Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål- och insatsområden 2023–2024

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Patienter som har symtomgivande artros kan få värk, belastningssmärta, svaghet, stelhet, nedsatt funktion och försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Vanliga artroslokalisationer är knä-, höft- och handleder. Risken för artros ökar bland annat med ökad ålder, övervikt och ärftlighet. 

Höftledsartros och knäledsartros som behandlas i primärvård

Höftledsartros förekommer hos cirka 10 procent av befolkningen och knäledsartros hos cirka 14 procent av befolkningen över 45 år. Nationellt har vårdförloppen höftledsartros - primärvård och knäledsartros - primärvård godkänts. Då det finns stora likheter mellan de två vårdförloppen integreras det regionala införandearbetet. Vårdförloppen införs för att patienter ska nå en acceptabel funktions- och smärtsituation eller remitteras för ortopedisk bedömning. De regionala målen är att patienter ska få diagnos tidigare i sjukdomsförloppet samt att fler ska få grundbehandling. Denna omfattar patientutbildning, inklusive artrosskola enligt BOA-konceptet (bättre omhändertagande av artros), individuellt anpassad träning samt vid behov stöd för viktnedgång.

Höftledsartros som behandlas med proteskirurgi

För en del patienter som har ihållande besvär av artros i höftleden med belastnings- och rörelsekorrelerad smärta, funktionsnedsättning och påverkan på livskvaliteten kan det bli aktuellt med proteskirurgi. Därför har det tagits fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp förhöftledsartros - proteskirurgi. Vårdförloppet inleds när patienten remitteras till ortopedisk enhet för ställningstagande till proteskirurgi och avslutas efter genomförd postoperativ rehabilitering. Det regionala övergripande målet är att patienter får höftproteskirurgi i rätt tid utifrån behov och på rätt indikation. I detta ingår att skapa en personcentrerad, evidensbaserad och välorganiserad vård samt att främja patientens och närståendes delaktighet. Syftet är att förbättra hälsorelaterad livskvalitet efter proteskirurgi och efterföljande rehabilitering. Målen följs genom indikatorer som mäter patientrapporterade resultat, processtider och kvalitetsresultat.

Analys- och uppföljningsområden 2023–2024

Tumbasartros

Tumbasartros är artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben. Ett nationellt vårdprogram för tumbasartros godkändes under 2022. RPO rörelseorganens sjukdomar påbörjar det regionala införandearbetet med en regional gapanalys under sista kvartalet 2023/första kvartalet 2024.

Distal radiusfraktur

Distal radiusfraktur (handledsfraktur) är den vanligaste frakturen som behandlas på en akutmottagning.  2021 beslutades nationellt vårdprogrammet distal radiusfraktur hos vuxna. Det regionala införandearbetet påbörjas med en gapanalys av åtgärder och utfall. En analys av mellan tre och fem av de föreslagna indikatorerna kommer att göras.

Läkemedel

Förskrivningsmönster av opioider vid artros analyseras och eventuella gap i förskrivningen mellan olika vårdenheter kommer att följas.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

RPO bildar multidisciplinära grupper som arbetar med befintliga vårdförlopp för rörelseorganens sjukdomar som inkluderar patientrepresentation. Grupperna tar fram aktivitetsplaner för analys och uppföljning samt bevakar och planerar för införandearbetet

RPO rörelseorganens sjukdomar bidrar, följer och bevakar nationell utveckling av kunskapsstöd för patienter med ländryggsmärta samt med knäledsartros som behandlas med proteskirurgi.

Nationellt tas ett vårdprogram för höftledsfrakturer fram. RPO rörelseorganens sjukdomar fokuserar på omvårdnadsaspekterna nutrition, akut delirium samt kvarliggande KAD (kateter à demeure, kvarliggande kateter i urinledaren). RPO följer arbetet och besvarar remissförfrågningar.

RPO rörelseorganens sjukdomar säkerställer aktuella kunskapsstöd för primärvård på Viss.nu och för övrig vård på Kunskapsstöd för vårdgivare. 

RPO rörelseorganens sjukdomar samarbetar med andra RPO genom bland annat medverkan i bedömningar, remissförfrågningar och implementering av vårdförlopp som hanteras av andra programområden. Det handlar till exempel om vårdförlopp för osteoporos och vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna.

RPO rörelseorganens sjukdomar bistår sjukvårdsregionens ledamot i nationellt programområde, NPO, rörelseorganens sjukdomar samt Region Stockholms kansli för nationell högspecialiserad vård i att ta fram förslag på sakkunniga experter för nominering till Socialstyrelsens sakkunniggrupper.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 juni 2023

  • Faktagranskad: 14 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen