Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

RPO primärvård fokuserar huvudsakligen på att arbeta med fyra områden som omfattar en stor del av patienterna i primärvården och där det finns stora förbättrings- och utvecklingspotentialer.

Psykisk ohälsa

Patienter med psykisk ohälsa är en betydande grupp inom primärvården där det finns ett stort behov av samverkan mellan olika professioner. Den stora gruppen patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa tas om hand i primärvården, men de behandlingar som erbjuds i nuläget och befintliga kompetenser överensstämmer inte helt med evidensbaserade riktlinjer. Mer evidensbaserad behandling och en mer primärvårdsanpassad struktur kring hanteringen kan därmed få stora effekter för patienter, vården och samhället i stort.

Sköra äldre

Denna betydande grupp patienter kräver, förutom omfattande akut- och slutenvård, stor uppmärksamhet från flertalet av primärvårdens professioner och god samverkan med kommunens aktörer. Då denna patientgrupp präglas av ett stort mått av mångsjuklighet krävs ofta svåra prioriteringar och en personcentrerad vård med ibland medvetna avsteg från gängse rekommendationer och vårdprogram.

Kardiovaskulär prevention

Detta är en av vårdens stora och viktiga uppgifter. Huvuddelen av den kardiovaskulära preventionen sker i primärvården. Det innefattar råd och stöd till förändring av levnadsvanor och medicinsk behandling vid högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, hjärtsvikt, njursvikt, perifer artärsjukdom och sekundärprevention efter akuta koronara syndrom och stroke. Det finns ett stort intresse av att förbättra det samordnade omhändertagandet av dessa patienter som ofta har en samsjuklighet. Kardiovaskulär prevention behöver därför utgå från en helhetssyn på individen och med en tydlig struktur för riskvärdering och åtgärder. Berörda RPO har samordnat sig och har enats om gemensamma mål- och insatsplaner inom området.

Över- och underdiagnostik

I det nationella systemet för kunskapsstyrning och de nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är målsättningen en god och jämlik vård. Specifika vårdprogram måste dock alltid prövas i den kliniska situationen i mötet med patienten, såväl utifrån samsjuklighet och polyfarmaci som utifrån patientens önskemål. Varje diagnostisk process innefattar risker för såväl över- som underdiagnostik. Det kan till exempel röra sig om att fel patientgrupper utreds utan tillräcklig patientnytta eller att de diagnostiska metoderna i sig har för stor felmarginal. Nationella primärvårdsrådet har tagit fram ett beslutsstöd föröver- och underdiagnostik. Tanken är att det skall användas när nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas fram inom, och RPO primärvård har för avsikt att använda samma princip när praktisk tillämpning och implementering ska värderas på sjukvårdsregional nivå.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

För tredje året i rad har RPO primärvård tagit fram en primärvårdsrapport. Syftet med rapporten är att tydliggöra de breda spektra av patientgrupper som befinner sig i primärvården – allt från patienter med lindriga besvär till de med kroniska och flera sjukdomar. Rapporten förtydli­gar också primärvårdens roll som bas inom hälso-och sjukvården, där upptäckt och behandling av kroniska sjukdomar är en av de viktigaste uppgif­terna. Det är denna rapport som utgör utgångspunkt i de områden som RPO primärvård fokuserar på under 2023.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Utifrån den strategi för nära vård (tidigare primärvårdsstrategin) som beslutats av regionfullmäktige i Region Stockholm arbetar RPO primärvård för att stärka primärvårdens roll i sjukvårdssystemet, för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig vård. Inom ramen för strategin skall RPO primärvård arbeta för en integrerad digitalisering som utvecklar vården. RPO primärvård skall också bistå med medicinsk och hälsoekonomisk prioritering för utbildnings- och utvecklingsinsatser som berör primärvården och som initieras från andra RPO samt delta aktivt i införandet av kommande personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som berör primärvården. RPO Primärvård agerar därutöver som ett brett sakkunnigstöd avseende primärvården till hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och har bland annat tagit fram en överföringslista som beskriver de stora vårdöverflyttningar till primärvården som sker i dagsläget, som ett underlag för diskussioner om resurstilldelning och horisontella prioriteringar.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 november 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen