Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Alla personer, oavsett ålder och eventuella riskfaktorer, kan insjukna i sepsis och en del drabbas av långvarig funktionsnedsättning. Nationellt prioriteras därför snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis, vilket förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer samt kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis godkändes 2021. RPO akut vård har tillsammans med RPO infektionssjukdomar och RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation genomfört en regional gapanalys. Målet för RPO akut vård är att implementera sepsislarm för de svårast sjuka på samtliga akutmottagningar.

Analys- och uppföljningsområden 2023–2024

Sköra äldre patienter utgör en stor och utsatt grupp inom primärvård, akut vård och slutenvård. Det rör sig om patienter med nedsatt hörsel, syn, minne eller rörlighet och som kan ha flera kroniska sjukdomar, vilka kräver medicinering med många läkemedel och många vårdkontakter. Dessa patienters komplexa behov ställer stora krav på fungerande bedömningsinstrument och vårdsystem. Upprepade vårdkontakter med olika instanser gör samordningen mellan vårdgivare till en nyckelfråga. Inom den akuta vården är behovet ännu större då gruppen sköra äldre riskerar att trängas undan av andra grupper med till synes högre vårdbehov, med förlängda handläggningstider och suboptimalt omhändertagande som följd. Det finns ett behov att identifiera, värdera och omhänderta patientgruppen sköra äldre på ett systematiskt och mätbart sätt. Idag saknas det dock konsensus gällande identifiering av sköra och äldre patienter samt optimalt omhändertagande av denna patientgrupp. RPO akut vård samverkar med RPO äldres hälsa för att i ett första steg komma överens om ett gemensamt screeningsinstrument som kan användas inom hela vårdkedjan.

Nytillkommen eller förvärrad förvirring är viktigt att identifiera och skyndsamt handlägga inom akut vård, eftersom det kan vara huvudsymptomet hos patienten vid ett flertal allvarliga tillstånd. RPO akut vård kommer att följa registreringen av konfusion i parametern medvetandegrad enligt NEWS2 (National Early Warning Score 2) och analysera behovet av insatser för att förbättra omhändertagandet. RPO akut vård kommer att samverka med RPO nervsystemets sjukdomar kring screeningskalor och vårdplaner.

RPO akut vård stöttar och bistår i utveckling och fortsatt införande av hänvisningsstödet hos samtliga vårdgivare som möter patienten i det initiala vårdmötet.

RPO akut vård medverkar i en analys av larmcentralens bedömningar och användning av prehospitala resurser.

RPO akut vård följer det nationella arbetet med att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp traumatisk hjärnskada. Efter nationellt godkännande kommer RPO akut vård att medverka i den regionala gapanalysen.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Målet är att verka för att den evidens som finns inom området värderas och implementeras i akutsjukvårdskedjan. RPO akut vårds vision är att den övergripande strukturen i akutvårdssystemet skapar största möjliga nytta för patienten, så att denne kommer till rätt plats i rätt tid samt att det finns effektiva, evidensbaserade och harmoniserade processer på plats i hela vårdkedjan. Detta förutsätter stödjande strukturer, till exempel tillgängliga vårdplatser, kompetens, utrustning, IT-stöd, standardiserade arbetssätt, beslutsstöd och kommunikation i vårdövergångar. Inaktuella arbetssätt och behandlingar ska också tas bort.

Det finns en nationell arbetsgrupp (NAG) som har till uppgift att skapa kvalitetsindikatorer som kan användas för att mäta vårdkvaliteten inom den akuta vårdkedjan. Arbetsgruppen förväntas presentera en delrapport under 2023. Baserat på den ska en regional analys göras för att undersöka hur indikatorerna på bästa sätt kan användas i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Indikatorn som mäter vistelsetid ska anpassas så att värdeskapande tid på akuten mäts, inte bara faktisk tid. Ett antal vanliga sökorsaker/processer kommer undersökas, exempelvis buksmärta, bröstsmärta och huvudvärk.

Med utgångspunkt i den akut sjuka patientens vårdbehov pågår ett nationellt arbete för att tydliggöra nödvändiga resurser, förmågor och processer för den sjukhusbundna akutmottagningen. Syftet är att skapa förutsättningar för en mer jämlik och säker akut vård. En regional gapanalys kommer att genomföras utifrån förslagen som tas fram nationellt.

RPO akut vård deltar i införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke/TIA.

RPO akut vård följer det nationella arbetet med att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp traumatisk hjärnskada, som gått ut på remiss i januari 2023.

RPO akut vård bistår nationellt programområde,NPO, akut vård gällande frågor från Socialstyrelsens beredningsgrupp om den nationella högspecialiserade vården.

RPO akut vård avser att medverka i utvecklingen av kunskapsstöd baserade på sökorsaker, genom arbetet i NPO akut vård.

RPO akut vård bistår RPO endokrina sjukdomar i en gapanalys kopplat till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 november 2023

  • Faktagranskad: 12 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen