Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023-2024

Under parollen ”En samlad kraft mot cancer” arbetar RPO cancer tillsammans med patienter, närstående och hela sjukvårdssystemet för att minska risken att drabbas av cancer. Arbetet handlar om att minska insjuknande och dödlighet i cancer såväl som att öka hälsan och livskvalitén hos patienter och deras närstående. Detta formuleras i en politiskt beslutad fyraårig sjukvårdsregional cancerplan.  

Befolkningens levnadsvanor ger god hälsa och minskad risk att drabbas av cancer

Information till befolkningen om hur de själva kan förebygga cancer är prioriterat. RPO cancer tar aktiv del i det europeiska initiativet kring cancerprevention, Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan)

Levnadsvanor som prevention och behandling är en stor del av cancervården. Uppskattningsvis skulle en tredjedel av all cancer kunna undvikas med hälsosamma levnadsvanor. RPO cancer fortsätter samverka i den regionala arbetsgrupp som leds av RPO levnadsvanor där fokus är implementering av ”Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling”.

Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras närstående

Cancerpatienter har behov av rehabiliteringsinsatser under i stort sett hela sjukdomsprocessen. Det kan röra sig om prehabilitering, det vill säga stöd till egenvård, kost eller träning för att optimera hälsa inför behandling. Under en cancerbehandling behöver patienter stöd och träning för att orka med och hantera sin vardag, det kan innebära fysisk träning eller hjälp för att hantera fatigue, kraftig mental eller fysisk trötthet som inte går att vila bort. Det kan till exempel också handla om rehabilitering efter cancer i bäckenet i form av råd och stöd kring sexuell hälsa eller hjälp för att hantera problem med urinläckage. I alla delar av rehabilitering behövs ett nära samarbete mellan patienten, närstående och vårdens medarbetare. Rehabilitering sker såväl i form av egenvård som inom primärvård, öppen specialistvård och sjukhusvård.

En rehabiliteringsöversikt togs fram under 2022 för att öka tydligheten för cancerberörda och medarbetare gällande region Stockholms vårdutbud och därmed även öka jämlikheten i tillgång till vård. Översikten kommer implementeras under 2023.

Standardiserade vårdförlopp och vårdprogram

Inom cancerområdet finns 32 standardiserade vårdförlopp för att korta tiderna till behandling för patienter med misstänkt cancer. Under 2022 utreddes 77 procent av alla cancerpatienter inom ett SVF och 52 procent av dem fick sin vård inom uppsatta tidsramar.  Här finns statistik om de standardiserade vårdförloppen.

Under 2023 ska ett nytt standardiserat vårdförlopp införas för Myeloproliferativa neoplasier (MPN).

För att säkerställa jämlik vård och behandling finns cirka 40 nationella vårdprogram. Arbetet följs upp kontinuerligt av 38 kvalitetsregister.

Översikt av mål för Regionalt programområde cancersjukdomars samtliga insatsområden

Analys- och uppföljningsområden 2023–2024

En bred analys och dialog kommer genomföras under 2023 som underlag för att ta fram en ny cancerplan för perioden 2024-2027. Arbetet genomförs med bred sjukvårdsregional förankring, bland annat genom workshops med patient/närståendeföreträdare, vårdens medarbetare, forskare, representanter för Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, politiker och allmänhet. Cancerplanen kommer som tidigare bygga på den europeiska cancerplanen, den nationella cancerstrategin samt dokumentet ”Vägen framåt” som ytterligare förtydligar strategin. Uppdraget, som är ett politiskt uppdrag från Region Stockholm och Region Gotland, leds och drivs av RPO cancer det vill säga RCC Stockholm-Gotland. 

Eftersom mål och insatsplan ska harmonisera även med Cancerplan 2024 – 2027 kan justeringar komma att göras vid årsskiftet 2023/2024 då den nya cancerplanen träder i kraft.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

RPO cancer kommer fortsätta arbetet med att etablera processen för bred förankring och sjukvårdsregionalt införande av nationella vårdprogram och vårdförlopp med fokus på patientsäkerhet och jämlikhet. Detta kommer bland annat att ske genom att ytterligare involvera chefer hos vårdgivarna i remisshanteringen av nationella vårdprogram.

RPO cancer fortsätter utveckla former för patientsamverkan på alla nivåer. En patient ingår i RCC:s ledningsgrupp och det finns patient och/ eller närstående representanter i flera av RCC:s processer och arbeten. Flera projekt leds av patienter eller närstående. Läs mer här om hur vi arbetar tillsammans. Genom den nationella överenskommelsen om cancervården mellan Socialdepartementet och SKR har RPO cancer ett särskilt uppdrag att satsa på förbättring av processer och ledtider inom urologisk cancer. En nationell genomlysning är gjord och en handlingsplan ska tas fram utifrån den. Inom den urologiska specialiteten hanteras även en mängd patienter med benigna tillstånd. För att kunna säkerställa en långsiktighet och kvalitet i förbättringsarbetet kommer ett samarbete etableras med RPO urinvägssjukdomar.

Fördjupad information

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen