Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Enhetlighet avseende radiologiska metoder

En arbetsgrupp jobbar för att minska variationen inom regionen vad det gäller radiologiska undersökningar. Området är viktigt för att säkerställa rätt undersökning på rätt sätt i rätt tid. Detta skapar resurseffektivitet samt gör att patienten slipper onödig stråldos. Första fasen fokuseras på ett enhetligt undersökningsprotokoll för DT-undersökningar (datortomografi-undersökningar). Pilotprojektet kan förhoppningsvis sedan skalas upp regionalt. 

MR-säkerhet för patienter och personal

En arbetsgrupp jobbar med att höja säkerheten runt MR-undersökningar av patienter (undersökningar med magnetkamera). Denna undersökning är generellt förknippad med fler riskmoment än andra radiologiska undersökningar. Ökad medvetenhet kring MR-säkerhet inom regionen höjer kunskapsläget hos involverad personal och minskar MR-säkerhetsrelaterade incidenter.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Nå beställare akut vid avvikande provsvar

En arbetsgrupp ska jobba för förbättrad patientsäkerheten genom att underlätta att nå remitterande läkare vid kraftigt avvikande provsvar. Detta är av största vikt när provsvar uppdagas där patientens omedelbara hälsa står på spel. Ett första steg är kartläggning av problemets omfattning idag, därefter formuleras ett gemensamt yttrande med förslag för att säkerställa en effektivare informationskedja.

Minskad andel analoga remisser

Det är av betydelse att minska andel analoga remisserna inom laboratoriemedicin. RPO avser att som första steg göra en kartläggning av problemets omfattning. Till exempel hur mycket av laboratorieverksamheternas tid som går åt till att överbrygga de effektivitets- och säkerhetsluckor som uppstår vid omväxlande digital och analog hantering av remisser. Analysarbetet förväntas leda till att mål sätts upp för området och därefter formulera gemensamma förslag till åtgärder.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Nyttja BFT (Bild- och funktionstjänsten) som datakälla

En arbetsgrupp fokuserar på att få till en bildfunktionstjänst där information om regionens samlade radiologiska undersökningar finns tillgängligt för alla utförare. Detta skulle tillgängliggöra data kring produktion, verksamhetsuppföljning och forskning. Något som kan minska variationen i undersökningarna mellan olika patienter samt underlätta utvecklingen inom det radiologiska området. Vad gäller klinisk fysiologi är tyvärr anslutningen till BFT klart försenad, mycket beroende på tekniska problem.  Än så länge kan bara enstaka enheter överföra ultraljudsbilder till BFT, men flera är på gång. Arbetsgruppen bör, om så efterfrågas, kunna stödja denna process.

Beslutsstöd för primärvården genom viss.nu

En arbetsgrupp jobbar med att se över och uppdatera de regionala beslutsstöd som riktar sig till primärvården och som finns på viss.nu, samt vid behov framställa nya. Beslutsstöden underlättar för läkaren i primärvården att ta beslut om vilka undersökningar som bör göras vid olika frågeställningar rörande patienten. I arbetet ingår även att värdera och granska nationella kliniska kunskapsstöd när de revideras.

Skapa digital plattform för strålsäkerhet

En arbetsgrupp jobbar med att skapa/etablera en regional informationskanal för patienter, vårdpersonal och allmänhet kring strålsäkerhet. Spridning av strålsäkerhetsinformation förväntas skapa samordning och ge ökad kunskap som gäller strålsäkerhet inom regionen.

Erfarenhetsåterföring strålsäkerhet

En arbetsgrupp arbetar för ökad registrering av strålsäkerhetsrelaterade risker och avvikelser i regionen vid radiologiska undersökningar, samt spridning av kunskap kring detta. Detta arbete gör det möjligt för riskmedvetenheten att öka bland både vårdgivare och den enskilde utföraren, genom att den samlade erfarenheten kan spridas. 

Strålsäkerhet vid forskningsstudier

En arbetsgrupp arbetar för att det skapas en enhetlig och ökad strålsäkerhet för försökspersoner i forskningsstudier. Detta är viktigt för att kunna fortsätta med forskning och utveckling som på sikt gynnar alla patienter som genomgår radiologiska undersökningar.

Hållbara kompetensförsörjningsstrategier för BMA (biomedicinska analytiker) och laborerande personal

BMA är de som utför analys av laboratoriemedicinska undersökningar. För att säkra tillgången på BMA avser RPO att bidra till förslag på åtgärder för hållbara kompetensförsörjningsstrategier. Detta kan inkludera såväl verksamhetsnära åtgärder och regionala sammanslutningar som beskrivning och förslag till regionen. Stora pensionsavgångar skapar och kommer att skapa ännu större brist på BMA.

Kravställning på system för digital remisshantering

En arbetsgrupp kommer att arbeta med att försöka kravställa ett system för gemensam, digital remisshantering. Idag medför olika remisshanteringssystem inom och utom regionen att laboratorierna tvingas använda analoga arbetssätt. Detta gör hanteringen resurskrävande och mindre säker. Med ett gemensamt digitalt system skulle det gå snabbare och säkrare att få fram analyssvar till den läkare som har efterfrågat det.

RPO medicinsk diagnostik deltar aktivt i regionalt införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomsgrupper. RPO går också igenom och besvarar de remissversioner av vårdförlopp som berör medicinska diagnostik. För att säkra att de diagnostiska undersökningarna finns med i processen vid framtagande och standardisering av vårdförlopp, kommer de samlade synpunkterna under året att lyftas till nationellt programområde medicinsk diagnostik.

RPO bidrar med sakkunskap till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning exempelvis genom arbete med strålsäkerhet och med kunskap om prisbild för nuklearmedicin samt med sakkunskap och underlag kring avtalsutformning och digital utveckling.

Den regionala bild- och funktionsgruppen har under året deltagit i ett nationellt arbete för upphandling av beslutsstöd samt deltagit i diskussion för nationell databas för mammografi.

Den regionala laboratoriemedicinska gruppen bidrar i det nationella blodförsörjningsarbetet. Laboratoriemedicin kommer att bidra till HSF med sakkunskap och underlag, bland annat kring avtalsutformning och digital utveckling.

Kontakt

  • Uppdaterad: 16 januari 2023

  • Faktagranskad: 7 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen