Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022-2023

Barnhälsovård

Barnhälsovård är ett nationellt prioriterat insatsområde. I Region Stockholm varierar andelen mödrar som screenas av barnavårdscentraler (BVC) för depressiva symtom med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) mellan olika BVC. RPO barn och ungdomars hälsa kommer att samarbeta med barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm för att uppnå en minskad variation. Möjligheterna att följa upp barn i kontakt med barnhälsovården behöver förbättras. Det pågår därför ett pilotarbete med anslutning till Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ) som planeras att skalas upp.

Övervikt och obesitas

Behandling av obesitas hos barn och ungdomar är ett nationellt prioriterat insatsområde. Nationell arbetsgrupp (NAG) behandling av obesitas kommer att ta fram behandlingsriktlinjer. RPO har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att prioritera insatser för att förebygga och behandla obesitas hos barn och ungdomar. Evidensbaserade metoder ska implementeras. Arbetsgruppen har prioriterat behandlingsmetoden Mer och mindre, som är ett föräldrastödsprogram. RPO vill verka för inhämtning av längd och viktdata från elevhälsan för att kartlägga förekomsten av övervikt och obesitas i regionen. RPO kommer att arbeta för ökad diagnostiseringsgrad (ICD-10 E66.0) genom att barn vägs och mäts när de söker vård oavsett orsak till besöket. Syftet är att kunna erbjuda fler barn behandling samt öka medvetenheten om ojämlikheter i förekomst av obesitas hos barn efter förskoleåldern. För att minska antalet vårdkontakter bör exempelvis barn som är inskrivna på habiliteringen och har obesitas få evidensbaserad behandling inom habiliteringen. Transkulturellt centrum, ett kunskapscenter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm, verkar för att förebygga övervikt och obesitas i allra mest utsatta grupperna i fyra geografiska områden in Stockholms län. Det är angeläget att utvärdera effekten av detta arbete och rikta insatser även framöver.

Det nya vårdval barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har reviderats för att ha större fokus på behandling av obesitas. Även vårdval husläkarmottagningar har reviderats med tydligare förebyggande insatser genom föräldrastödsprogram vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. En god geografisk spridning av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) bör understödjas, så att de är tillgängliga för de patienter som har störst behov av kontakt. Digital kommunikation kan också med fördel uppmuntras. Som ett stöd i omställningen för en nära vård bör det satsas mer på att stödja evidensbaserade förebyggande insatser utanför den regionala hälso- och sjukvården. Till exempelinförande av metoden En frisk skolstart som idag har införts i tre kommuner i Region Stockholm.

RPO avser undersöka möjligheten att kartlägga förekomsten av obesitas hos de barn som är inskrivna inom habiliteringen.

Kognition

Kognition (hur man tar in, lagrar, tolkar och reagerar på omgivningens information och sinnesintryck) har varit ett analysområde sedan 2021, och efter genomförd gapanalys förs det in som ett prioriterat insatsområde för de kommande åren.

Ett flertal barn med svår somatisk sjukdom överlever idag till följd av förbättrade behandlingsmetoder. Bland dessa barn ökar förekomsten av kognitiva svårigheter i bred bemärkelse och därmed även risken för till exempel ADHD, autism, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning.

De så kallade nya överlevarna är barn som till exempel överlevt cancer eller fötts extremt för tidigt, barn med ämnesomsättningsrubbning, HIV, sickelcellanemi, Moyamoya, cystisk fibros, med vissa grava missbildningar eller transplanterade. Det handlar om barn som kommer att behöva undersökningar, behandlingar och insatser i hela vårdkedjan under resten av livet. Ur etisk synvinkel är det viktigt att barn som erhållit stora resurser för behandling även skall tillförsäkras insatser för en god livskvalitet.

Symtom och behov hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar och svår sjukdom riskerar att feltolkas som effekter av somatisk sjukdom/behandling när de möts av vårdgivare i primärvården till exempel inom barnhälsovården, elevhälsans medicinska insatser och barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är väsentligt för barnens livskvalitet och utveckling att anpassningar utifrån kognitiva svårigheter görs när vårdinsatser, undersökningar och behandlingar skall koordineras. Detta är också viktigt för att rätt stöd ska ges i skolan och till föräldrar samt för psykosociala insatser. Idag saknas vård och behandlingsinsatser i en sammanhållen vårdkedja med samlad kompetens kring kognitiva funktionsnedsättningar hos somatiskt svårt sjuka barn. Under 2022–2023 kommer RPO i ett första steg att fokusera på att förbättra möjligheten till en sammanhållen vårdkedja som innefattar kognitiv utredning för barn som har genomgått levertransplantation.

Analys- och uppföljningsområden 2022–2023

Långvarig smärta

Nationellt finns ett insatsområde för barn och ungdomar med långvarig smärta. En nationell arbetsgrupp (NAG) har tillsatts för att ta fram ett nationellt vårdprogram under 2022. Regionalt ses stora ojämlikheter i vården av barn och ungdomar med långvarig smärta. Inledningsvis avser RPO att kartlägga var patienter med långvarig smärta får vård. RPO kommer också att, med utgångspunkt i rekommendationer i det nationella vårdprogrammet, föreslå vårdkedja och remissgång i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Levnadsvanor

Nikotinanvändning under graviditet kan påverka fostret negativt vad gäller framtida hjärt- och kärlhälsa. RPO kommer tillsammans med RPO levnadsvanor att initiera ett projekt för att kartlägga lämpliga förebyggande insatser av nikotinanvändning hos gravida.

Läkemedel

Morfin är ett läkemedel med smal terapeutisk bredd och med en stor risk för allvarliga konsekvenser om patienten får en felaktig dos. RPO avser att analysera avvikelser vad gäller ordination, färdigställande och administration av morfin med målsättningen att förbättra beslutsstöd i eped.se (beslutsstöd för säker läkemedelshantering för barn).

Läkemedelsfavoriter för barn är ett beslutsstöd som underlättar för läkare som skriver ut läkemedel för barn. Det syftar till en säker läkemedelsanvändning med bland annat en rimlighetskontroll för dosering inbyggd samt instruktioner för hur läkemedel ska spädas för att anpassas till barnets behov. Dessa favoriter publiceras på eped.se.  RPO planerar att kartlägga i vilken utsträckning läkemedelsfavoriter för barn används vid ordination. Nya läkemedelsfavoriter kommer att skapas i enlighet med beslutsstöd och vårdprogram.

Nutrition

Nutrition med fokus på undernäring är ett prioriterat område inom omvårdnad för flera RPO. För gruppen barn och unga är sjukhusvårdade barn i fokus för att garantera en fullgod nutrition. RPO barn och unga har därför under 2021 infört programmet “strongkids”. Under 2022 fortsätter arbetet med bland annat att kartlägga fördelning av utbud och tillgång till vård inom regionen för barn med ät- och nutritionssvårigheter. Uppföljning av barn som remitteras till Folke Bernadotte regionhabilitering vid Akademiska sjukhuset i Region Uppsala kommer att genomföras, vilken motiveras att resursen saknas i regionen.

Neuropsykiatriska utredningar

RPO avser att följa upp övergången av neuropsykiatriska utredningar från BUMM till BUP.

Intermediärvårdsplatser

Pediatriken erfar att det finns brist på intermediärvårdsplatser anpassade för barn. Antalet platser inom regionen behöver öka för att möjliggöra adekvat intermediärvård. Det är viktigt att säkerställa att RPO PIVOT:s arbete för att öka tillgången på intermediärvårdsplatser i regionen även innefattar barn och ungdomar.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

RPO nominerar representanter till nationella arbetsgrupper (NAG), uppdrag för nationell högspecialiserad vård och vårdförlopp samt besvarar remisser ur ett pediatriskt perspektiv. Under 2022 kommer vårdförloppen sömnapné och traumatisk hjärnskada att behandlas. RPO kommer att bedriva sakkunnigarbete för att utveckla kunskapsstöd för kliniker samt säkerställa kopplingen till eped.se via barnläkemedelsgruppens arbete.

Barn med migrän är ett nationellt prioriterat område. NAG migrän har tagit fram ett nationellt vårdprogram för migrän hos vuxna och barn, vilket är på remiss under våren 2022. RPO planerar att påbörja införandet av vårdprogrammet till husläkarmottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och barnneurologiska mottagningar under 2022.

Regionens kunskaps- och beslutsstöd kommer att granskas och vid behov uppdateras som till exempel 1177.se, Viss.nu och kunskapsstodforvardgivare.se. Ett pilotprojekt kring möjligheten att föra en digital huvudvärksdagbok via 1177 kommer att undersökas

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen