Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2022–2023

Alla personer, oavsett ålder och eventuella riskfaktorer, kan insjukna i sepsis och en del drabbas av långvarig funktionsnedsättning. Nationellt prioriteras därför ett snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis. Detta kan förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer och kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis har godkändes 2021. Efter en regional gapanalys kommer RPO akut vård sätta upp mål för införandet av vårdförloppet samt identifiera sjukvårdsregionala åtgärder. RPO akut vård arbetar med gapanalysen tillsammans med RPO infektionssjukdomar och RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation, PIVOT. RPO Akut vård bidrar även i framtagandet av den nästa del av nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförloppet för sepsis som är under utveckling.

Analys- och uppföljningsområden 2022–2023

Sköra äldre patienter utgör en stor och utsatt grupp inom primärvård, akut vård och slutenvård. Det rör sig om patienter med nedsatt hörsel, syn, minne eller rörlighet vilka kan ha flera kroniska sjukdomar som kräver medicinering med många läkemedel och många vårdkontakter. Dessa patienters komplexa behov ställer stora krav på fungerande bedömningsinstrument och vårdsystem. Upprepade vårdkontakter med olika instanser gör samordningen mellan vårdgivare och en nyckelfråga. Inom den akuta vården är behovet ännu större då gruppen sköra äldre riskerar att trängas undan av andra grupper med till synes högre vårdbehov, med förlängda handläggningstider och suboptimalt omhändertagande som följd. Det finns behov att identifiera, värdera och ta hand om sköra äldre på ett systematiskt och mätbart sätt. Idag saknas det dock konsensus kring identifiering av dessa patienter samt hur de ska tas om hand på ett optimalt vis. RPO akut vård kommer samverka med RPO primärvård och RPO äldres hälsa för att i ett första steg komma överens om en gemensam målsättning, till exempel för att minimera undvikbara besök på akutmottagningar för sköra och äldre patienter.

RPO akut vård bistår i utveckling och fortsatt införande av hänvisningsstödet hos samtliga vårdgivare som möter patienten i det initiala vårdmötet.

RPO avser att medverka i en analys av hur larmcentralens bedömningar och resurser ska tydliggöras.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Målet är att verka för att den evidens som finns inom området värderas och implementeras i akutsjukvårdskedjan. RPO akut vårds vision är att den övergripande strukturen i akutvårdssystemet skapar största möjliga nytta för patienten, så att patienten kommer till rätt plats i rätt tid och att effektiva, evidensbaserade och harmoniserade processer finns på plats i hela vårdkedjan. Detta förutsätter stödjande strukturer, till exempel tillgängliga vårdplatser, kompetens, utrustning, IT-stöd, standardiserade arbetssätt, beslutsstöd och kommunikation i vårdövergångar. Inaktuella arbetssätt och behandlingar ska också tas bort.

Det finns en nationell arbetsgrupp som har till uppgift att skapa kvalitetsvariabler som kan användas för att mäta vårdkvaliteten inom den akuta vårdkedjan. När Arbetsgruppen har presenterat sina resultat ska det göras en analys för att undersöka hur indikatorerna på bästa sätt kan användas i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Indikatorn som mäter vistelsetid ska anpassas så att värdeskapande tid på akuten mäts, inte bara faktisk tid. Ett antal vanliga sökorsaker/processer kommer undersökas, exempelvis buksmärta, bröstsmärta och huvudvärk.

Med utgångspunkt i den akut sjuke patientens vårdbehov pågår ett nationellt arbete för att tydliggöra nödvändiga resurser, förmågor och processer för den sjukhusbundna akutmottagningen. Syftet är att skapa förutsättningar för en mer jämlik och säker akut vård. En regional gapanalys kommer att genomföras utifrån förslagen som tas fram nationellt. Delar av denna analys har redan genomförts inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, vilket bidragit med data till forskningsprojekt om sambandet mellan crowding (överbelastning) på akutmottagning och ökad mortalitet.

RPO akut vård deltar i införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke/TIA.

RPO akut vård följer det nationella arbetet med att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp traumatisk hjärnskada, som planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

RPO akut vård bistår NPO akut vård kring frågor från Socialstyrelsens beredningsgrupp om den nationella högspecialiserade vården.

RPO avser att medverka i utvecklingen av kunskapsstöd baserade på sökorsaker.

Kontakt

  • Uppdaterad: 30 maj 2022

  • Faktagranskad: 30 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen