Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

RPO leder arbetet med införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet ”Stroke och TIA – tidiga insatser och vård” för att minska sjuklighet och förtida död av stroke eller TIA (Transitorisk ischemisk attack) genom personcentrerad och sammanhållen rätt vård i rätt tid och på rätt plats. Under året kommer vårdförloppet att utökas nationellt för att även innefatta fortsatt vård och rehabilitering. I det arbetet ingår även förebyggande av ny stroke. För att förbättra en kardiovaskulär prevention brett samordnas arbetet med RPO primärvård, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, endokrina sjukdomar och levnadsvanor samt med läkemedelskommitténs relevanta expertgrupper. 

Opioider är smärtlindrande substanser med morfinliknande verkningsmekanismer som kan leda till ett beroende eller biverkningar. De ska användas när de är indicerade, men förskrivs även till patienter där risker överstiger nyttan. RPO nervsystemets sjukdomar samverkar med den regionala smärtgruppen för att minska läkemedelsproblematik vid opioidbehandling genom förbättrade uppföljningsrutiner, och påminna om behovet av utveckling av digitala stödfunktioner/förskrivarstöd vid opioidförskrivning, och andra åtgärder.

Delirium (akut förvirring) är ett vanligt förekommande tillstånd för patienter i slutenvården. Ett brett arbete mellan flera RPO ha initierats för att förbättra omvårdnaden genom ett multiprofessionellt omhändertagande med införande av screeningskalor och vårdplaner.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

En behovs- och utbudsanslys om migrän, EP, Parkinsons samt MS har påbörjats för att få en översikt och underlag att kunna rikta insatser och prioritera framtida insatsområden regionalt.

Migrän är en folksjukdom som kräver mycket resurser inom den öppna neurologiska vården. Ett nationellt arbete inom migrän pågår och kan, tillsammans med epilepsi, bli föremål för riktade insatser under kommande år.

Den sjukvårdsregionala smärtgruppen, under ledning av spesak smärta, kommer att påbörja en regional gapanalys av det kommande personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet långvarig smärta när det har blivit godkänt. Eventuella regionala justeringar och anpassning av vården vid långvarig smärta, i relation till en pågående genomlysning av vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom inom Region Stockholm, kan komma att tillämpas.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

I dag sker inte vård på rätt vårdnivå och i rätt tid vilket kan få negativa konsekvenser för patienten. RPO Nervsystemets verksamhetschefsforum verkar tillsammans för att stärka en slutenvårdssamverkan mellan akutsjukhusen i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, för att patienter med nervsystemets sjukdomar ska få rätt vårdnivå i rätt tid.

Tillgängligheten i den neurologiska öppenvården behöver förbättras. Kompetensförsörjning inom neurologi behöver förstärkas med fler ST-utbildningar, bildande av en specialistsjuksköterskeutbildning inom neurologivård i Region Stockholm samt inrättande av en regional studierektor inom område smärta.

Regionala anpassningar av kunskapsstöd, bevakning av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet vid traumatiska hjärnskador samt fortsatt samverkan med patientföreningarna genom neurogruppen är andra övriga aktiviteter som kommer pågå under 2022–2023.

Kontakt

  • Uppdaterad: 23 januari 2023

  • Faktagranskad: 8 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen