Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

Tonsilloperation

Det finns både nationella och regionala ojämlikheter i omhändertagandet av patientgruppen som genomgår kirurgisk behandling av tonsillproblematik. Området är nationellt prioriterat och en nationell arbetsgrupp har tagit fram en nationell vårdriktlinje för kall teknik vid tonsillektomi i syfte att minska andel patienter som får blödningskomplikation efter ingreppet.

Under 2021–2022 har RPO öron-, näs- och halssjukdomar påbörjat införandet av vårdriktlinjen kall teknik vid tonsillektomi. Följsamhet till riktlinjen mäts via kvalitetsregistret och aktiviteter kommer genomföras under 2022–2023. Aktiviteterna ska bidra till att samtliga vårdgivare som utför ingreppet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland ska uppnå godkänd täckningsgrad i kvalitetsregistret för tonsilloperationer.

Symtomgivande kort tungband hos barn 0–6 månader

Insatser för att nå en mer jämlik, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård genomförs för den sjukvårdsregionalt prioriterade patientgruppen. Eftersom patientgruppen är minderårig beaktas barnets perspektiv särskilt samt omvårdnadsaspekten kring den kirurgiska proceduren. Under verksamhetsår 2020–2021 tog en regional tvärprofessionell arbetsgrupp fram ett kunskapsstöd för denna patientgrupp. Kunskapsstödet infördes under 2022 och uppsatta mål kommer att följas upp under 2023–2024.

Levnadsvanor

RPO öron-, näs- och halssjukdom kommer i samarbete med RPO levnadsvanor under 2023 att starta ett sjukvårdsregionalt arbete i syfte att införa strukturerad patientinformation om vinster med alkohol- och rökfri operation inom öron-, näs- och halskirurgi.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Grav hörselnedsättning

Personer med grav hörselnedsättning riskerar försämrade möjligheter till utbildning och arbete, sämre social interaktion och nedsatt psykisk och kroppslig hälsa. I dagsläget finns en stor nationell variation i tillgång till vård för personer med grav hörselnedsättning. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för barn och vuxna med grav hörselnedsättning har tagits fram. Målet med vårdförloppet är att patienter med grav hörselnedsättning ska få optimala förutsättningar till kommunikation, interaktion och delaktighet. Detta uppnås bland annat genom att hörselnedsättning upptäcks så tidigt som möjligt, att patienten får vård av ett multiprofessionellt team samt en regelbunden uppföljning.

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn är ett potentiellt allvarligt tillstånd som orsakas av olika grader av trängsel i övre luftvägen under sömn och förekommer hos drygt 10 procent av alla barn. Tidig upptäckt, diagnostik, behandling och uppföljning är avgörande för att minska risken för komplikationer. I dagsläget finns en stor nationell variation för tillgång till optimalt omhändertagande av dessa barn. Ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp har tagits fram med målet att förbättra vården och minska ojämlikheter för denna patientgrupp. 

Nationella kvalitetsregister

RPO öron-, näs- och halssjukdomar fortsätter arbetet för att nå godkända täckningsgrader i de nationella kvalitetsregistren. Nationella kvalitetsregister utvecklar och säkrar vårdens kvalitet, är en del av uppföljningsstrukturen för nationella kunskapsstöd och gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. Samtidigt förutsätter kvalitetsregistren tillräckligt höga täckningsgrader. För nationella kvalitetsregister inom öron-, näs- och halssjukvård varierar täckningsgrader i dagsläget stort mellan sjukvårdsregionens vårdgivare och genomsnittlig täckningsgrad når inte godkända nivåer i de flesta delregistren.

Under 2023–2024 fortsätter påbörjat arbete med målet att nå godkända täckningsgrader i de fyra delregister som omfattar uppföljning av nationella vårdförlopp och kunskapsstöd och/eller omfattar nationellt stora operationsvolymer inom specialistvården (Tonsilloperationsregistret, Septumplastikregistret, Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna och Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan).

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

En ny lukt- och smakmottagning har under 2022 startat på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för patienter som drabbas av lukt och smakbortfall efter covid-19. RPO öron-, näs- och halssjukdom bevakar kunskapsläget kring eventuella långtidseffekter efter genomgången covid-19-infektion inom öron-, näs- och halsorganen.

Inom nationellt programområde, NPO, öron-, näs- och halssjukdomar finns sex nationella arbetsgrupper (NAG) som genomlyser kunskapsläget och vårdkedjor för patienter med olika former av öron-, näs- och halssjukdomar. Patientrepresentation ska finnas i alla NAG som utgår från NPO öron-, näs- och halssjukdomar. RPO kommer att bidra och följa arbetet i de olika nationella arbetsgrupperna.

RPO öron-, näs- och halssjukdom kommer medverka i arbetet att uppdatera regionala kunskapsstöd på Viss.nu.

Rehabilitering av patienter som är behandlade för huvudhalscancer prioriteras nationellt och en arbetsgrupp är under uppstart. RPO kommer bidra och följa arbetet. 

Nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården är prioriterade nationellt och en arbetsgrupp är under uppstart. RPO kommer bidra och följa arbetet.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 november 2023

  • Faktagranskad: 15 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen