Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Införande av nationella riktlinjer för tandvård

Tre områden är prioriterade vid införande av nationella riktlinjer för tandvården: undersökningsintervall för personer med låg risk för dålig munhälsa, rökstopp vid planerade dentoalveolära operationer (käkkirurgiska ingrepp) samt systematiskt arbete med personer som har smärta och funktionsstörning i käkarna. Områdena har identifierats utifrån en gap-analys som genomförts i samverkan med Socialstyrelsen samt och utifrån prioriteringen i riktlinjerna. De indikatorer som kommer att följas sammanfaller med Socialstyrelsens planerade analys och uppföljning. Regionala webbaserade implementeringsseminarier planeras under 2023 genom samarbete med specialisttandvårdsrådet och tillgängligheten för dessa säkerställs genom publicering på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Jämlik tandvård och förbättrad munhälsa för sköra äldre 

Den komplexa situationen med allt fler sköra och omsorgsberoende äldre personer som i allt större utsträckning behåller sina tänder högt upp i åldrarna kräver en strategi för äldretandvård. Den dagliga munvårdsrutinen är central för en god munhälsa och en del av omvårdnaden av personer med behov av särskilt stöd. En försämrad eller dålig munhälsa har stora konsekvenser för individen för att kunna äta, tugga och tala samt vid sociala kontakter med andra. En dålig munhälsa riskerar även att leda till smärta. En strategi för äldretandvård med syfte att öka kunskaperna hos vård- och omsorgspersonal om munhälsans betydelse för allmänhälsa, nutrition och livskvalitet är därför av stor vikt för att en god munhälsa ska kunna upprätthållas för sköra och omsorgsberoende äldre personer. Strategin förväntas även innehålla förslag till gränssnitt mellan den tandvård som kan utföras i samband med besök i den äldre personens hem och den tandvård som behöver utföras på konventionell tandvårdsklinik. Området uppmuntrar till samarbete med RPO äldres hälsa och RPO primärvård. Det finns även en förväntan om samarbete med Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) vid Karolinska Institutet kring insatsområdet.

Uppföljning av tandvård som utförs i äldre personens hem sker inom ramen för tandvårdsstödet nödvändig tandvård med avseende på behandlingspanorama, vårdkvalitet och avvikelser.

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Indikationer för CBCT–diagnostik (datortomografisk teknik, Cone Beam Computed Tomography). Tekniken använd vid kartläggningar och diagnostik av sjukdomar och tillstånd i tänder och käkar hos barn och vuxna. Området som rör indikationer för undersökningar och behandlas i de nationella riktlinjerna.

Uppföljning av införande av rökstopp i samband med kirurgiska ingrepp i munhålan (NR Tandvård prioritet 1). I samverkan med RPO levnadsvanor samt om tillämpligt RPO lungsjukdomar och RPO cancer (RCC)).

Prioriterat sakkunnigarbete 2023-2024

RPO tandvård följer noggrant det nationella arbetet av kunskapsstöd inom nationellt programområde, NPO, tandvård inför regional implementering. Under 2023–2024 är det främst arbetet för diagnoserna dentala erosioner, behandling med tandimplantat samt arbetet med det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för svårbehandlad kariessjukdom som kommer att bevakas. Regionalt bistår RPO i införandearbetet av andra personcentrerade vårdförlopp som inkluderar tandvård och munhälsa och som leds av andra RPO. 

Interceptiv tandreglering

Med interceptiv tandreglering avses tidig behandling med fast eller avtagbar apparatur för att styra bettutvecklingen i gynnsam riktning. Vården utgör en mindre omfattande tandregleringsbehandling och hör kompetensmässigt hemma i allmäntandvården. Många tandläkare saknar klinisk erfarenhet av interceptiv tandreglering vilket kan leda till att barnpatienter inte kan erbjudas en jämlik vård.  Utebliven behandling eller behandling med ineffektiva metoder kan leda till att patienten senare behöver mer omfattande behandling. Ett kunskapsstöd tas fram, med behandlingsriktlinjer, för interceptiv tandreglering som stödjer en god och jämlik tandvård för barnpatienter. Uppdraget har getts till Folktandvården av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och sker i samverkan med RPO tandvård.

Rationell antibiotikaförskrivning

Det kunskapsunderlag för rationell antibiotikaförskrivning som togs fram under 2022 ska fortsatt implementeras under 2023. Uppföljning av förskrivningsmönstret inom tandvården genomförs i samverkan med nätverket tandvårds-Strama. Uppföljningen med resultat kommer presenteras på vårdgivarguiden.se samt inom respektive organisation.

Dentala erosioner

RPO tandvård har lämnat ett remissvar på underlaget till nationellt vårdprogram för dentala erosioner. RPO följer nu noga utvecklingen och avvaktar en slutgiltig version från den nationella arbetsgruppen, som även förväntas ta fram ett utbildningsmaterial som stöd för implementeringen.

Implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Följande personcentrerade sammanhållna vårdförlopp implementeras i sjukvårdsregionen. En viktig del av det prioriterade sakkunnighetsarbetet är att tillgängliggöra resurser inom tandvården för att delta i implementeringsprocessen.

  • Kognitiv sjukdom
  • Stroke
  • Palliativ vård

Kontakt

Uppdaterad 21 februari 2024.

  • Uppdaterad: 22 februari 2024

  • Faktagranskad: 15 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen