Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Målet är att patienter med ögonsjukdomar ska få rätt vård på rätt vårdnivå.  Arbetet i RPO syftar till att skapa samsyn inom professionen kring vad som behöver uppnås och tydliggöra vilken vårdnivå inom ögonsjukvård som är rätt för olika patienter. Under året kommer en plan för uppföljning tas fram.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

RPO kommer kontinuerligt att identifiera var och för vad patienter med ögonsjukdomar söker vård, genom att kartlägga besök och åtgärder inom sjukvården.

Utifrån de nya vårdriktlinjerna katarakt, endoftalmit och glaukom kommer en regional gapanalys att göras för att landa i regionala mål och plan för uppföljning. Övriga nya riktlinjer inom ögonsjukvården som tagits fram nationellt och som berör ögonsjukvården handläggs inom S:t Eriks Ögonsjukhuset där patientgruppen vårdas.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

 
I nationellt programområde (NPO) ögonsjukdomar prioriteras att ta fram kunskapsstöd för patienter med olika ögonsjukdomar. Det sker genom arbete i 11 nationella arbetsgrupper (NAG). Under 2022–2023 planeras ett 15-tal kunskapsstöd bli klara, varav 10 har varit ute på remiss. Några exempel som har tagits fram på området medicinsk retina är riktlinjer för handläggning av retinal venocklusion, för behandling av åldersförändring i gula fläcken samt för handläggning av synnedsättande makulaödem hos diabetiker.  Vårdriktlinjer på andra områden som kommer är för handläggning av glaukom, för utredning av hereditära retinala sjukdomar samt flertalet riktlinjer som berör ögonnära cancer. 

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer - Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Den medicinska prioriteringslistan för ögonsjukvården uppdateras årligen av nationellt. NPO ögonsjukdomar arbetar för att öka medvetenheten om att man behöver prioritera på alla nivåer av ögonsjukvården samt att användningen av prioriteringslistan kan leda till ökad jämlikhet genom att patienter får rätt vård i rätt tid på rätt vårdnivå. RPO kommer stödja NPO i detta arbete samt ansvara för det regionala införandet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen