Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Jävshantering i sakkunnigorganisationen

Information om ansvar och förfarande kring jävshantering inom sakkunnigorganisation.

Region Stockholms läkemedelskommitté

Kommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik.

Regional cancerplan Stockholm-Gotland 2020-2023

Underlag till politiskt beslut

Regionala programområden

Regionala programområden i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Riktlinjer för arvodering av sakkunniga

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården. Gäller för Region Stockholms verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Specialsakkunnig, spesak

En specialsakkunnig läkare (spesak) väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Här hittar du specialsakkunniga läkare som ingår i respektive regionalt programområde.

Stockholm – Gotlands medicinska råd, SGMR

Stockholm – Gotlands medicinska råd (SGMR) samordnar arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen.

Valberedning

Valberedningen i Stockholm-Gotland förordar, utifrån inkomna nomineringar, kandidater för sakkunniguppdrag inför beslut av Direktörsgruppen.

Vårdsakkunnig sjuksköterska och vårdsaknätverket

Vald som omvårdnadskunnig expert inom sin medicinska specialitet. Vårdsak samlas i vårdsaknätverket, ett forum för att driva omvårdnadsfrågor.

Visar 1-9/9