Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2021–2022

RPO primärvård fokuserar under 2021 på att arbeta med fyra områden som omfattar en stor del av patienterna i primärvården och där det finns stora förbättrings- och utvecklingspotentialer.

Patienter med psykisk ohälsa är en betydande grupp inom primärvården där det finns ett stort behov av samverkan mellan olika professioner. Den stora gruppen patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa tas om hand i primärvården, men de behandlingar som erbjuds i nuläget och befintliga kompetenser överensstämmer inte helt med evidensbaserade riktlinjer. Mer evidensbaserad behandling och bättre struktur kring hanteringen kan därmed få stora effekter för patienter, vården och samhället i stort.

Problematiken och utmaningarna för de mest sjuka kan inte på ett enkelt sätt avgränsas till äldre, utan innefattar även patienter i arbetsför ålder. Ur ett kliniskt perspektiv kan därför de mest sjuka, och ur ett vetenskapligt perspektiv multisjuka, passa bäst som en benämning av denna betydande grupp patienter i primärvården. Målet bör vara att radikalt ändra synen på mångsjuklighet inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Under 2021 kommer RPO primärvård utreda och identifiera de mest effektiva och nödvändiga insatserna för denna patientgrupp.

Kardiovaskulär prevention är en av vårdens stora och viktiga uppgifter. Huvuddelen av den kardiovaskulära preventionen sker i primärvården. Det innefattar råd och stöd till förändring av levnadsvanor och medicinsk behandling av högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, hjärtsvikt, perifer artärsjukdom och sekundärprevention efter akuta koronara syndrom och stroke. Det finns ett stort intresse av att förbättra det samordnade omhändertagandet av dessa patienter som ofta har en samsjuklighet. Kardiovaskulär prevention behöver därför utgå från en helhetssyn på individen och med en tydlig struktur för riskvärdering och åtgärder. Berörda RPO behöver samordna sig och enas om prioriteringsordning mellan de insatser som skall genomföras inom området.

Varje diagnostisk process innefattar risker för både över- eller underdiagnostik. I det nationella systemet för kunskapsstyrning och de nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är målsättningen en god och jämlik vård. Specifika vårdprogram måste dock alltid prövas i den kliniska situationen i mötet med patienten, såväl utifrån samsjuklighet och polyfarmaci som utifrån patientens önskemål. Risk för över- eller underdiagnostik kan till exempel röra sig om att fel patientgrupper utreds utan tillräcklig patientnytta eller att de diagnostiska metoderna i sig har för stor felmarginal. Det pågår ett arbete på nationell nivå via nationella primärvårdsrådet där en checklista tas fram. Tanken är att den ska användas när nya vårdförlopp tas fram inom kunskapsstyrningen. När detta arbete är färdigt kommer RPO primärvård att använda samma princip när praktisk tillämpning och implementering ska värderas på sjukvårdsregional nivå.

Analys- och uppföljningsområden 2021–2022

Inför 2021 har RPO primärvård tagit fram en primärvårdsrapport. Syftet med rapporten är att tydliggöra de breda spektra av patientgrupper som befinner sig i primärvården – allt från patienter med lindriga besvär till de med kroniska och flera sjukdomar. Rapporten förtydli­gar också primärvårdens roll som bas inom hälso-och sjukvården, där upptäckt och behandling av kroniska sjukdomar är en av de viktigaste uppgif­terna. Det är denna rapport som utgör utgångspunkt i de områden som RPO primärvård fokuserar på under 2021.

Övriga prioriterade aktiviteter

Utifrån den primärvårdsstrategi som beslutats av regionfullmäktige i Region Stockholm ska RPO primärvård arbeta för att stärka primärvårdens roll i sjukvårdssystemet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig vård. Inom ramen för strategin ska RPO primärvård arbeta för en digitalisering som utvecklar vården. RPO primärvård ska också bistå med medicinsk och hälsoekonomisk prioritering för utbildnings- och utvecklingsinsatser som berör primärvården och som initieras från andra RPO samt delta aktivt i införandet av kommande personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som berör primärvården.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 december 2021

  • Faktagranskad: 14 juni 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen