Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Enhetlighet avseende radiologiska metoder

Patienter bör slippa onödig stråldos och få rätt undersökning på rätt sätt i rätt tid. Variationer inom sjukvårdsregionen behöver minska vad gäller radiologiska undersökningar för att öka patientsäkerheten och resurseffektiviteten. Första fasen i insatsen fokuserar på ett enhetligt undersökningsprotokoll för DT-undersökningar (datortomografi-undersökningar). Ett pilotprojektet som utförs tillsammans expertgrupp strålskydd och kan förhoppningsvis sedan skalas upp regionalt.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Nå beställare akut vid avvikande provsvar

En arbetsgrupp ska jobba för förbättrad patientsäkerhet genom att underlätta att nå remitterande läkare vid kraftigt avvikande provsvar. Detta är av största vikt när provsvar visar att patientens omedelbara hälsa står på spel. Ett första steg för arbetsgruppen är att kartlägga problemets omfattning, därefter formuleras ett gemensamt yttrande med förslag för att säkerställa en effektivare informationskedja.

Minskad andel analoga remisser

Det är av betydelse att minska andelen analoga remisser inom laboratoriemedicin. RPO gör som ett första steg i en analys en kartläggning av problemets omfattning. Till exempel om hur mycket av laboratorieverksamheternas tid som går åt till att överbrygga de effektivitets-och säkerhetsluckor som uppstår vid omväxlande digital och analog hantering av remisser. Analysarbetet förväntas leda till att mål sätts upp för området och därefter att gemensamma förslag till åtgärder formuleras.

MR-säkerhet för patienter och personal

Undersökningar med MR (magnetisk resonanstomografi) är generellt förknippade med fler riskmoment än andra radiologisk undersökningar. Ett strukturerat säkerhetsarbete i MR-verksamhet ökar patient- och personalsäkerhet. I dagsläget saknas kunskap om hur säkerhetsarbetet bedrivs i olika MR-verksamheter inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. En arbetsgrupp jobbar därför med att kartlägga omfattning av MR-verksamheterna samt analysera hur de arbetar med säkerhet. Resultatet förväntas generera en översikt över variationer i MR-säkerhetsarbetet samt möjlighet att identifiera förbättringsområden.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

RPO medicinsk diagnostik deltar aktivt i regionalt införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomsgrupper. RPO går också igenom och besvarar de remissversioner av vårdförlopp som berör medicinsk diagnostik. För att säkra att de diagnostiska undersökningarna finns med i processen vid utveckling och standardisering av vårdförlopp, kommer de samlade synpunkterna under året att lyftas till nationellt programområde, NPO, medicinsk diagnostik.

RPO bidrar med sakkunskap till Region Stockholms hälso-och sjukvårdsförvaltning exempelvis genom arbete med strålsäkerhet och med sakkunskap och underlag kring avtalsutformning och digital utveckling. Den regionala bild- och funktionsgruppen har under året fortsatt delta i ett nationellt arbete för upphandling av beslutsstöd. Gruppen har också deltagit i diskussion för nationell databas för mammografi samt bidragit i det nationella blodförsörjningsarbetet.

RPO medicinsk diagnostik, grupp bild- och funktion planerar under kommande period att tillsammans med expertgrupp strålsäkerhet ändra fokus på samarbetet i arbetsgrupper. Hittills har expertgrupp strålsäkerhet haft sina arbetsgrupper och bild- och funktion haft sina grupper utan större samarbete där emellan. Planen är att representanter från expertgrupp strålsäkerhet i stället ska ingå i bild- och funktionsgrupper där det behövs, för att stärka strålsäkerhetstänket inom bild- och funktion.

RPO medicinsk diagnostik, grupp bild- och funktion planerar även att ytterligare stärka FoUU-komponenter. Dels inom arbetsgrupperna, dels i arbetet kring remisser om vårdförlopp och vårdprogram

Nyttja BFT (Bild- och funktionstjänsten) som datakälla

För att minska variationen i undersökningarna av olika patienter samt underlätta utvecklingen inom det radiologiska området fokuserar en arbetsgrupp på att få fram data om regionens samlade radiologiska undersökningar. Denna data finns tillgänglig för alla utförare och medger samlad information kring produktion, verksamhetsuppföljning och forskning. Vad gäller klinisk fysiologi är tyvärr anslutningen till BFT klart försenad, mycket beroende på tekniska problem.  Än så länge kan bara enstaka enheter överföra ultraljudsbilder till BFT, men flera är på gång. Arbetsgruppen bör, om så efterfrågas, kunna stödja denna process.

Beslutsstöd för primärvården genom viss.nu

Beslutsstöden på Viss.nu underlättar för läkare i primärvården att ta beslut om vilka radiologiska undersökningar som bör göras vid olika frågeställningar som rör patienter. RPO ser över och uppdaterar de regionala beslutsstöd som riktar sig till primärvården och som finns på Viss.nu, samt framställer vid behov nya. I arbetet ingår även att värdera och granska nationella kliniska kunskapsstöd när de revideras.

Centrum för nuklearmedicin inom Region Stockholm

Inom cancersjukvården har patienterna alltmer nytta av tidig utredning med nuklearmedicinska utredningar. En sjukhusövergripande arbetsgrupp kommer att etableras för att hantera/utreda frågor om tillgänglighet och samarbete i nuklearmedicinska frågor via en regional samverkansplattform. Gruppen bevakar även och informerar om effekter på tillgänglighet vid förändringar i vårdprogram och/eller patientflöden som berör nuklearmedicin. Samarbete med Regionalt cancercentrum, RCC, har initierats.

Behov av regionala kompetens- och behörighetskrav för personal som handhar diagnostisk utrustning med joniserande strålning

Tillgång till röntgensjuksköterskor för handhavande av bildgivande utrustning är ofta bristfällig. Ett sätt att lösa problemet kan vara att genomföra verksamhetslokala utbildningar i syfte att göra icke behörig personal behörig. I dagsläget saknas dock en samsyn i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland om vilka kompetens- och behörighetskrav som ska gälla för att få handha diagnostisk utrustning. Utan tillämpning av sådana krav i verksamheter kan kvalitet av undersökningar inklusive patientsäkerhet påverkas negativt. En arbetsgrupp har tillsatts för att i ett första steg genomföra en utredning för att identifiera behov av sjukvårdsregionala behörighets-/kompetenskrav för personal som handhar diagnostisk utrustning med joniserande strålning.

Behov av förändrat uppdrag för expertgruppen för strålsäkerhet

Kunskapsorganisationen i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har utvecklats sedan uppdraget för expertgruppen för strålsäkerhet etablerades. Expertgruppens arbete behöver anpassas till nuvarande förutsättningar inom kunskapsorganisationen samt även tillgodose andra sjukvårdsregionala behov. Expertgruppen kommer genomföra en behovsanalys samt utforma ett beslutsunderlag om förslag till ny uppdragsbeskrivning för expertgruppen.

Hållbara kompetensförsörjningsstrategier för BMA (biomedicinska analytiker) och laborerande personal

BMA är de som utför analys av laboratoriemedicinska undersökningar och röntgensjuksköterskor är de som utför merparten av radiologiska undersökningar. I dagsläget råder stor brist på röntgensjuksköterskor och stora pensionsavgångar skapar att skapa ännu större brist på BMA. För att säkra tillgången på BMA och röntgensjuksköterskor avser RPO att bidra till förslag på åtgärder för hållbara kompetensförsörjningsstrategier Detta kan inkludera såväl verksamhetsnära åtgärder och regionala sammanslutningar som beskrivning och förslag till regionen.

Kloka kliniska val

Nationellt och internationellt är intresset för att arbeta med ”Kloka kliniska val” stort. RPO kommer med utgångspunkt i Svenska läkaresällskapets rapport våren 2023 att påbörja arbetet med implementering av kloka kliniska val. Detta arbete kommer att speglas i liknande initiativ inom nationellt programområde, NPO medicinsk diagnostik. 

Kravställning på system för digital remisshantering. En arbetsgrupp kommer att arbeta med att försöka kravställa ett system för gemensam, digital remisshantering. Idag medför olika remisshanteringssystem inom och utom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland att laboratorierna tvingas använda analoga arbetssätt. Detta gör hanteringen resurskrävande och mindre säker. Med ett gemensamt digitalt system skulle det gå snabbare och säkrare att få fram analyssvar till den läkare som har efterfrågat det.

Kontakt

Uppdaterad 15 februari 2024.

  • Uppdaterad: 15 februari 2024

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen