Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Diabetes och kardiovaskulär prevention

Folksjukdomen diabetes har en stor patientgrupp i alla åldrar. Det finns omotiverade skillnader inom diabetesvården i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Dessutom når diabetesvården i inte upp till de nationella riktlinjer vad det gäller kontroll av riskfaktorer för hjärta-kärlsjukdomar. Målet med insatsen är att minska hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes genom intensivare behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Insatserna samordnas med flera andra RPO: primärvård, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och hälsosamma levnadsvanor, med fokus på att sänka hjärt-kärlrisk. Satsningen inkluderar utbildning om diabetes i primärvård och ökad spridning av kunskapsstöd.

För att följa diabetesvårdens arbete med hjärt-kärlprevention behöver uppföljning av kända riskfaktorer såsom rökning och blodtryck kontinuerligt göras. Användningen av blodfettssänkande behandling med statiner är för låg och användningen behöver öka samt följas upp. Användningen av statiner har dessutom omotiverade sjukvårdsregionala skillnader, vilket behöver minska. De senaste åren har även flera nya läkemedel för behandling av diabetes med bra hjärt-kärlförebyggande effekt kommit ut på marknaden. Användningen av dessa bör öka.

Osteoporos

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som har länge varit eftersatt i Sverige som helhet och Region Stockholm ligger tyvärr sämre till än riket i genomsnitt. Region Gotland har en bättre fungerande osteoporosvård. Det finns behov av att införa frakturkedjor vid sjukvårdsregionens alla sjukhus så att en första fraktur förhoppningsvis blir den sista. Detta arbete pågår sedan 2021 och frakturkedjor finns numera i enklare former vid akutsjukhus. Dessa behöver vidareutvecklas och även närakuterna involveras. Fler personer med riskfaktorer för osteoporos behöver också undersökas och vid behov behandlas. Här pågår ett arbete med akut- och ortopedkliniker i Region Stockholm. Generellt behövs också ökad kunskap om osteoporos och tillgängligheten till osteoporoskunnig läkare/vårdpersonal samt förbättrad tillgänglighet till bentäthetsmätning.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Nationella vårdprogrammet för hypertyreos presenterades 2023. Hur detta ska anpassas sjukvårdsregionalt behöver analyseras under 2023.

Personer som har diabetes löper större risk att drabbas av fotsår till följd av nedsatt cirkulation och känsel i benen. Detta leder till stort lidande, stort behov av vård och kan leda till amputationer. Under 2022 presenterades ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för fotsår hos personer med diabetes. Närmare kartläggning av sjukvårdsregionala gap behövs, samt också hur införandet kan ske parallellt med övriga vårdförlopp kring sår. I Region Stockholm har medicinsk fotvård vid årsskiftet 2021–2022 överförts till husläkaravtalen. Hur omhändertagandet av personer med diabetes med hög risk för fotsår kan förbättras behöver analyseras. Särskilt om något kan göras kring förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel, exempelvis avlastande skor. Kan exempelvis ordination ske direkt via fotsjukvårdare?

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Ett område där sjukvården behöver förbättras är behandling av obesitas. En sjukvårdsregional arbetsgrupp för obesitas håller på att skapas som del av detta arbete. Planen är att arbetsgruppen ska inkludera flera olika professioner och bland annat arbeta med de av Socialstyrelsen 2022 presenterade nationella riktlinjer för obesitas.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen