Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

Kvinnor med klimakteriebesvär har svårt att orientera sig om var de ska söka och få rådgivning och vård. Det finns stora skillnader i kompetens hos de olika vårdgivarna. För att uppnå en mer jämlik och evidensbaserad rådgivning och behandling är ett regionalt kunskapsstöd för klimakterierådgivning under utveckling. I det anges bland annat nivåstrukturering, läkemedels- och övriga behandlingsrekommendationer samt uppföljningsindikatorer. I detta arbete önskas en samverkan med RPO primärvård. Utöver det regionala kunskapsstödet har en dokumentationsmall tagits fram som syftar till ett standardiserat förlopp som leder till jämlik rådgivning och behandling.

Bristningar, blödningar och kejsarsnitt vid förlossningar

Svåra bristningar i samband med förlossning kan ge långvariga problem med bäckenbotten i form av urin - och avföringsinkontinens, smärtproblematik och problem vid omslutande samlag. Register med kvalitetsindikatorer visar att Region Stockholm uppvisar högt antal för svåra bristningar (grad 3 och 4) sedan lång tid tillbaka. Förbättringsarbete har pågått sedan 2016 med mycket positivt resultat, men området behöver fortsatt fokus för att de goda resultaten ska bibehållas samt i förekommande fall fortsätta förbättras.

Gynekologisk cellprovskontroll

Personer som uteblir från screening för livmoderhalscancer löper i särklass den största risken att insjukna med svåra cellförändringar eller livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att kvinnor deltar i screeningen när de blir kallade. I en nationell gapanalys från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visades att täckningsgraden för gynekologisk cellprovskontroll i Region Stockholm ligger bland de lägsta i landet bland kvinnor i åldrarna 23 till 70 år. Riksgenomsnittet har en täckningsgrad 79 procent och den bästa regionen 88 procent, medan Region Stockholm har en täckningsgrad (år 2021) på 70 procent. Målnivån i nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention är 85 procent. Inom insatsområdet samarbetar RPO med RPO cancer.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Besök på gynakuterna

Patienter som lider av gynekologiska besvär verkar ha svårt att hitta i vårdutbudet. RPO behöver göra en översyn av orsakerna till att patienter söker sig gynekologiska akuterna både direkt och indirekt via 1177. Det har påvisats genom stickprov att endast ca 30 procent av patienterna behöver sjukhusvård. Stödet som ligger till grund för hur patienter hänvisas via 1177 kan behöva uppdateras.

Uppföljning induktion i graviditetsvecka 41

I november 2022 infördes en gemensam riktlinje för induktion i graviditetsvecka 41 och RPO avser följa andelen induktioner på förlossningsenheterna under 2023 och 2024. Detta för att kunna analysera om den förändrade rutinen ger påvisade förbättrade medicinska utfall jämfört med tiden före.

Eftervård efter förlossning

Det saknas kunskap hos nyförlösta om var de ska söka eftervård efter förlossning för både fysiska och psykiska besvär. I intervjuer med kvinnor anges att uppfattningen av vad som omfattas av eftervård sträcker sig upp till ett år efter förlossning och det finns heller ingen koppling till särskild vårdgivare. Det föranleder att RPO i samråd med Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning behöver utreda, analysera och följa upp hur eftervården kan utformas och vårdkedjan tydliggöras, så att den möter invånarnas behov snarare än sker enligt dagens avtalskonstruktion. I en nationell gapanalys påvisas att andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök efter förlossning på barnmorskemottagning är lägst i landet i Region Stockholm. Samtidigt visar svaren i graviditetsenkäten att bland de som fött barn är andelen som är nöjda med eftervården förhållandevis låg.

Genital smärta

Personer med genital smärta har svårt att få rätt vård och RPO behöver genomföra en GAP-analys av vård och behandling av provocerad vulvodyni för att se om det är en underdiagnostiserad grupp och var vården ges.

Endometrios

Oklarhet för patienter och vårdgivare om var vården för målgruppen ska erbjudas i Regionen. Patienter riskerar att omhändertas på fel vårdnivå. En genomlysning av patientens väg genom endometriosvården görs i syfte att tydliggöra behov av samverkan mellan vårdval, sjukhus och primärvården kommer genomföras.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

RPO kvinnosjukdomar och förlossning kommer fortsätta att bevaka och uppdatera beslutsstöd, riktlinjer och länkar på den nya plattformen kunskapsstodforvardgivare.se

En kartläggning över samtliga möteskonstellationer och grupperingar som finns inom RPO:s område behöver göras för att förstå deltagande, syfte och beslutsmandat.

Arbetet med att följa behandling och omvårdnad av patienter som genomgår abort fortsätter och en utvärdering av den gemensamma aborttidsbokningen som genomförts av hälso-och sjukvårdsförvaltningen ska bedömas.

Revideringen av vårdval förlossning är klar. RPO har i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att de gamla kvalitetsindikatorerna ligger kvar eftersom hela området ska utredas och kan komma att förändras. En gemensam riktlinje för hantering av den normala förlossningen bör tas fram men blir en del i den utredning som görs av hela området.

Budgetuppdrag kvinnohälsa

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i Region Stockholms budget fått flera uppdrag som berör kvinnosjukdomar och förlossningsvård. Samtliga avtal inom förlossningsvård, mödrahälsovård, ultraljud och gynekologi omfattas. En utredning av bland annat vårdkedja, eftervård, rotationstjänster och avtalsformer ska göras och RPO kommer vara en del i det arbetet främst som referensgrupp. Uppföljning och utvärdering av nya arbetssätt och rotationstjänstgöring inom öppenvård och slutenvård i förlossningsvårdkedjan är en väsentlig del.

Amning har en betydelsefull roll i ett folkhälsoperspektiv och främjar mödrars och barns hälsa på både kort och lång sikt. Det gäller i såväl hög- som låginkomstländer. Amningen har också betydelse för miljön och är kostnadseffektivt för både hälso- och sjukvård och individ. Det är samhällets och hälso- och sjukvårdens uppgift att erbjuda det stöd som kvinnor som vill amma behöver för att kunna amma. RPO önskar inleda samarbete med RPO barn och ungdomars hälsa samt RPO levnadsvanor för att färdigställa och kunna implementera en amningsstrategi som bygger på WHO:s rekommendationer om de tio stegen.

RPO kommer att svara på ett antal remisser under året och även bidra till utvecklingen av ett nationellt kunskapsstöd för förlossningsvård som tas fram av Socialstyrelsen.

Kontakt

Gäller från sista juni 2023.

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen