Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Minskad sjuklighet och förtida död i hjärtkärlsjukdom och njursjukdom via ett väl fungerande primär- och sekundärpreventivt arbete

Hjärt-kärlsjukdomar utgör den största bidragande faktorn till sjukdomsbörda i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Levnadsvanor påverkar både risken att insjukna i sjukdom och prognosen av en sjukdom. Därför är förebyggande och behandlande insatser för att förbättra ohälsosamma levnadsvanor viktiga. Arbetet behöver bedrivas av många aktörer och i ett brett perspektiv som spänner över flera diagnoser/sjukdomsområden samt genom att beakta multisjuklighet.

RPO levnadsvanor samarbetar med RPO primärvård, RPO hjärt- och kärlsjukdomar, RPO endokrina sjukdomar, RPO njursjukdomar och RPO nervsystemets sjukdomar för att gemensamt förbättra förutsättningarna för prevention av hjärtkärlsjukdom.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor och ska arbeta både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Det hälsofrämjande uppdraget innebär åtgärder för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Medan det förebyggande uppdraget innebär åtgärder för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Socialstyrelsens utvärderingar visar att många patienter inte erbjuds det stöd som de behöver. Det finns även stora skillnader mellan regioner och vårdenheter. Det nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling – är tänkt att ge vårdverksamheterna stöd i evidensbaserat arbete med levnadsvanor. Det regionala arbetet inleds med en gapanalys tillsammans med flertalet andra RPO. Det behövs också ökad kunskap om hälsoekonomiska effekter av levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården, som underlag för att utveckla arbetet med levnadsvanor.  

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Levnadsvanor som prevention och behandling berör de flesta patientgrupperna och bidrar till ökad livskvalitet och bättre fysisk och psykisk hälsa. Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR) arbetar med att identifiera gemensamma mål, åtgärder och mått för att få genomslag. RPO levnadsvanor håller ihop arbetet tillsammans med RPO cancer. Detta görs bland annat genom att RPO levnadsvanor ger feedback på andra RPO:s mål- och insatsområden.  Det pågår samarbete med flera andra RPO kring olika patientgrupper och behandlingsrekommendationer exempelvis på hjärt-kärlområdet, om levnadsvanor bland personer med funktionsnedsättningar och omanvändning av nikotinprodukter bland gravida.

Förutsättningar för klinisk forskning på levnadvaneområdet har analyserats. Det finns behov av att stärka förutsättningarna för att bedriva klinisk forskning inom primärvård/öppenvård samt för utbildning i levnadsvanor. RPO Levnadsvanor avser att upprätta ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte om forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå inom levnadsvanor. Det finns behov av att ta upp generella frågor kring förutsättningarna för klinisk forskning och utbildning i Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR).

RPO levnadsvanor författar regionala kunskapsstöd för primärvård och specialiserad vård som finns på Viss.nu för Region Stockholm, Docpoint för Region Gotland, Kunskapsstöd för vårdgivare (KVG) och Kloka Listan för Region Stockholm respektive Rek-Lista för Region Gotland.  RPO bidrar också i remissvar gällande olika nationella kunskapsstöd.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen