Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Sekundärprevention vid akuta koronara syndrom

Målet är att minska sjuklighet och dödlighet vid hjärtinfarkt genom att arbeta med sekundärprevention vid kranskärlsjukdom utifrån nytt nationellt kunskapsstöd.

Nyupptäckt hjärtsvikt

Målet är att patienter med hjärtsvikt når förbättrad livskvalitet, överlevnad samt minskat behov av sjukhusinläggningar. Detta sker genom att förbättra utredning och omhändertagande av nyupptäckt hjärtsvikt. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt som kommer att införas regionalt.

Kritisk benischemi

Målet är att minska lidandet, bevara funktionsnivå och undvika amputation hos patienter med kritisk benischemi samt minska sjukligheten och dödligheten i kardiovaskulär sjukdom. Det finns ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kritisk benischemi som kommer att införas regionalt. Arbetet har inletts med en regional gapanalys och en kartläggning av hur patienter med kritisk benischemi handläggs inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Kardiovaskulär prevention

Det finns idag en stor variation i vilken utsträckning patienter får förebyggande behandling vid hjärt-kärlsjukdom.  Risken att drabbas av en akut kardiovaskulär händelse varierar också stort idag i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. RPO hjärt- och kärlsjukdomar har i samarbete med RPO endokrina sjukdomar, njursjukdomar, nervsystemets sjukdomar, primärvård och levnadsvanor definierat viktiga åtgärder för att förbättra vården.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

 • Det finns en underbehandling hos patienter med vissa kroniska sjukdomar vilka behandlas med läkemedel som minskar kardiovaskulär sjuklighet och död. De flesta patienter med kroniska sjukdomar såsom ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni, perifer kärlsjukdom hjärtsvikt och diabetes tas hand om i primärvården. Det behövs ett brett synsätt där samtliga kroniska sjukdomar beaktas när dessa patienter behandlas.
 • Handläggning av patienter med förmaksflimmer för att förbättra behandling och omhändertagande kommer att kartläggas.
 • RPO kartlägger om det finns könsskillnader i uthämtning av statiner hos individer med ischemisk hjärtsjukdom, statistik antyder att kvinnor i lägre utsträckning hämtar ut statiner.
 • Kartläggning sker också av hur patienter med varicer handläggs inom regionen inför implementering av det personcentrerade sammanhållna vårdförloppet.
 • Personer kan ha ökad risk att drabbas av tillståndet akut förvirring efter användning av vissa läkemedel i samband med och efter operativa ingrepp. RPO hjärta och kärl kommer att medverka i det regionala arbetet tillsammans med övriga RPO, exempelvis kring beslut om enhetligt screeninginstrument, samt delta i regional utveckling av utbildning.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

 • Införande av vårdförlopp har påbörjats men innebär ett tidskrävande och långsiktigt arbete med mycket resurser vad gäller personal från olika verksamheter.
 • Graden av diagnossättning av patienter med kranskärlssjukdom i primärvården behöver förbättras och patienter med kroniska sjukdomar behöver kallas till strukturerade årsbesök i primärvården (precis som diabetespatienter). RPO hjärta och kärl har bedömt att det behövs ett samarbete mellan olika regionala programområden för att förbättra den kardiovaskulära preventionen med anledning av detta och har därför under 2021–2022 träffat RPO primärvård, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, nervsystemets sjukdomar och levnadsvanor för att planera en gemensam insats kring bred kardiovaskulär prevention, vilket blivit ett nytt insatsområde från och med i år.
 • Ett ökat antal individer per 1 000 invånare i Region Stockholm har trots pandemin behandlats med rekommenderade hjärtkärlläkemedel, exempelvis statiner, sakubitril-valsartan (Entresto), och SGLT2 hämmare. Det finns dock skillnader både inom regionen och jämfört med nationell nivå vad gäller uthämtade läkemedel. Detta behöver analyseras vidare och åtgärder kan behöva vidtas.

Kontakt

 • Uppdaterad: 7 juni 2022

 • Faktagranskad: 7 juni 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen