Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Katarakt, grå starr

Patienter som genomgår kataraktkirurgi ges i för stor utsträckning onödig kombinationsbehandling av läkemedel. För patienten innebär det en ökad kostnad för läkemedlet och för två olika ögondroppar tre gånger dagligen i det opererade ögat istället för en ögondroppe.

Riktlinjer finns som rekommenderar lokala steroider eller NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs) som inflammationsprofylax efter okomplicerad kataraktkirurgi på annars friskt öga. Kombinationsbehandling bör reserveras för komplicerade fall och fall med komorbiditet (en eller flera sjukdomar eller diagnoser) som exempelvis diabetes. RPO har satt upp målet att patienter efter kataraktoperation ska få korrekt postoperativ behandling utifrån kunskapsbaserad, säker, individanpassad och effektiv vård.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

För bland annat patientgrupperna retinal venocklusion, svullnad i gula fläcken vid diabetesretinopati, infektiösa keratiter, synprövning vid 4-årskontrollen har nationella vårdriktlinjer tagits fram. RPO analyserar regionala behov av lokalt införande av respektive riktlinje samt uppföljning.

Under året kommer gapanalys påbörjas av den nya riktlinjen öppenvinkelglaukom. För patienten är det viktigt med en adekvat uppföljning och behandling av denna kroniska ögonsjukdom, som annars kan leda till varaktig synnedsättning. Detta är en stor patientgrupp där resursanvändningen bör fördelas för en kunskapsbaserad och effektiv vård.

RPO ögonsjukdomar kommer kontinuerligt identifiera var och för vad patienter med ögonsjukdomar söker vård, genom att kartlägga besök och åtgärder inom sjukvården.  Målet är att patienter med ögonsjukdomar ska få rätt vård på rätt vårdnivå.  Arbetet i RPO syftar till att skapa samsyn inom professionen kring vad som behöver uppnås och tydliggöra vilken vårdnivå inom ögonsjukvård som är rätt för olika patienter utifrån en medicinsk prioritering både horisontellt och vertikalt.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

I det nationella programområdet, NPO ögonsjukdomar prioriteras att ta fram kunskapsstöd för patienter med olika ögonsjukdomar.  Det sker genom arbete i 11 nationella arbetsgrupper. Hittills har 11 vårdriktlinjer publicerats och under 2023–2024 planeras ytterligare ett 10-tal kunskapsstöd bli publicerade. RPO stödjer sjukvårdsregion Stockholm-Gotland vid remissvar av de nationella kunskapsstöden samt är delaktigt i utvecklingen av de regionala tilläggen i primärvårdens kunskapsstöd inom ögonsjukvården.

Den medicinska prioriteringslistan för ögonsjukvården uppdateras årligen av NPO ögonsjukdomar. NPO arbetar för att öka medvetenheten om behov av prioriteringar på alla nivåer av ögonsjukvården samt att användningen av prioriteringslistan kan öka jämlikheten att patienter får rätt vård i rätt tid på rätt vårdnivå. RPO kommer stödja NPO i detta arbete samt ansvara för det regionala införandet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.  Sjukvårdsregionen har många vårdaktörer inom ögonsjukvården vilket ställer högre krav på samsyn kring arbetssätt och prioriteringar för att uppnå en effektiv vård.

 
Kontakt

  • Uppdaterad: 15 juni 2023

  • Faktagranskad: 15 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen