Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Insatser för att nå en mer jämlik, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård genomförs för den sjukvårdsregionalt prioriterade patientgruppen barn 0–6 månader med symptomgivande kort tungband. Eftersom patientgruppen är minderårig beaktas barnets perspektiv särskilt likaså omvårdnadsaspekten kring den kirurgiska proceduren. Under verksamhetsår 2020–2021 har en regional tvärprofessionell arbetsgrupp tagit fram ett kunskapsstöd och uppdaterad vårdkedja för denna patientgrupp. Under 2021–2022 har utbildningsinsatser genomförts för att införa kunskapsstödet och vårdkedjan. Under 2022–2023 kommer uppsatta mål följas upp. 

Det finns både nationella och regionala ojämlikheter i omhändertagandet av patientgruppen som genomgår kirurgisk behandling av tonsillproblematik. Området är nationellt prioriterat och en arbetsgrupp, kopplad till nationellt programområde (NPO) öron-, näs- och halssjukdomar, har tagit fram riktlinjer för kirurgisk behandling av dessa patienter. Under 2021–2022 har RPO öron-, näs- och halssjukdomar påbörjat införandet av riktlinjerna. Aktiviteter kommer vidtas under 2022–2023 för att godkänd täckningsgrad i kvalitetsregistret för tonsilloperationer ska uppnås av samtliga vårdgivare som utför ingreppet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Sjukvårdsregionalt kommer en fördjupad analys göras av gruppen patienter med eventuellt behov av kirurgisk behandling av sjukdomar i näsa-bihålor. Utifrån God vård-kriterierna finns behov av genomlysning då enskilda patienthändelser och journalgranskning har påvisat stora kvalitetsskillnader i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Det finns ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med grav hörselnedsättning. Det ska införas i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland under 2022–2023, ett arbete som startar med en regional gapanalys

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB, Obstructive Sleep Disordered Breathing) är ett potentiellt allvarligt tillstånd. Det orsakas av olika grader av trängsel i övre luftvägen vid inandning under sömn och förekommer hos drygt 10 % av alla barn. Tidig upptäckt, diagnostik, behandling och uppföljning är avgörande för att minska risken för komplikationer av OSDB. I dagsläget finns en stor variation mellan regioner vad gäller tid till första besök i den specialiserade vården och till svalgkirurgi, samt tillgång till andningsregistrering. Inför införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp obstruktiv sömnapné för barn kommer en sjukvårdsregional gapanalys att genomföras.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

RPO öron-, näs- och halssjukdomar bevakar kunskapsläget kring eventuella långtidseffekter efter genomgången covid-19-infektion inom öron-näsa-hals-organen. En ny lukt- och smakmottagning har startat upp i Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, i samarbete med Karolinska Institutet för att ta hand om patienter som drabbas av lukt och smakbortfall efter covid-19.

Nationella arbetsgrupper genomlyser kunskapsläget och vårdkedjor för patienter med olika former av hörselnedsättning som kan behandlas med olika typer av hörselförbättrande kirurgi och/eller hörhjälpmedel. Sjukvårdsregionala gapanalyser kommer att göras under 2022–2023 för dessa patientgrupper inför införandet av nya nationella rekommendationer i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Rehabilitering av patienter som är behandlade för huvudhalscancer prioriteras nationellt och en arbetsgrupp är under uppstart. RPO kommer bidra och följa arbetet. 

Nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården är prioriterade nationellt och en arbetsgrupp är under uppstart. RPO kommer bidra och följa arbetet.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 augusti 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen