Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022-2023

RPO cancers mål och insatsplan för 2022-2023 utgår från det sjukvårdsregionala dokumentet ”Cancerplan Stockholm Gotland 2020–2023” (nedan kallad Cancerplan). Den 4-åriga cancerplanen togs fram med bred sjukvårdsregional förankring bland annat genom workshops med patient/närståendeföreträdare, vårdens medarbetare, representanter för organisationen De forskande läkemedelsföretagen (LIF), politiker och allmänhet. Cancerplanen bygger i sin tur på den nationella cancerstrategin och dokumentet ”Vägen framåt” som ytterligare förtydligar strategin. Cancerplan utgår från fyra mål:

  1. Befolkningens levnadsvanor ger god hälsa och minskad risk att drabbas av cancer
  2. Minska insjuknandet i cancer
  3. Minska dödligheten i cancer
  4. Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras närstående.

Målen är nedbrutna till 14 delmål som sin tur är nedbrutna till 41 regionala prioriteringar. Resultaten följs upp och analyseras kontinuerligt genom 38 nationella kvalitetsregister. Det finns kunskapsstöd i form av cirka 40 nationella vårdprogram och 32 standardiserade vårdförlopp. Regionalt cancercentrum (RCC) är ansvarigt för efterlevnad av Cancerplan.

RPO cancer utgör en del av RCC med fokus på samarbete inom kunskapsstyrningsorganisationen.

Analys- och uppföljningsområden 2022–2023

Som beskrivet ovan beskriver Cancerplan i detalj alla de områden som RCC arbetar med för att skapa en jämlik cancervård. Under våren 2021 anordnades en workshop ”Halvtid med cancerplanen” med representation från en rad verksamheter och föreningar som behöver samverka för att uppnå målen i cancerplanen. Fokus för workshopen var att göra ett gemensamt avstamp i arbetet som gjorts inom ramen för cancerplanen samt vilka områden som behöver ökat fokus under 2022 och 2023. I december 2021 genomfördes en inspirationsdag med fokus på vad vi tillsammans åstadkommit i sjukvårdsregionen inom cancerplanen, där erfarenheter och inspiration från 15 inspirerande arbeten delades. Dagen syftade även till att ge inspiration kring vidare samarbeten med sikte inställt på framtiden.

Workshopen och inspirationsdagen ligger till grund för fokusområden att arbeta extra med under följande två år med fokus inom mål 1 och 2 i Cancerplanen. Förutom inom dessa områden ska också ökade ansträngningar göras för att skapa mer medverkan från patient och närstående för att säkerställa att förbättringar utgår från patientnytta. Sedan hösten 2021 arbetar därför en patientrepresentant i ledningsgruppen på RCC.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

RPO cancer kommer fortsätta etablera processen för bred förankring och regionalt införande av nationella vårdprogram och vårdförlopp med fokus på patientsäkerhet och jämlikhet. Detta kommer bland annat att ske genom att implementera nationellaramar för horisontell prioritering vid beslut om regionalt införande av nationella vårdprogram. RPO cancer kommer att anpassa tidigare process för handläggning av reviderade vårdprogram till ovanstående nationellaramar. Det rör sig om handläggning av cirka 60–80 vårdprogram per år. Under 2022 kommer ett nytt standardiserat vårdförlopp införas och fokus är att nå uppsatta mål för alla övriga 31 vårdförlopp sammantaget.

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen