Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdförloppen ingår i arbetet mot kunskapsstyrningens övergripande mål - att landets invånare ska få en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv vård. De omfattar större delar av en vårdkedja – tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning, rehabilitering – och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.

Vårdförloppen tas fram av nationella arbetsgrupper

Nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas kontinuerligt fram av arbetsgrupper inom olika nationella programområden, vilka består av sakkunniga från alla regioner och patientrepresentanter. Därefter skickas vårdförloppen på en öppen remissrunda till bland annat regioner, kommuner, patientorganisationer och professionsföreningar. Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen. När de har godkänts av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är de färdiga att införas av regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Införande i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Arbetet med att införa godkända vårdförlopp i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland leds av sakkunniga i olika regionala programområden, RPO, och sker i nära samverkan med vårdens verksamheter. Det är en långsiktig process som inleds med att analysera regionala konsekvenser och behov samt identifiera indikatorer att följas upp:

  • Vad vet vi om patientgruppen som berörs och hur stor den är
  • Vilka verksamheter och professioner som berörs av vårdförloppet
  • Vad som är aktuellt att införa respektive sluta göra för att kunna arbeta utifrån vårdförloppet
  • Vilka kunskapsdokument, rutiner eller avtal som behöver uppdateras

Slutsatserna av analysen ligger till grund för att sätta upp mål för införande av vårdförloppen och avgör vilka insatser som RPO och vårdens verksamheter vidtar. Det kan exempelvis vara nya rutiner, IT-stöd eller förändrade arbetssätt samt vilka resurser som behövs för detta och hur uppföljning ska ske. 

Aktuella vårdförlopp

Nya vårdförlopp tas fram och godkänns kontinuerligt för att kunna införas i regionerna.

  • Uppdaterad: 16 mars 2021

  • Faktagranskad: 16 mars 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen