Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Fler personer med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) ska få tillgång till personcentrerade insatser för att bromsa sjukdomsförloppet, förhindra exacerbationer och förbättra prognosen genom införande av det nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för KOL. RPO lung- och allergisjukdomar har satt upp sjukvårdsregionala mål för att minska underdiagnostik, öka tillgängligheten till effektiv och god vård i enlighet med nationella och internationella vård- och behandlingsriktlinjer. RPO har också som mål att öka patienternas delaktighet i vård och behandling samt erbjuda tobaksavvänjningsstöd till personer som röker.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Aktuella riktlinjer betonar specificerade kvalitetsindikatorer som bör följas för att förbättra astmakontrollen. De viktigaste är genomförd spirometri, strukturerat frågeformulär (ACT), fråga om rökning, allergiutredning, längdmätning för barn vid behandling med inhalationssteroider, skriftlig behandlingsplan samt återbesök minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (ACT <20 p).  RPO lung- och allergisjukdomar har påbörjat ett arbete för att följa upp kvalitetsindikatorerna och införandet av vårdprogrammet.

Processen där patienter som av specialist i allmänmedicin/barnmedicin /allergisjukdomar befunnits ha indikation för allergen immunterapibehandling (AIT) kan genomföra behandlingen, som sträcker sig över 3 års tid. Efter förankring med RPO primärvård kan behandlingen genomföras i primärvården.  Resurser för att genomföra utbildning för primärvården har säkrats. Antalet barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, som erbjuder SLIT  (sublingual immunterapi) har ökat men antalet vårdcentraler som kan erbjuda denna behandling behöver dock bli fler. Fortsatt dialog med RPO primärvård krävs för att denna behandling ska kunna införas med god kvalitet på adekvat antal vårdcentraler.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

Nationellt har vården för patienter med astma/KOL, matallergi, interstitiell lungsjukdom och obstruktiv sömnapné prioriterats. RPO lung- och allergisjukdomar har genomfört och kommer att genomföra regionala gapanalyser när det nationella arbetet är godkänt inom respektive område.

RPO lung- och allergisjukdomar ska fortsätta stödja och förbättra kompetensen inom astma/KOL vården, i synnerhet i primärvården, samt fortlöpande utvärdera och följa upp verksamheten med kvalitetsindikatorer.

För att diagnosticera, vårda och följa upp den nya patientgruppen med postcovid krävs ett omfattande utbyte av kunskap och erfarenheter mellan ett stort antal professioner och discipliner.  Nationellt programområde (NPO) lung- och allergisjukdomar har som målsättning att bistå med expertis för kompetensutveckling och utveckling av kunskapsstöd inom covid-19 och postcovid. RPO lung- och allergisjukdomar har ambitionen att på alla sätt delta i denna process på regional nivå samt verka för en kunskapsbaserad och säker användning av metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering inom lung- och allergisjukdomar.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 augusti 2022

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen