Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2022–2023

Införande av nationella riktlinjer (NR) i tandvården

Den gapanalys mellan praxis och NR som genomförts i samarbete med Socialstyrelsen ligger till grund för de åtgärder som RPO tandvård valt att arbeta med under 2022–2023. De indikatorer som kommer att följas sammanfaller med Socialstyrelsens analys. Särskilt fokus ges till tre prioriterade områden: undersökningsintervall för personer med låg risk för dålig munhälsa, rökstopp vid planerade dentoalveolära operationer (käkirurgiska ingrepp) samt systematiskt arbete med personer som har smärta och funktionsstörning i käkarna. 

Rationell antibiotikaförskrivning

Tandvården i Region Stockholm har näst högst förskrivning av antibiotika i landet, vilket ökar resistensutveckling och risk för onödiga biverkningar. Nya rekommendationer för antibiotikaprofylax presenterades 2016 och det är osäkert i vilken utsträckning dessa har slagit igenom inom tandvården.  Behovet av en analys av den höga förskrivningen i Region Stockholm bör göras både avseende indikation samt preparat och dos. Jämförelse med förskrivarmönstret i Region Gotland är intressant eftersom den är bland de lägsta i landet.

Jämlik tandvård och förbättrad munhälsa för sköra äldre

Den komplexa situationen med allt fler äldre med allt fler bibehållna tänder även högt upp i åldrarna kräver en strategi för äldretandvård. Strategin behöver inkludera gränssnitt för mobil tandvård som utförs i hemmet och konventionell tandvård som utförs på tandvårdsmottagning. Tandvårdsstödet till omsorgsberoende äldre bygger på den avgiftsfria munhälsobedömningen som utförs i hemmet. Idag är det vanligt att sköra äldre tackar nej till erbjudande om munhälsobedömning, orsakerna till detta behöver analyseras. En uppföljning av tandvården som utförs i den äldre personens hem bör genomföras med avseende på behandlingspanorama, vårdkvalitet och avvikelser. Dessutom bör andelen vård- och omsorgspersonal som erhållit utbildning i munhälsans betydelse och praktisk genomförande av assisterad munvård öka. Syftet med insatserna är jämlik tillgång till nödvändig tandvård och stöd för förbättrad munhälsa för sköra äldre och omsorgsboende äldre.

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Ur Socialstyrelsens gapanalys mellan praxis och NR för tandvård har följande områden prioriterats för djupare analys.

  1. Systematisk registrering av barn med smärta och funktionsstörningar i käksystemet
  2. Indikationer för CBCT–diagnostik (datortomografisk teknik, Cone Beam Computed Tomography)
  3. Midazolam sedering vid tandbehandling av behandlingsomogna barn (medicinering med midazolam innan ett ingrepp som framkallar sömnighet) 
  4. Rekommendation av analgetikum i samband med barns upplevelse av smärt vid behandling

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

RPO tandvård följer noggrant arbeten som rapporteras av de nationella arbetsgrupper (NAG) som initierats av nationellt programområde (NPO) tandvård inför regionalt införande av kunskapsstöd. Under 2022–2023 är det främst arbetet inom mederosioner, implantat, och det uppdaterade kunskapsdokumentet Aerosoler i tandvården som kommer att bevakas. Därutöver planeras för regionalt deltagande i införandet av de vårdförlopp som inkluderar tandvård och munhälsa.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen