Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Nydebuterad reumatoid artrit

Patienter med reumatoid artit (RA) utgör den största patientgruppen inom den specialiserade reumatologiska vården. RPO har lett arbetet med att införa det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad artrit.  Dels för att öka andelen nyinsjuknade patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet dels för att minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning. Vårdförloppet är nu implementerat och RPO kommer att fortsätta följa upp de mål och indikatorer som tagits fram i implementeringsarbetet för att säkerställa fortsatt följsamhet till vårdförloppet.

Etablerad reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad RA har tagits fram. Det ska bidra till att alla patienter med etablerad RA ska få tillgång till vård och behandling enligt befintliga riktlinjer och erbjudas insatser från hela det reumatologiska teamet i alla faser av sjukdomen. De övergripande målen med vårdförloppet är öka andelen patienter som är i remission eller låg sjukdomsaktivitet, att de har god funktionsnivå och att de är delaktiga i sin vård och behandling. RPO driver arbetet med att införa vårdförloppet. Exempel på regionala delmål är att förbättra omhändertagande av patienter med RA före, under och efter graviditet samt säkerställa aktivt ställningstagande till rehabiliterande åtgärder för patienter med nedsatt funktionsförmåga (HAQ > 1) eller VAS smärta > 40. Ett annat exempel på delmål är att tydliggöra reumatologiska kompetenskrav för sjuksköterskor inom olika delar av vårdförloppet. RPO följer och utvärderar också kvartalsvis de nationella indikatorer med data från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) som finns för vårdförloppet.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Jättecellsarterit är en svårställd diagnos. Om korrekt diagnos inte ställs och behandling inte ges tillräckligt snabbt riskerar patienterna att förlora sin syn. Samtidigt är överdiagnostik ett problem då behandlingen i sig kan ge svåra biverkningar både på kort och lång sikt. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp har tagits fram. RPO reumatiska sjukdomar kommer att göra en regional gapanalys, sätta mål och bidra till regionalt införande under hösten 2023 och våren 2024.

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom med allvarliga organmanifestationer i till exempel hud, lungor och njurar, där ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande är av stor vikt. En nationell vårdriktlinje har utarbetats för att säkerställa att alla patienter med denna sjukdom får tillgång till rätt kompetens och vård i alla delar av sjukdomsförloppet. RPO reumatiska sjukdomar kommer att göra en regional gapanalys våren/hösten 2023 samt sätta mål och bidra till regionalt införande under hösten 2023 och våren 2024.

Uppföljning och utvärdering av den sedan januari 2022 nystartade specialiserade reumatologiska rehabiliteringsverksamheten vid Danderyds sjukhus fortsätter och RPO bidrar med att sprida kunskap om verksamheten till remitterande enheter.

I samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertråd för smärta och reumatiska sjukdomar kommer RPO reumatiska sjukdomar under året att arbeta med olika läkemedelsfrågor. RPO kommer att analysera och bevaka kostnadseffektivt användande av biologiska och målinriktade långtidsverkande antireumatiska läkemedel, förskrivning av NSAID och opioder samt läkemedelsbehandling av gikt. Utifrån resultaten och om behov finns planeras utbildningsinsatser.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Nationellt prioriteras utvecklingen av interaktivt patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa vid reumatiska sjukdomar. RPO reumatiska sjukdomar fortsätter att följa arbetet för att kunna implementera resultatet inom regionen när detta är tillgängligt.

Beslut har fattats av RPO om användande av patientstödet i stöd och behandlingsplattformen (SOB) för patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit på alla tre reumaenheter i Region Stockholm. En tvärprofessionell regional arbetsgrupp har tillsatts och arbete med anpassning och implementering fortsätter.

RPO kommer under året arbeta med att uppdatera kunskapsstöd inom reumatiska sjukdomar på Viss.nu för att förbättra samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård.

RPO har genomfört en analys av förutsättningar för klinisk forskning och utbildning och kommer under 2023/24 arbeta med identifierade åtgärder.

Andra prioriterade arbeten hos RPO reumatiska sjukdomar är att:

  • Fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen av samtliga professioner
  • Analysera och konkretisera vad nära vård betyder för patienter med reumatisk sjukdom, för den specialiserade reumatiska vården samt för samverkan med primärvård och andra aktörer
  • Fortsätta digitaliseringsarbetet genom att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter mellan olika enheter. Under året kommer RPO även inleda en pilot kring det helautomatiska beslutsstödet ALMA för att delvis kunna automatisera dokumentationen och stödja efterlevnaden av delar av vårdförlopp som berör patienter med reumatiska sjukdomar.

Kontakt

  • Uppdaterad: 14 juni 2023

  • Faktagranskad: 14 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen