Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Insatsområde rehabilitering vid covid-19

Många patienter har kvarstående besvär och behov av rehabilitering för att återfå sin aktivitets- och funktionsförmåga efter en akut infektion av covid-19. Insatsområdet rehabilitering efter covid-19 är nationellt prioriterat, arbetet omfattar samarbete med flera nationella programområden (NPO) och innefattar flera olika nationella kunskapsstöd som revideras löpande. Målet är att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte och bidrar till bättre kvalitet och minskad variation i rehabilitering vid covid-19. RPO vill uppnå detta genom att skapa och stärka regionala nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt etablera ett tydligt och känt regionalt kunskapsstöd med definierade vårdnivåer efter covid-19.

Jämlik hälsoutveckling inom området habilitering

Personer med funktionsnedsättning har ofta en försämrad hälsoutveckling relaterat till levnadsvanor. Nationellt finns därför målet att skapa bättre möjlighet för en mer jämlik hälsa i hela populationen. För att förebygga och minska levnadsvanerelaterad ohälsa hos personer med funktionsnedsättning kommer RPO att leda införandet av nationellt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor i relevanta verksamheter genom att anpassa hälsoinformation om levnadsvanor till habiliteringens målgrupper.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Generisk modell för rehabilitering

Patienter inom de flesta sjukdomsgrupper har behov av rehabiliteringsplan som en integrerad del i sin vård och behandling. Nationellt har en generisk modell för rehabilitering tagits fram kopplat till personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den har nu utvecklats för att även kunna användas i klinisk verksamhet. RPO planerar att under 2022–2023 påbörja ett analysarbete för att utreda hur klinisk implementering kan ske samt kartlägga dagsläge i Region Stockholm och Region Gotland.

Spasticitetsbehandling

Spasticitet efter stroke, hjärnskada eller andra medfödda och förvärvade skador i det centrala nervsystemet kan ge en påtaglig påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet. Patienter som begränsas av spasticitet kan bli hjälpa av behandling med botulinumtoxin i kombination med rehabiliteringsåtgärder. RPO har under 2021–2022 påbörjat analys av tillgång till spasticitetsbehandling med botulinumtoxin för patienter med detta behov i regionen. Data förväntas vara färdigställd under våren 2022 och kommer då ligga till grund för vidare analys och åtgärdsförslag.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Gränssnitt och samordning vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård

Nationellt är det prioriterat att förbättra samordning av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Under 2022 bildas en nationell arbetsgrupp (NAG) gränssnitt och samordning vid övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp. RPO deltar med representant i NAG och undersöker parallellt förutsättningar för regionalt införande. Arbetet sker i samarbete med RPO sällsynta sjukdomar.

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Nationellt är det prioriterat att säkerställa försäkringsmedicinsk kvalitet och patientsäkerhet i varje patientmöte för att uppnå jämlik och likvärdig vård. RPO arbetar via försäkringsmedicinska expertgruppen med att utforma regionala strukturer och ta fram regionalt anpassade uppföljningsmått för kvalitetsuppföljning. “Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet" har tagits fram av en nationell arbetsgrupp på uppdrag av nationellt programområde (NPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Under 2022 ska ett försäkringsmedicinskt kunskapsstöd tas fram för att tillgodose hälso- och sjukvårdens kliniska behov.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

På nationell nivå pågår arbete med ett vårdförlopp för patienter med traumatisk hjärnskada med syftet att patienterna ska få god och jämlik vård genom god samordning samt säkerställande av adekvat stöd och information. RPO deltar i nationella arbetsgruppen (NAG) för vårdförlopp traumatisk hjärnskada. Vårdförloppet förväntas klart för remiss hösten 2022.

Vårdförlopp stroke och TIA del 2 har vidareutvecklats med fokus på rehabilitering och fortsatt uppföljning. RPO är delaktigt i arbetet och kommer att delta i regional implementering när det blir färdigställt.

Samordnat medicinskt omhändertagande

Vuxna personer med omfattande funktionsnedsättning har särskilt behov av individanpassad, trygg och säker primärvård med regelbunden uppföljning och samordning. RPO är fortsatt delaktigt i arbete med att ta fram en uppdragsbeskrivning för ett samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) inom primärvården för vuxna med omfattande funktionsnedsättning samt medverka i inventering av relevanta vård- och uppföljningsprogram för SMO-verksamhet. SMO-arbetet leds av HSF och har successivt senarelagts till följd av pågående covid-19-pandemi.

Nationella riktlinjer adhd och autism

Representant från RPO deltar i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för ADHD och autism med beräknad publicering under 2022. RPO vill i samarbete med övriga berörda RPO främja implementering av de nya riktlinjerna i regionen.

Kontakt

  • Uppdaterad: 9 juni 2022

  • Faktagranskad: 9 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen