Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Nationellt prioriteras snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis. Detta förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer och kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis. Regionalt arbetar RPO infektionssjukdomar tillsammans med RPO akut vård och RPO PIVOT (perioperativ vård, intensivvård och transplantation) med införande av vårdförloppet. Sjukvårdsregionalt har vissa gap identifierats och en omfattande fördjupad analys genomförs på patienter med misstänkt sepsis. En nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation i vårdförlopp sepsis har bildats. Arbetsgruppen ska underlätta införande av vårdförloppet genom att ta fram verktyg för gemensam och strukturerad dokumentation. Region Stockholm har ledarskapet i gruppen.

Analys och uppföljningsområden 2023-2024

Patienter med hepatit B- eller C-infektion löper förhöjd risk att utveckla levercirros (skrumplever), leversvikt, levercancer och leverrelaterad död. Världshälsoorganisationen WHO har som mål att till år 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan. En nationell plan för eliminering av hepatit C har utvecklats inom ramen för kunskapsstyrningen. Sjukvårdsregionalt införande av elimineringsplanen för hepatit C påbörjas under 2023. Arbete pågår med regional gapanalys baserad på hepatit C-data vid Folkhälsomyndigheten.

Minskad antibiotikaresistens prioriteras i det nationella arbetet inom Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, ett arbete som Strama Stockholm också driver kontinuerligt. Under året genomförs ett arbete med fokus på jämlikt införande av antibiotikaronder vid sjukvårdsregionens akutsjukhus.

RPO infektionssjukdomar har identifierat behov av att se över möjligheter till regionala samarbeten inom den kliniska infektionsforskningen.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023-2024

Tuberkulos (TBC) är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. WHO har antagit en strategi för att eliminera tuberkulos som ett folkhälsoproblem till 2035. Aktiv tuberkulos är relativt ovanlig i Sverige och varierar i relation till antalet asylsökande och migranter från högincidensländer som anländer till landet. Latent tuberkulos är däremot relativt vanligt förekommande och över landet finns variation i hur patienter med latent tuberkulos tas omhand. En nationell arbetsgrupp påbörjar under 2023 arbete med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tidig upptäckt och behandling av tuberkulos. RPO infektionssjukdomar bidrar till det nationella arbetet.

RPO infektionssjukdomar följer utvecklingen av covid-19 och bidrar i arbetet med att ta fram och uppdatera gemensamma riktlinjer för behandling och uppföljning.

RPO infektionssjukdomar har skapat ett integrerat verksamhetschefsforum som samarbetar kring till exempel införande av prioriterade insatser. Under en belastad epidemisäsong kan forumet utgöra ett nav och verka för en effektiv och hållbar planering för vårdplatser och bemanning.

RPO infektionssjukdomar bidrar även löpande med förvaltning och revidering av befintliga kunskapsstöd inom infektionsområdet.

Kontakt

Uppdaterad 19 februari 2024.

  • Uppdaterad: 20 februari 2024

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen