Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

Stroke/TIA

För att minska sjuklighet och död i förtid av stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) samt för att säkerställa att rätt vård i rätt tid och på rätt plats införs det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet ”Stroke och TIA – tidiga insatser och vård”.

Under 2023–2024 fortsätter arbetet med att säkerställa övergångar mellan olika aktörer i vårdkedjan för patienter med stroke och TIA.  Andra viktiga områden är förebyggande av ny stroke, uppföljning av tillståndet efter stroke samt tillgodose rehabiliteringsbehov efter stroke. Detta är en del av införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet “Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering” som tar vid från utskrivning från akutsjukhus, fortsatt rehabilitering samt strukturerad uppföljning. Införandet sker i samarbete med RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin och RPO primärvård.

Kardiovaskulär prevention

För att förbättra en kardiovaskulär prevention brett samordnas arbetet med RPO primärvård, RPO hjärt- och kärlsjukdomar, RPO njursjukdomar, RPO endokrina sjukdomar och RPO levnadsvanor samt med läkemedelskommitténs relevanta expertgrupper.

Smärta

Opioider är smärtlindrande substanser med morfinliknande verkningsmekanismer som kan leda till beroende eller biverkningar. Opioder ska användas när de är indicerade, men förskrivs även till patienter där risker överstiger nyttan. RPO nervsystemets sjukdomar samverkar med den regionala smärtgruppen för att minska läkemedelsproblematik vid opioidbehandling. Detta genom förbättrade uppföljningsrutiner, påminnelse om behovet av utveckling av digitala stödfunktioner/förskrivarstöd vid opioidförskrivning och andra åtgärder.

Omvårdnad

Delirium (akut förvirring) är ett vanligt förekommande tillstånd för patienter i slutenvården. Ett brett arbete mellan flera RPO ha initierats för att förbättra omvårdnaden genom ett multiprofessionellt omhändertagande med införande av screeningskalor och vårdplaner.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Epilepsi

Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Epilepsivården i Sverige är ojämn och delvis ojämlik. Det finns stora skillnader i tillgänglighet till neurologisk kompetens samt i teambaserat omhändertagande. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med epilepsi ska införas i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland under 2023–2024. Detta arbete startar med en regional gapanalys under 2023.

Migrän

Migrän är den största diagnosgruppen inom vårdområde neurologi och kräver mycket resurser inom den öppna neurologiska vården. Riktlinjer för behandling vid migrän har tagits fram och ska införas under 2023–2024. Arbetet inleds med en regional gapanalys och målsättningen är att göra riktlinjerna kända och eftersträva regional samsyn kring följsamhet av dem.

Smärta

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Långvarig smärta utgör tillsammans med psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning, och ofta finns samsjuklighet mellan diagnoserna. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med långvarig smärta hos vuxna har tagits fram, liksom en plan för införande i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland under 2023–2024. Arbetet sker i samverkan med andra berörda RPO, bland annat RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, och startar med en regional gapanalys.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor med neurospecifik kompetens behöver säkras och möjligheter till omvårdnadsforskning inom neurosjukvård behöver förbättras. RPO bidrar i ett gemensamt arbete med verksamhetschefsforum och patientföreträdare i neurogruppen.

Idag sker inte vård på rätt vårdnivå och i rätt tid vilket kan få negativa konsekvenser för patienten. Även tillgängligheten i den neurologiska öppenvården behöver förbättras. RPO nervsystemets sjukdomars verksamhetschefsforum verkar tillsammans för att stärka slutenvårds- och öppenvårdssamverkan mellan akutsjukhusen och den öppna specialiserade neurologisjukvården i Region Stockholm-Gotland. Syftet är att patienter med nervsystemets sjukdomar ska få rätt vårdnivå i rätt tid.

RPO kommer fortsätta ha regelbundna träffar med patientföreträdare och samarbeta i gemensamma frågor och arbetsgrupper.

Nationellt kommer personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ALS (amyotrofisk lateralskleros) och NPH (normaltryckshydrocephalus) att tas fram. RPO nervsystemets sjukdomar deltar och bidrar i detta arbete bland annat under remissversioner och framtida regionalt införande.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen