Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2021–2022

För att öka andelen patienter med nydebuterad reumatoid artrit som snabbt når remission (inga subjektiva eller objektiva symtom) eller låg sjukdomsaktivitet och minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning har ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp tagits fram. RPO reumatiska sjukdomar leder det regionala införandet och följer upp de regionala målen regelbundet. Det pågår även ett nationellt arbete med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit. Patienter med reumatoid artrit utgör den största patientgruppen inom den reumatologiska specialistvården och det finns behov att utjämna regionala skillnader för att även patienter med etablerad reumatoid artrit ska få tillgång till jämlik och individanpassad vård och rehabilitering. RPO reumatiska sjukdomar bidrar aktivt i framtagandet och efter ett nationellt godkännande görs en regional gapanalys, för att sätta regionala mål och bidra därefter till regionalt införande.

RPO reumatiska sjukdomar bidrar till regional implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och säkerställer att patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar får tillgång till specialiserad teamrehabilitering i öppenvård.

RPO reumatiska sjukdomar kommer bidra till att öka kunskapen i primärvården om patientinformation för gikt.

Analys- och uppföljningsområden 2021–2022

Nationellt tas ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp fram för patientgruppen med jättecellsartrit. Jättecellsartrit är en svårställd diagnos. Om korrekt diagnos inte ställs och behandling inte ges tillräckligt snabbt riskerar patienterna att förlora sin syn. Samtidigt är överdiagnostik ett problem då behandlingen i sig kan ge svåra biverkningar både på kort och lång sikt. RPO reumatiska sjukdomar ser redan nu att införandet av vårdförloppet kan komma att kräva kompetenshöjande åtgärder inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.  RPO förbereder för arbetet med införandet genom analyser och uppföljningar av det ”snabbspår” för patienter med jättecellsarterit (GCA) som redan finns vid reumatologen Danderyds sjukhus och reumatologen Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Övriga prioriterade aktiviteter

Nationellt prioriteras patientgruppen med systemisk skleros. Det är en svår, kronisk sjukdom med allvarliga organmanifestationer, där vikten av ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande inte nog kan poängteras. Ett nationellt vårdprogram är under framtagande och RPO bidrar aktivt i arbetet. Nationellt pågår också arbete med nationell nivåstrukturering av stamcellstransplantation vid systemisk skleros, där ett kommande beslut i frågan kan komma att påverka RPO reumatiska sjukdomars arbete under det kommande året.

Nationellt prioriteras att utveckla en internetbaserad patientutbildning vid reumatisk sjukdom (i första hand för patienter med RA). RPO reumatiska sjukdomar bidrar aktivt.

RPO reumatiska sjukdomar bidrar med kompetens i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltnings arbete med utformande av specialiserad teamrehabilitering för patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar.

RPO bevakar kostnadseffektivt användande av biologiska och målinriktade långtidsverkande läkemedel samt antireumatiska läkemedel för patienter med reumatiska sjukdomar.

Kontakt

  • Uppdaterad: 29 november 2021

  • Faktagranskad: 29 november 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen