Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Psoriasis

Psoriasis är en folksjukdom som i varierande grad drabbar ungefär 2–3 procent av befolkningen. Samsjuklighet med hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom (exempelvis diabetes, bukfetma och högt blodtryck), besvär från leder och muskelfästen samt psykisk ohälsa förekommer ofta i denna patientgrupp. Det finns nya läkemedel, kvalitetsregister, nationella riktlinjer och remissförfarande pågår för uppföljning av kvalitetsmått utifrån Socialstyrelsens föreslagna målnivåer. RPO har påbörjat arbetet med införandet av nationella riktlinjer. En förutsättning för uppföljning är att täckningsgraden för kvalitetsregistret PsoReg ökar. För att uppnå målen i riktlinjerna krävs en ökad samverkan mellan verksamheter inom primärvården, hud- och reumatologisk specialistvård. Dessutom behövs riktade insatser, bland annat för att uppnå målet att vårdmötet med patienter med psoriasis, tar upp riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och ökar fokus på riskförebyggande. En regional arbetsgrupp planeras.

 

Atopisk Dermatit

Atopiskt eksem är en folksjukdom som förekommer bland cirka 2–10 procent av den vuxna befolkningen och 15–30 procent barn. Besvären består av intensiv klåda dygnet runt, inte sällan med hudinfektioner som följd. Dessutom förefaller den inflammatoriska processen i huden kunna ge ökad risk för diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Kunskapen om atopisk dermatit är begränsad inom en stor del av vården, vilket innebär att patienterna i hög grad blir underbehandlade. Regionala insatser behövs till exempel kring gränssnittet mellan primärvård och specialistvård. Dessutom bör det finnas en samsyn inom specialistvården kring vilka patienter som ska behandlas med systemiska läkemedel utifrån vetenskap och kommande riktlinjer. En förutsättning för uppföljning är ökad anslutningsgrad för relevanta patienter i det nyligen startade kvalitetsregistret SwedAD.  En regional arbetsgrupp planeras.

Analys- och uppföljningsområden 2022–2023

Hudcancer är den vanligaste cancerformen och förväntas fortsatt öka. Under 2022 startar ett nationellt arbete utifrån nationella vårdprogram tillsammans med RCC i samverkan, hög prioritet ges åt framtagande av nationellt vårdprogram för basalcellscancer, den vanligaste formen av cancer. RPO bevakar frågan och inleder en gap-analys.

Handeksem drabbar ungefär 1 procent av befolkningen. För att förebygga att handeksem blir kroniska, behöver patienter med handeksem tas om hand snabbt och effektivt för att förebygga utveckling till kroniskt handeksem som är orsak till lidande och minskad arbetsförmåga för drabbade patienter. Hittills har det inte funnits någon specifik effektiv behandling för denna patientgrupp, men studier visar att moderna systemläkemedel kan ha god effekt. Nationella riktlinjer håller på att tas fram för såväl specialistvården som för primärvården, RPO bevakar implementering på initiativ från NPO.

Personer med svårläkta sår är en grupp som prioriterats nationellt. För att öka tillgången till evidensbaserad diagnos och behandling tas det fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp samt ett nationellt vårdprogram för varicer och venösa bensår. När vårdförloppet godkänns påbörjas införandearbetet med en regional gapanalys.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Gonorré och syfilis har ökat och en nationell arbetsgrupp har bildats som ska föreslå uppföljningsmetoder och åtgärder. Hög prioritet är att minska antibiotikaresistensutvecklingen genom att övervaka att nationella rekommendationer följs både vid behandling och uppföljning. 

Nationellt kommer ett flertal primärvårdsrekommendationer inom dermatologi och venereologi att tas fram eller uppdateras. Där det förekommer stora skillnader mellan nya rekommendationer och praxis kommer RPO initiera regionala gapanalyser.

Det pågår ett arbete med nationell högspecialiserad vård (NHV). RPO bidrar i remissvar, är bollplank till kansliet för högspecialiserad vård och för diskussioner med professionen. NPO har tidigare bland annat anmält till Socialstyrelsen psykodermatologi och allvarliga hudsjukdomar. 

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen