Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik. Med läkemedelsnära medicinteknik avses i första hand medicintekniska produkter som administrerar, kompletterar eller ersätter en läkemedelsbehandling.

Läkemedelskommitténs viktigaste uppgift är att granska evidens och ge rekommendationer, sprida kunskap om läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik samt fortbilda i senaste evidensläget inom diagnostik och behandling. Läkemedelskommittén utarbetar årligen rekommendationer för läkemedel till Kloka listan.

Ledamöterna har medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Bakom läkemedelskommittén står en kunskapsorganisation bestående av expertgrupper inom olika terapiområden. Varje expertgrupp består av specialistläkare inom respektive terapiområde som är verksamma inom slutenvård, primärvård och klinisk farmakologi. I expertgrupperna ingår också apotekare.

  • Uppdaterad: 6 februari 2024

  • Faktagranskad: 6 februari 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Siobhan Wallhuss, hälso- och sjukvårdsförvaltningen