Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Analys och uppföljningsområden 2023–2024 

Regionala gapanalyser utförs för att identifiera problemområden som kan lyftas till nationell nivå eller hanteras regionalt. Dessa används som underlag för att sätta mål och identifiera åtgärder.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023–2024

Fortsätta arbetet med att göra månatliga sammanställningar av kirurgiska diagnoser med utfall i volymer, kostnader och resultat.   

Välkomna en universitetssjukvårdsenhets (USV)-representant med syfte att förbättra förutsättningarna för klinisk forskning (och klinisk utbildning) inom området. 

Tydliggöra hur patientmedverkan kan se ut i arbetet i RPO. 

Följa och bistå nationellt programområde, NPO, kirurgi och plastikkirurgis insatsområden genom nomineringar till nationella arbetsgrupper (bröstreduktion, lipödem, proktologi, trauma, estetisk kirurgi, bråckkirurgi), bidra med granskning av vårdprogram samt regionalt sakkunnighetsarbete.

Sköra äldre inför akut laparotomi – Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag har efter en analys tagit fram rekommendationer för klinisk implementering. Det behövs ett förbättrat omhändertagande av patientgruppen sköra äldre vad gäller preoperativ bedömning, planering och förberedelser samt postoperativ vård i syfte att förbättra mortalitetsutfallet efter kirurgi. RPO ligger före NPO kirurgi och plastikkirurgi genom att starta implementering av Löf:s rekommendationer vid sjukvårdsregionens alla akutsjukhus gällande all akut bukkirurgi för stopp eller perforation i mag- och tarmkanalen.

Nya riktlinjer för inläggningsindikation efter lindrig skallskada hos patienter med blodförtunnande medel har föreslagits. De nya riktlinjerna beskriver att inläggning inte är nödvändig efter normalt resultat efter datortomografi av hjärna. Arbete pågår för hur riktlinjerna ska presenteras för bäst genomslagskraft. En stor andel av de 1 200 vårddygn som detta drar kan användas till bättre behövande samtidigt som risker med förvirring och vårdrelaterade infektioner kan minimeras för denna grupp.

Under året godkänns nya vårdriktlinjer för gallstenssjukdom och appendicit (blindtarmsinflammation) som skall implementeras regionalt via RPO.  

Det finns ett nytt vårdförlopp för inflammatoriska tarmsjukdomar och här finns nödvändiga samarbetspunkter med RPO mag- och tarmsjukdomar.  

RPO stöttar RPO levnadsvanors arbete med representant för kirurgin.  

RPO stöttar RPO endokrina sjukdomars arbete med representant för obesitaskirurgi. RPO har dessutom för avsikt att jobba med strukturella regionala frågor om tillgång till adekvat kirurgisk kompetens på rätt plats vid rätt tid för att minimera ojämlikheter och optimera kvalitet. 

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen