Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2022–2023

Prevention av hjärtkärlsjukdom och njursjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den största bidragande faktorn till sjukdomsbörda i Region Stockholm och Region Gotland. RPO levnadsvanor samarbetar med RPO primärvård, hjärtkärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, njursjukdomar och nervsystemets sjukdomar för att gemensamt förbättra förutsättningarna för prevention av hjärtkärlsjukdom. Arbetet behöver bedrivas av många aktörer och i ett bredare perspektiv som spänner över flera diagnoser/sjukdomsområden samt genom att beakta multisjuklighet. Eftersom levnadsvanor påverkar både risk att insjukna och prognos och är preventiva och behandlande insatser för att förbättra ohälsosamma levnadsvanor viktiga. Arbetet förväntas leda till minskad sjuklighet och förtida död i hjärtkärlsjukdomar och njursjukdom via ett väl fungerande primär- och sekundärpreventivt arbete.

Patienter tillfrågas om levnadsvanor och får stöd till förändring

Det nya nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling behöver implementeras efter genomförd gapanalys. All hälso- och sjukvårdpersonal bör också ta del av uppdaterad utbildning om levnadsvanor.

Det behövs också ökad kunskap/förståelse om hälsoekonomiska effekter av levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården, som underlag för att utveckla arbetet med levnadsvanor.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

 • Kartlägga tillgången till fortbildningar om levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården.
 • Inventera hur många som gått relevanta webbutbildningar på Lärtorget.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

 • Stödja andra RPO:er i att uppmärksamma levnadsvanor utifrån det nya nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor som grundar sig på Socialstyrelsens riktlinjer, exempelvis:
  • I gapanalyser vid införande av nationella vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna förlopp.
  • Ge feedback på andra RPO:ers mål- och insatsplaner.
 • Bidra med remissvar på kunskapsstöd.
 • Se över avsnitt om levnadsvanor i Kloka listan samt ge förslag på formuleringar om levnadsvanor till expertgrupperna.
 • Bidra i texter på vISS.nu och kunskapsstodforvardgivare.se

Kontakt

 • Uppdaterad: 7 juni 2022

 • Faktagranskad: 7 juni 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen