Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Diabetes

Folksjukdomen diabetes har en stor patientgrupp i alla åldrar. Det finns omotiverade skillnader inom regionen i diabetesvården. Dessutom når diabetesvården i regionen inte upp till de nationella riktlinjer vad det gäller kontroll av riskfaktorer för hjärta-kärlsjukdomar. Målet med insatsen är att minska hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes genom intensivare behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Insatserna samordnas med flera andra RPO: primärvård, hjärta-kärl, njursjukdomar och hälsosamma levnadsvanor, med fokus på att sänka hjärt-kärlrisk. Satsningen inkluderar utbildning om diabetes i primärvård och ökad spridning av kunskapsstöd. För att följa diabetesvårdens arbete med hjärt-kärlprevention behöver uppföljning av kända riskfaktorer såsom rökning och blodtryck kontinuerligt göras. Användningen av blodfettssänkande behandling med statiner är för låg och behöver öka samt följas upp. Det finns dessutom omotiverade regionala skillnader i användningen av statiner, vilka behöver minska. De senaste åren har även flera nya läkemedel för behandling av diabetes med visad bra hjärt-kärlförebyggande effekt kommit ut på marknaden, vilka behöver användas i ökad omfattning.

Osteoporos

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som länge varit eftersatt vad gäller vård och behandling i Sverige som helhet. Region Stockholm ligger tyvärr sämre till än riket i genomsnitt medan Region Gotland har en bättre fungerande osteoporosvård. Det finns behov av att införa frakturkedjor vid sjukvårdsregionens alla sjukhus så att en första fraktur förhoppningsvis blir den sista. Fler personer med riskfaktorer för osteoporos behöver också undersökas och vid behov behandlas. Här pågår ett arbete med akut- och ortopedkliniker runt om i Region Stockholm. Kunskapen om osteoporos och tillgängligheten till osteoporoskunnig läkare/vårdpersonal behöver öka generellt. Tillgängligheten till bentäthetsmätning behöver också förbättras.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Nationella riktlinjer för obesitas skickas under 2022 ut på remiss och det behöver göras en analys av hur de påverkar sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Under 2022 skickas också Nationellt vårdprogram för Tyreotoxikos ut på remiss. Hur detta vårdprogram påverkar sjukvårdsregion Stockholm-Gotland behöver analyseras.

Personer som har diabetes löper större risk att drabbas av fotsår till följd av nedsatt cirkulation och känsel i benen. Detta leder till stort lidande och stort behov av vård samt kan leda till amputationer. Under 2022 godkänns nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för fotsår hos personer med diabetes. Införandet kan kräva förändrade arbetssätt på diabetesfotmottagningar. I Region Stockholm behöver förändringar i vårdstruturen tas i beaktande, till exempel att medicinsk fotvård vid årsskiftet 2021–2022 överfördes till husläkaravtalen. Hur detta påverkar vården för personer med fotproblem behöver följas upp.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Mål och insatsområdena från tidigare år kommer att prioriteras även under nästa verksamhetsår, liksom under flera år framåt. Inom osteoporos är ett prioriterat mål att etablera fungerande frakturkedjor vid alla sjukhus.

Ett flertal primärvårdsrekommendationer på viss.nu kommer behöva uppdateras, exempelvis osteoporos och fotsår vid diabetes.

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen