Till start

Vårdgivarguiden

Metodrådet Stockholm – Gotland startades 2009, efter beslut i dåvarande Landstingsstyrelsen (LS 0812-1179). Verksamheten har under 2022 blivit HTA Region Stockholm och flyttat till Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS).

Om HTA Region Stockholm

HTA Region Stockholm är ett centrum för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och ifrågasatta metoder och processer inom vården. På engelska kallas utvärderingen Health Technology Assessment, HTA. HTA Region Stockholm är placerat vid Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) och arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. HTA Region Stockholm har ett nära samarbete med Stockholm centrum för hälsoekonomi.

En HTA-rapport kan innefatta systematiska översikter på metoders effekter och risker, samt hälsoekonomiska och etiska analyser. Utvärderingen kan användas som underlag för kliniska rekommendationer eller för beslut om införande av nya metoder eller avveckling av befintliga.

I uppdraget ingår att genomföra metodutvärderingar som stöd för prioriteringar i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet samt att stödja de nationella programområden som regionen har värdskap för vid framtagandet av nationella kunskapsstöd.

Mer information om vår verksamhet och publicerade rapporter hittar du här:

Ställ en fråga

Alla som arbetar med hälso- och sjukvård inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har möjlighet att ställa en fråga till HTA Region Stockholm.

Skicka din fråga via e-post till:

HTA Region StockholmOm möjligt, precisera gärna din fråga genom att ange:
 • Vad du vill utvärdera: vilken intervention/metod gäller frågeställningen
 • Vad frågan avser: prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad, annat
 • Om frågan gäller införande av en ny metod, tillägg av en ny indikation, avveckling av en etablerad metod eller annat
 • Om du känner till att det finns en betydande praxisvariation i vården
 • Vilken förväntad nytta har patienter av den föreslagna metoden?
 • Vilken patientgrupp/population berörs av metoden ifråga?
 • Vilken intervention/metod är dagens jämförelsealternativ?
 • Vilka utfallsmått kommer att vara av intresse?

Om frågan prioriteras kommer vi att återkomma för en fortsatt dialog kring frågeställningen. En förutsättning för HTA-analysen är att det finns vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet. Innan man går vidare tar HTA Region Stockholm reda på om det redan finns välgjorda systematiska översikter eller HTA-rapporter som belyser frågan och kan användas.

Kontakt

Besöksadress:

Tomtebodavägen 18A, plan 4
Widerströmska huset
KI campus Solna

HTA Region Stockholm

 • Uppdaterad: 11 november 2022

 • Faktagranskad: 10 november 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Johan Thor, hälso- och sjukvårdsförvaltningen