Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar som kan delas in i inflammatoriska led- och ryggsjukdomar, med exempelvis reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och inflammatoriska systemsjukdomar, med exempelvis SLE, jättecellsarterit (GCA), myosit och systemisk skleros.

De senaste decennierna har det skett en snabb utveckling av nya läkemedelsterapier inom reumatologin. En utveckling mot mer precisionsbaserad läkemedelsbehandling är avgörande för att ge bästa nytta för patienterna, men även för en kostnadseffektiv användning av läkemedlen. RPO reumatiska sjukdomar vill bidra till denna utveckling genom att möjliggöra forskning och utveckling inom all reumatologisk vård i regionen, samtidigt som ny kunskap införs snabbt i verksamheterna.

De flesta reumatiska sjukdomarna är kroniska. Utöver läkemedemedelsbehandling är förebyggande och rehabiliterande åtgärder av stor betydelse för att minska lidande, öka livskvaliteten och öka patienternas möjligheter att delta i samhällets alla delar. För att patienterna skall ha möjlighet att aktivt delta i vård och behandling behövs tillgång till utbildning samt stöd från personal med specialistkompetens.

RPO reumatiska sjukdomar arbetar för att säkerställa att alla patienter med reumatisk sjukdom inom regionen får god vård enligt senaste evidens och beprövad erfarenhet samt tillgång till alla delar i den reumatologiska vården.

Mål och insatsområden 2022–2023 

Patienter med reumatoid artrit utgör den största patientgruppen inom den reumatologiska specialistvården. RPO kommer att fortsätta följa upp de mål och indikatorer som tagits fram i införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad RA. I samband med det kommer RPO arbeta för att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet och minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning. Inom införandearbetet har reumatologen på Danderyds sjukhus arbetat fram ett interaktivt informationsmaterial som riktar sig till patienten och som finns tillgängligt genom Stöd och behandlingsplattformen (SOB). RPO ska under året utvärdera detta och besluta om användningen av materialet kan användas i hela regionen. RPO kommer också att fortsätta arbetet med införandet av digitala verktyg inom vårdförlopp RA.

Under året kommer RPO att fortsätta arbetet med att införa det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för etablerad RA som påbörjats under våren 2022. Målen är att öka andelen patienter som är i remission eller låg sjukdomsaktivitet, öka andelen som har god funktionsnivå samt att alla patienter får behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer och är delaktiga i sin vård och behandling. Exempel på regionala delmål är att förbättra omhändertagande av patienter med RA före, under och efter graviditet, säkerställa aktivt ställningstagande till rehabiliterande åtgärder för patienter med HAQ > 1 eller VAS smärta > 40 samt tydliggöra reumatologiska kompetenskrav för sjuksköterskor inom olika delar av vårdförloppet.

RPO reumatiska sjukdomar fortsätter att bidra till införande av och regional följsamhet till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Som ett led i detta har en specialiserad reumatologisk teamrehabiliteringen startats

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Jättecellsarterit är en svårställd diagnos. Om korrekt diagnos inte ställs och behandling inte ges tillräckligt snabbt riskerar patienterna att förlora sin syn. Samtidigt är överdiagnostik ett problem då behandlingen i sig kan ge svåra biverkningar både på kort och lång sikt. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är under utveckling. RPO reumatiska sjukdomar kommer att göra en regional gapanalys, sätta mål och bidra till regionalt införande under hösten 2022 och våren 2023.

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom med allvarliga organmanifestationer, där ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande är av stor vikt. Vårdriktlinjer är under framtagande inom nationellt. RPO reumatiska sjukdomar kommer att göra en regional gapanalys, sätta mål och bidra till regionalt införande under hösten 2022 och våren 2023.

I samarbete med Läkemedelskommitténs expertråd för smärta och reumatiska sjukdomar kommer RPO reumatiska sjukdomar under året att arbeta med olika läkemedelsfrågor. RPO kommer att analysera och bevaka kostnadseffektivt användande av biologiska och målinriktade långtidsverkande antireumatiska läkemedel. RPO kommer också att utarbeta rekommendation om förskrivning av JAK hämmare i relation till hjärt/kärlsjuklighet. Om möjligt kommer det att göras en analys av förskrivning av kortison i relation till komplikationer såsom diabetes och osteoporos och dessutom analysera förskrivning av NSAID och opioider. Utifrån resultaten, och om det finns behov, planeras utbildningsinsatser, som till exempel tydliggör vägar för bedömning och stöd för utsättning av opioider hos patienter som utvecklat läkemedelsberoende.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022–2023

Nationellt prioriteras utvecklingen av interaktivt patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa. RPO reumatiska sjukdomar kommer att följa arbetet för att kunna införa resultatet inom regionen när detta är tillgängligt.

RPO kommer under året arbeta med att uppdatera dokument inom reumatiska sjukdomar på viss.nu för att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialistvård.

För att kunna införa Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och vårdförlopp RA kommer RPO arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen inom den reumatologiska specialistvården. Till exempel tillgången till sjuksköterskor med reumatologisk kompetens för så kallade strukturerade sjuksköterskemottagningar, vilket kräver tillgång till utbildningar inom reumatologi för sjuksköterskor. Även vidareutbildning av fysio- och arbetsterapeuter inom reumatologi och utbildning av specialistläkare i reumatologi behöver utökas.

RPO kommer även att fortsätta driva på arbetet för utveckling av strukturerade vårddata och bidra i utveckling av vårdinformationssystem och vårddatalager. Syftet är att möjliggöra informationsutbyte, möjlighet till utdata, förbättra gränssnitt både för vården och patienter och integrerad forskning och utveckling.

Nationellt pågår arbete med nationell nivåstrukturering av stamcellstransplantation vid systemisk skleros. Ansökan för tillstånd om att bedriva högspecialiserad vård inom detta område har skickats in av Karolinska Universitetssjukhuset i januari 2022. RPO reumatiska sjukdomar kommer att följa upp beslutet.

Kontakt

  • Uppdaterad: 9 juni 2022

  • Faktagranskad: 9 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen