Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2021–2022

Ett regionalt framtaget uppföljningsprogram för intensivvårdspatienter kommer införas vilket innehåller riktlinjer för en multiprofessionell uppföljning som möter patientens behov och följer bästa tillgängliga evidens. Målet med uppföljningsprogrammet är att förbättra vården för alla intensivvårdspatienter samt säkerställa att patienter vårdade inom intensivvård får adekvat hjälp med problem och restsymtom. Syftet är att patienter som vårdas inom intensivvården ska få en systematisk, samordnad och likartad uppföljning.

Nationellt prioriteras ett snabbare omhändertagande och diagnostisering av personer som drabbas av sepsis, vilket förväntas leda till att patienten får lindrigare/färre eller inga komplikationer och kortare vårdtid med lägre vårdkostnad som följd. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis godkänns i maj 2021. RPO PIVOT kommer efter en regional gapanalys sätta upp mål för införandet och identifiera sjukvårdsregionala åtgärder. RPO PIVOT kommer samverka med RPO akut vård och RPO Infektionssjukdomar med införandet av vårdförloppet.

Analys- och uppföljningsområden 2021–2022

Regionalt har ojämlikheter och patientsäkerhetsbrister identifierats i den pre-, per- och postoperativa vården. RPO avser att utifrån aktuellt kunskapsläge och en individanpassad patientvård bättre säkerställa förutsättningar för patienter att efter kirurgi få en så snabb och komplikationsfri återhämtning som möjligt. RPO kommer också vidareutveckla arbetsmetoder för användningen av kvalitetsregisterdata i det lokala förbättringsarbetet, i första hand från Svenskt Peri Operativt Register (SPOR). RPO vill synliggöra nyttan med kvalitetsregistret och möjliggöra för alla vårdgivare som utför operationer i region Stockholm att rapportera in data till SPOR.

RPO PIVOT ingår i ett arbete kring ”Intensivvårds- och intermediärvårdsplatser i region Stockholm och Gotland, nuläge och börläge år 2025”. Arbetet med en regional analys fortsätter för att säkerställa en patientsäker och optimal plats- och bemanningssituation inom denna vårdform.

Nationellt kommer ett arbete kring transporter av svårt sjuka patienter att påbörjas. RPO inväntar det arbetet för att därefter gå vidare med en regional analys.

Övriga prioriterade aktiviteter

Regionalt pågår ett arbete med samordning kring rehabilitering av patienter som haft covid-19. RPO PIVOT bidrar i olika projekt tillsammans med andra RPO.

För donations- och transplantationsverksamheterna planeras ett nationellt arbete med donation och jämlik vård för transplantation. RPO PIVOT kommer bidra aktivt i arbetet och kommer möjliggöra arbetet med ett regionalt införande av DCD (Donation after Circulatory Death) - donation då döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd.

RPO PIVOT kommer vara delaktig i processen för upphandling och införande av PDMS (Patient Data Management System), ett specialjournalsystem för anestesi och intensivvård. Avsikten är att införa ett PDMS för all intensivvård och anestesi inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Ett gemensamt system innebär stora möjligheter till forskning av strukturerade data inom anestesi- och intensivvård samt utöver den rena patientsäkerhetsnyttan också viktiga arbetsmiljömässiga förbättringar.

En bärande idé bakom arbetet i regionalt programområde bör vara att tillse att det finns möjligheter att arbeta med hela patientunderlaget i regionen för att ge långsiktig utveckling och möjlighet till forskning samt utbildning. Ett sådant arbetssätt initierades 2019 under konceptet ”Stockholm Open klinisk forskning och utbildning” i syfte att förstärka möjligheterna till ett regionalt helhetsgrepp om utvecklingen av perioperativ vård och intensivvård.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 juni 2021

  • Faktagranskad: 14 juni 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Sofia Kialt, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen