Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Nutrition med inriktning undernäring

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. Undernäring som inte upptäcks eller lämnas utan åtgärd kan få allvarliga konsekvenser med ett personligt lidande och en högre vårdtyngd som följd. RPO driver tillsammans med andra RPO:er och vårdsaksnätverket ett arbete för utveckling av omvårdnaden kring undernäring. Målet är att förebygga undernäring genom att se över hur vården kan bidra och se över hur de äldre patienterna får tillgång till anpassade råd för goda levnadsvanor.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Kognitiv svikt

Kognitiv svikt kan avspeglas i svårigheter att minnas, tänka, tala och planera aktiviteter och kan orsakas av många olika tillstånd och sjukdomar. Till exempel demenssjukdom, men också hjärnskador, infektioner, sjukdomar i hjärnans blodkärl och alkoholmissbruk. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som syftar till att fler personer med kognitiv svikt som misstänks vara orsakad av demenssjukdom ska erbjudas utredning och att utredning ska starta i ett tidigare skede. En regional gapanalys för vårdförloppet kognitiv svikt, som genomfördes under 2021, visade att gapen inte är så stora. Inom Region Stockholm registreras alla demensutredningar i SveDem förutom de som utförs i primärvården. RPO verkar för automatisk överföring av data till Svedem för fortsatt uppföljning. RPO äldres hälsa kommer att bevaka och följa upp att insatser genomförs som innebär att vårdförloppet efterlevs.

Palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Varje år avlider drygt 16 000 personer i Region Stockholm och Region Gotland och de flesta är i behov av palliativ vård. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. RPO äldres hälsa kommer att genomföra en regional gapanalys, sätta mål och bidra till regionalt införande av vårdförloppet under hösten 2023 och våren 2024. Arbetet sker i samarbete med övriga RPO.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Sköra äldre

Skörhet (frailty) är ett tillstånd med en åldersrelaterad sårbarhet och funktionsnedsättning. Multipla organsystem förlorar gradvis sin reservkapacitet. En relativt liten påfrestning, exempelvis en infektion, kan orsaka en stor försämring så som fallskada, immobilisering (upphörande av rörelse genom fysisk vilja eller kemisk väg), beroende av andra, en snabb försämring i allmäntillstånd samt konfusion (störning av uppmärksamhet och medvetenhet). Sköra äldre har också en ökad känslighet för biverkningar av läkemedel. Ett viktigt syfte med bedömning av skörhet hos en äldre person är riskbedömning. Det är angeläget då en kronologiskt åldrad person, som inte bedöms ha högre grad av skörhet, inte får nekas behandling med hänvisning till kronologisk ålder. Ett annat syfte är att identifiera personer med stora vårdbehov som därmed har behov av ett individanpassat, behovsbaserat och interdisciplinärt omhändertagande, så kallad övergripande geriatrisk handläggning och vård (comprehensive geriatric assessment and care, CGA). Nationellt pågår arbete kring ”vården av sköra äldre” och ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer om omhändertagande och skattningsinstrument är under utveckling. RPO äldre hälsa fortsätter bevaka sjukvårdsregionens delaktighet i det nationella arbetet.

Sköra äldre på akutmottagningar är prioriterat av RPO akut vård och samverkan med akutmottagningar har inletts. Även RPO primärvård och RPO äldres hälsa har påbörjat ett utökat samarbete för denna patientgrupp.

Det är viktigt att följa och utvärdera införandet av informationsöverföringssystemet Lifecare SP, för närvarande ett IT-stöd för utskrivningsprocessen, i Region Stockholm samt dess eventuella effekter på ökad och bättre samverkan. Det är också av vikt att titta närmare på goda exempel kring hur samverkan mellan region och kommun har kunnat lösas i praktiken för att kunna bidra till spridning av goda arbetssätt.

RPO äldres hälsa bidrar och deltar i arbeten som prioriteras av nationella programområden exempelvis genom att svara på remissversioner av nationella kunskapsstöd.

Kontakt

  • Uppdaterad: 11 december 2023

  • Faktagranskad: 15 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen