Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Prevention och behandling av kronisk njursjukdom

Patienter med kronisk njursjukdom riskerar att försämras över tid i njurfunktion och att utveckla allvarliga komplikationer. Behandlingen syftar till att bromsa upp försämringstakten för att undvika eller skjuta upp behov av dialys och transplantation samt att motverka komplikationer. Många patienter är omedvetna om sin sjukdom eftersom de inte har några märkbara symtom. Det är därför svårt att tidigt kunna upptäcka njursvikt som är ett dolt och allvarligt folkhälsoproblem. Särskilt inom primärvården är underdiagnostik och underbehandling vanligt och njurmedicinska mål och indikatorer saknas till stor del inom Primärvårdskvalitet (nationellt system för kvalitetsdata i primärvården). Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom har tagits fram och RPO njursjukdomar driver arbetet med att implementera detta regionalt.

Kardiovaskulär prevention i primärvården

Kardiovaskulär prevention omfattar insatser med läkemedel och förändrade levnadsvanor som minskar risken även för kronisk njursjukdom och diabetes. I primärvården, där en stor del av patienterna behandlas, måste preventionsarbete för dessa sjukdomar ske integrerat. Idag får många patienter inte tillgång till de insatser som behövs och det finns omotiverade regionala skillnader. RPO primärvård, RPO hjärt-och kärlsjukdomar, RPO endokrinologi, RPO nervsystemets sjukdomar och RPO njursjukdomar samarbetar i detta insatsområde, som delvis överlappar med insatsområde prevention och behandling vid kronisk njursjukdom. Målet är att minska sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom och njursjukdom och att göra vården inom sjukvårdsregionen mer jämlik och effektiv.

Avancerad kronisk njursjukdom och njurersättande behandling (dialys och njurtransplantation)

För patienter med avancerad kronisk njursjukdom (GFR <30 ml/min*1,73 m2) behöver den njurmedicinska vården optimeras genom att förbereda för dialys och transplantation på bästa sätt. Ett viktigt mål är att alla patienter som gagnas av njurtransplantation ska bli transplanterade i rätt tid och utan lång väntetid. Detta eftersom njurtransplantation för de flesta patienter med behov av njurersättande behandling har bäst effekt på hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. RPO njursjukdomar leder insatser för att dialysbehandlingen i sjukvårdsregionen ska hålla god medicinsk kvalitet och ge möjlighet för patienter att leva ett aktivt liv med god hälsa och livskvalitet. En insats är att uppmuntra och utbilda så många patienter som möjligt till att sköta sin dialysbehandling självständigt då det bidrar till både dialyskvalitet och ökad egenmakt. Hur väl dessa mål uppnås varierar både regionalt och över tid, och förbättringspotential finns. Under året planeras analys av och insats för vård avseende så kallad dialysaccess (tillgång till blodbanan vid dialys)

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Målen som angivits i ”Utvecklingsplan för njursjukvården i Region Stockholm 2016–2022” har följts upp. Dessa mål handlar om att intensifiera och utveckla det preventiva arbetet, att öka antal njurtransplantationer och att öka andelen självdialys.

En minskning av antalet njurdonationer från levande donator sedan flera år har uppmärksammats både nationellt och regionalt. Under året kommer RPO njursjukdomar initiera arbeta med att identifiera orsaker till detta, bland annat genom att gå igenom orsaker till att presumtiva donatorer efter utredning inte accepterats.

RPO njursjukdomar ska inventera möjligheter till samarbete med psykiatriska verksamheter i sjukvårdsregionen för att förbättra stödet till patienter med både njurmedicinska och psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

En uppdatering av regionala riktlinjer för omvårdnad i viss.nu pågår, och de medicinska regionala riktlinjerna uppdateras fortlöpande.

En nationell arbetsgrupp arbetar med frågor som rör njurtransplantation med levande givare och RPO bidrar med expertis.

Områdena barndialys och sällsynta njursjukdomar är aktuella för utredning om nationell högspecialiserad vård, NHV. RPO har representant i sakkunniggruppen och bidrar med sakkunskap.

Kontakt

Uppdaterad 18 mars 2024.

  • Uppdaterad: 18 mars 2024

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen