Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Klimakterierådgivning i hela vårdkedjan

En regional arbetsgrupp har tagit fram behandlingsstöd och gemensamma riktlinjer för vård av kvinnor i klimakteriet i syfte att uppnå jämlik och kunskapsbaserad vård. En gemensam journalmall för klimakterierådgivning har tagits fram och testas nu som pilotprojekt på tre olika gynekologmottagningar, primärvårdsmottagningar och barnmorskemottagningar.

Bristningar, blödningar och kejsarsnitt vid förlossningar

Region Stockholm har legat högst i landet under lång tid vad gäller kvalitetsindikatorerna bristningar grad 3 och 4, stora blödningar samt andelen kejsarsnitt. Förbättringsarbete har pågått sedan 2016 med mycket positivt resultat, men området behöver fortsatt fokus för att de goda resultaten ska bibehållas samt i förekommande fall fortsätta förbättras. En gemensam riktlinje för induktion i graviditetsvecka 41 har tagits fram och ska införas efter sommaren 2022. Uppföljning av andelen induktioner på regionens förlossningsenheter behöver följas noggrant under 2022 och 2023. Detta för att kunna analysera skillnader när nationella riktlinjer om induktion i vecka 41 införs under denna period.

En gemensam regional riktlinje kring handläggning av missfall och sena aborter har arbetats fram och implementeras under året.

En regional riktlinje kring antibiotikabehandling av gynekologiska infektioner har tagits fram och ska nu införas.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Analys och översyn behöver göras över orsaker till att patienter söker sig gynakuterna både direkt och indirekt via 1177. Det har påvisats genom stickprov att endast ca 30 % av patienterna behöver sjukhusvård. Stödet som ligger till grund för hur patienter hänvisas via 1177 behöver ses över.

Nya arbetssätt på förlossningsenheterna samt möjligheter till rotationstjänstgöring mellan öppenvård och slutenvård ska prövas och införas. Uppföljning och utvärdering av nya arbetssätt i förlossningsvårdkedjan behöver påbörjas.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

RPO kvinnosjukdomar och förlossning kommer fortsätta att bevaka och uppdatera beslutsstöd, riktlinjer och länkar på den nya plattformen kunskapsstöd för vårdgivare.

Dokumentationen av behandling och omvårdnad av patienter som genomgår abort skiljer sig kraftigt inom regionen. En gemensam journalmall har tagits fram och RPO kommer under 2022 följa arbetet med införandet av den.

Nya riktlinjer inom fosterdiagnostik har antagits och arbete pågår för hur dessa ska genomföras inom ultraljudsverksamheter och mödravård.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med en revidering av vårdval förlossning och RPO kommer under året besluta om vilka kvalitetsindikatorer som ska följas i den nya uppföljningsplanen.  En gemensam riktlinje för hantering av den normala förlossningen ska tas fram.

Nationellt har patienter i områdena blödningsrubbningar av uterina orsaker, Fetal RhD screening och profylax och digitaliserat kunskapsstöd inom mödrahälsovården prioriterats. RPO kvinnosjukdomar och förlossning avvaktar det nationella arbetet.

En tydligare riktlinje över vårdnivå mellan primärvård och specialistvård vad gäller behandling av klimakteriebesvär ska arbetas fram.

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 juni 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen