Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

Kronisk obstruktiv sjukdom (KOL)

Fler personer med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) ska få tillgång till personcentrerade insatser för att bromsa sjukdomsförloppet, förhindra exacerbationer och förbättra prognosen genom införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för KOL. RPO lung- och allergisjukdomar har satt upp sjukvårdsregionala mål för att minska underdiagnostik och öka tillgängligheten till effektiv och god vård i enlighet med nationella och internationella vård- och behandlingsriktlinjer. RPO har också som mål att öka patienternas delaktighet i vård och behandling samt erbjuda tobaksavvänjningsstöd till personer som röker.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Aktuella riktlinjer betonar specificerade kvalitetsindikatorer som bör följas för att förbättra astmakontrollen. De viktigaste kvalitetsindikatorerna är genomförd spirometri, strukturerat frågeformulär (ACT), fråga om rökning, allergiutredning, längdmätning för barn vid behandling med inhalationssteroider, skriftlig behandlingsplan samt återbesök minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (ACT <20 p).  RPO lung- och allergisjukdomar har påbörjat ett arbete för att följa upp kvalitetsindikatorerna och implementering av vårdprogrammet.

När patienter bedömts ha indikation för allergen immunterapi (AIT) behandling kan den genomföras i regionen och sträcker sig över tre års tid.  Antalet barn- och ungdomsmottagningar som erbjuder SLIT (sublingual immunterapi) har ökat i regionen. Lung- och allergimottagningar samt Vårdval Allergi erbjuder SLIT för vuxna idag. Önskemål om att SLIT ska kunna genomföras i primärvården har diskuterats med RPO primärvård.  En helhetsbedömning har landat i att det saknas förutsättningar för att i detta läge rekommendera att SLIT-behandling överförs till primärvården.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Nationellt har vården för patienter med astma/KOL, matallergi, interstitiell lungsjukdom och obstruktiv sömnapné prioriterats. RPO lung- och allergisjukdomar har genomfört och kommer att genomföra regionala gapanalyser när det nationella arbetet är godkänt inom respektive område.

RPO lung- och allergisjukdomar ska fortsätta stödja och förbättra kompetensen inom astma/KOL vården i synnerhet i primärvården samt fortlöpande utvärdera och följa upp verksamheten med kvalitetsindikatorer.

För att diagnosticera, vårda och följa upp den nya patientgruppen med postcovid krävs ett omfattande utbyte av kunskap och erfarenheter mellan ett stort antal professioner och discipliner.  Nationellt programområde, NPO, lung- och allergisjukdomar har som målsättning att bistå med expertis för kompetensutveckling och framtagande av kunskapsstöd inom covid-19 och postcovid. RPO lung- och allergisjukdomar har ambitionen att på alla sätt delta i denna process på regional nivå samt verka för att en kunskapsbaserad och säker användning av metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering inom lung- och allergisjukdomar säkerställs.

Kontakt

Gäller från och med 18 augusti 2023

  • Uppdaterad: 27 december 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen