Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023-2024

RPO cancer utgör en del av Regionalt cancercentrum (RCC), och samarbetar tillsammans med patienter, närstående och hela sjukvårdssystemet. Övergripande mål är att minska invånarnas risk för att drabbas av cancer, att minska insjuknande och dödlighet i cancer samt att öka hälsan och livskvalitén hos patienter och deras närstående. Arbetet formuleras i en politiskt beslutad fyraårig sjukvårdsregional cancerplan.

Minska cancerrisken

Levnadsvanor som prevention och behandling är en stor del av cancervården. Uppskattningsvis skulle en tredjedel av all cancer kunna undvikas med hälsosamma levnadsvanor. RPO cancer fortsätter samverka i den regionala arbetsgruppen som leds av RPO levnadsvanor. Fokus för detta arbete är under året att implementera ”Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling”.

Information till befolkningen om hur de själva kan förebygga cancer är prioriterat. RPO cancer tar aktiv del i det europeiska initiativet kring cancerprevention.

Hitta cancer

Inom cancerområdet finns 32 standardiserade vårdförlopp för att korta tiderna till behandling för patienter med misstänkt cancer. Under 2022 utreddes 77 procent av alla cancerpatienter inom ett standardiserat vårdförlopp och 52 procent av dem fick sin vård inom uppsatta tidsramar.

Under 2023 påbörjades införande av standardiserat vårdförlopp för Myeloproliferativa neoplasier (MPN).

Diagnostik är en utmaning inom såväl patologi som bilddiagnostik. Under året kommer samarbete intensifieras med såväl vårdgivare som RPO medicinsk diagnostik, för snabbare hantering inom de diagnostiska processerna.

Livet med och efter cancer

Cancerpatienter har behov av rehabiliteringsinsatser under i stort sett hela sjukdomsprocessen. Det kan röra sig om prehabilitering, det vill säga stöd till egenvård, kost eller träning för att optimera hälsa inför behandling. Under en cancerbehandling behöver patienter stöd och träning för att hantera sin vardag. De kan också behöva rehabilitering efter cancer. I alla delar av rehabilitering behövs ett nära samarbete mellan patienten, närstående och vårdens medarbetare. Rehabilitering sker såväl i form av egenvård som inom primärvård, öppen specialistvård och sjukhusvård. En rehabiliteringsöversikt togs fram under 2022 som tydliggör regionens vårdutbud och som implementerade 2023.

För att säkerställa jämlik vård och behandling finns cirka 40 nationella vårdprogram. Arbetet följs upp kontinuerligt av 38 kvalitetsregister.

Analys- och uppföljningsområden 2023–2024

En bred analys och dialog genomfördes under 2023 som underlag för att ta fram en ny cancerplan för perioden 2024-2027. Cancerplanen kommer som tidigare bygga på den europeiska cancerplanen, den nationella cancerstrategin samt dokumentet ”Vägen framåt”. Arbetet är ett politiskt uppdrag från Region Stockholm samt Region Gotland och leds och drivs av RPO cancer, det vill säga RCC Stockholm-Gotland. Cancerplan 2024-2027 beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2023 och träder i kraft 1 januari 2024. Denna mål- och insatsplan har justerats för att harmonisera med den nya beslutade planen.


Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

RPO cancer kommer fortsätta arbetet med att etablera processen för bred förankring och regionalt införande av nationella vårdprogram och vårdförlopp med fokus på patientsäkerhet och jämlikhet. Detta kommer bland annat att ske genom att ytterligare involvera chefsled hos vårdgivarna i remisshanteringen av nationella vårdprogram.

RPO cancer fortsätter utveckla former för patientsamverkan på alla nivåer. En patient arbetar i RCC:s ledningsgrupp och det finns patient och/eller representanter för närstående i flera processer och arbeten. Flera projekt leds av patienter eller närstående Genom den nationella överenskommelsen om cancervården mellan Socialdepartementet och SKR har RPO cancer ett särskilt uppdrag att satsa på förbättring av processer och ledtider inom urologisk cancer. En nationell genomlysning är gjord och en handlingsplan ska tas fram utifrån den. Inom den urologiska specialiteten hanteras även en mängd patienter med benigna tillstånd. För att kunna säkerställa en långsiktighet och kvalitet i förbättringsarbetet kommer ett samarbete etableras med RPO urinvägssjukdom.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 februari 2024

  • Faktagranskad: 13 februari 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen