Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2023–2024

Jämlik hälsoutveckling inom området habilitering – genom att anpassa hälsoinformation om levnadsvanor till habiliteringens målgrupper

Personer med funktionsnedsättning har som grupp en försämrad hälsoutveckling relaterat till levnadsvanor. Nationellt finns målet att skapa bättre möjlighet för en mer jämlik hälsa i hela populationen. RPO vill bidra till att uppnå målet om jämlik hälsa genom implementering av nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor, i relevanta verksamheter. Vårdprogrammet har särskilt fokus på riskgrupper, bland annat vuxna med fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Metoden LEV, som främjar en aktiv och hälsosam livsstil hos patienter för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa, införs successivt under 2023-2024 inom Habilitering & Hälsa, som består av 30 mottagningar i Region Stockholm.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt

Patienter inom de flesta sjukdomsgrupper kan ha behov av rehabilitering och sjukskrivning som en integrerad del i sin vård och behandling. Nationellt har generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete tagits fram. Modellen beskriver centrala delar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, vilket bland annat inkluderar tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och vid behov försäkringsmedicinsk bedömning samt sjukskrivning. I modellen ingår även att patienter ska ha en rehabiliteringsplan samt att rehabiliteringsåtgärderna ska vara samordnade och följas upp. En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda och analysera inför klinisk implementering.

Stroke och TIA – fortsatt vård och behandling

Stroke ger upphov till akuta neurologiska symtom som ofta övergår i långvariga eller permanenta funktionsnedsättningar, vilket kräver mycket resurser inom öppenvård för uppföljning och rehabilitering. Det finns ett framtaget personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke TIA – fortsatt vård och rehabilitering framtaget. Vårdförloppets lägger tonvikt på utskrivning, fortsatt rehabilitering och strukturerad uppföljning. De viktigaste målen är dock att utgöra ett stöd för evidensbaseradvård, att säkra övergångar mellan olika aktörer och livslång uppföljning.

En regional gapanalys har påbörjats i samarbete mellan RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, RPO nervsystemet, RPO äldres hälsa och RPO primärvård.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – traumatisk hjärnskada

Det finns stora variationer i vård och behandling av patienter med traumatisk hjärnskada. Utformning av vårdförloppet traumatisk hjärnskada pågår nationellt där man bland annat definierar åtgärder som kräver samordning och att rätt åtgärd görs vid rätt tidpunkt. RPO bevakar godkännande av vårdförloppet och kommer efter det genomföra en regional gapanalys. Analys- och implementeringsarbetet behöver ske i samverkan mellan de programområden som ingått i den nationella ledningsgruppen

Nationella riktlinjer adhd och autism

Det finns stora variationer i vård och behandling av patienter med adhd och autism. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism har publicerats i oktober 2022. RPO kommer att i samarbete med övriga berörda RPO främja implementering av de nya riktlinjerna i sjukvårdsregionen.  Habilitering och primärvårdsrehab är två av flera verksamheter som berörs av riktlinjerna.

Klinisk forskning och klinisk utbildning

Systematiken i samspel mellan RPO och USV, universitetssjukvårdsenheter, behöver stärkas. En övergripande inledande SWOT-analys har genomförts för att kartlägga nuläget och identifiera gemensamma behov och utmaningar. Då många frågor är generiska såsom underlättande rutiner för forskningssamarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet kommer samverkan ske med närliggande RPO.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Spasticitetsbehandling

Spasticitet (ofrivillig aktivitet i muskler) efter stroke, hjärnskada eller andra medfödda och förvärvade skador i det centrala nervsystemet kan ge en påtaglig påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet. Patienter som begränsas av spasticitet kan bli hjälpa av behandling med botulinumtoxin i kombination med rehabiliteringsåtgärder. Utifrån analys av data avseende tillgång till spasticitetsbehandling med botulinumtoxin i regionen under 2021–2022 kommer vidare åtgärdsförlag utarbetas.

Övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp

Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver förbättras, är att omhändertagande före, under och efter övergången ska vara personcentrerat och sammanhållet. Nationell arbetsgrupp, NAG, gränssnitt och samordning vid överföring till vuxensjukvård för habiliteringens målgrupp har ett uppdrag som sträcker sig till och med juni 2023. RPO deltar med representant i NAG och undersöker parallellt förutsättningar för implementering regionalt. Arbetet sker i samarbete med RPO sällsynta sjukdomar.

Samordnat medicinskt omhändertagande

Vuxna personer med omfattande funktionsnedsättning har särskilt behov av individanpassad, trygg och säker primärvård med regelbunden uppföljning och samordning. En uppdragsbeskrivning för ett samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) inom primärvården för vuxna med omfattande funktionsnedsättning har tagits fram och pilotverksamhet pågår på fyra husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. RPO följer utvecklingen av SMO-verksamheten och erbjuder stöd och vägledning till aktuella HLM.

 

Kontakt

Gäller från och med 13 september 2023

  • Uppdaterad: 14 juni 2023

  • Faktagranskad: 14 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen