Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

I det nationella arbetet inom Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, prioriteras arbete med att minska antibiotikaresistens, vilket Strama Stockholm också driver kontinuerligt. För specifika antibiotikamål se nationella Strama, strama.se.

Nationellt prioriteras snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis, vilket förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer och kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis godkändes 2021. RPO infektionssjukdomar sätter under 2022 tillsammans med RPO akut vård och RPO PIVOT upp mål och identifierade sjukvårdsregionala åtgärder för införandet efter en regional gapanalys. Region Stockholm är nationell pilotregion för digital utveckling av vårdförloppet.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Det nationella programområdet infektionssjukdomar fortsätter att bidra till insatser som påbörjats 2020 för att utveckla uppföljning av patienter som drabbas av covid-19. Även RPO infektionssjukdomar arbetar aktivt med detta och bidrar även med att ta fram och uppdatera gemensamma riktlinjer för behandling och uppföljning.

Patienter med hepatit B- eller C-infektion löper förhöjd risk att utveckla levercirros (skrumplever), leversvikt, levercancer och leverrelaterad död. Världshälsoorganisationen WHO har satt upp mål att till år 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan. En nationell plan för eliminering av hepatit C är under utveckling inom ramen för kunskapsstyrningen. Planen planeras bli klar under 2022 och kompletteras via den nationella arbetsgruppen med en handlingsplan för hepatit B. Ett första steg för införande av elimineringsplanen i regionen blir att ta fram en regional gapanalys med möjlighet att sätta upp mål.

RPO infektionssjukdomar har identifierat behov att se över möjligheter till regionala samarbeten inom den kliniska infektionsforskningen.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

Tuberkulos (TBC) är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. WHO har antagit en strategi för att eliminera tuberkulos som ett folkhälsoproblem till 2035. Sjukdomen är ovanlig i Sverige och varierar i relation till antalet asylsökande och migranter från högincidensländer som anländer till landet. Antalet infektioner med tuberkulos som är resistenta mot de vanligaste och mest effektiva läkemedlen för behandling ökar. Mot bakgrund till detta påbörjas under 2022 en översyn av en nationell handlingsplan för tidig upptäckt och behandling av tuberkulos. RPO infektionssjukdomar bevakar det nationella arbetet.

RPO infektionssjukdomar har ett integrerat verksamhetschefsforum som samarbetar med till exempel införande av prioriterade insatser. Det kan under en belastad epidemisäsong utgöra ett nav och verka för en effektiv och hållbar planering för vårdplatser och bemanning.

RPO infektionssjukdomar bidrar även löpande med förvaltning och revidering av befintliga kunskapsstöd inom infektionsområdet.

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen