Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2022–2023

Analys och uppföljningsområden 2022–2023

Införa en kunskapsbaserad vård för personer med njursten

Njursten är en folksjukdom där 10–20 % av männen och ca 5 % av kvinnorna får en njursten under sin livstid. Recidivrisken är 50 %. Sjukdomen drabbar ofta arbetsföra personer, vilket medför stora samhällskostnader till följd av sjukskrivningar. Ett nationellt vårdprogram för njursten har tagits fram för att skapa en nationell konsensus i hur olika stensituationer ska behandlas och på så sätt förbättra vården för njurstenspatienten. Viktiga delområden att utveckla är utredning och profylax för att undvika nya stenar som i sin tur kan leda till kronisk njursjukdom. Vårdprogrammet beräknas fastställas under sommaren/hösten 2022. RPO urinvägssjukdomar kommer verka för att förbättra den regionala njurstensvården genom att utveckla regionala mål och att ta fram relevanta resultatmått för regionen. RPO ska också bistå med kartläggning av organisationsstrukturer och analys av hur den ekonomiska ersättningen fungerar för närvarande inom region Stockholm, samt sprida kunskap om nationellt vårdprogram så att det används och finns tillgängligt i varje patientmöte.

Tillhandahålla en säker och individanpassad vård för personer med en kvarliggande kateter

Kvarliggande urinkateter är en vanlig orsak till vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) och en riskfaktor för utveckling av antibiotikaresistens framför allt hos sköra äldre. Katetrar används inom hela sjukvården i stor omfattning, tyvärr ofta både i onödan och under för lång tid. Många fall av vårdrelaterade urinvägsinfektioner kan alltså undvikas. Det är således värdefullt att förbättra katetervården så den blir säkrare. Idag saknas ofta journaluppgifter om varför en kateter har satts, samt en plan för hur den ska avvecklas. Det regionala programområdet önskar att i samverkan med andra berörda RPO minska andelen patienter med permanent KAD (kvarliggande kateter via urinröret) eller långvarig kateterbehandling utan indikation. RPO urinvägssjukdomar planerar bland annat att förbättra följsamheten till fastställda riktlinjer vad gäller dokumentation och informationsöverföring vårdgivare emellan, samt säkerställa att patienten erhåller en god personanpassad information om katetervård. Detta arbete planeras inom ramen för en regional arbetsgrupp med representanter för flera professioner och olika delar av sjukvården. 

Förbättra omhändertagandet av patienter med bäckenbottensmärta

Tillståndet kallas på engelska för Cronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS). Enligt Europeiska urologförbundet definieras det som en kronisk eller ihållande smärta i bäckenets strukturer hos kvinnor eller män. Frånvaro av infektion eller annan uppenbar lokal patologi som förklarar smärtan. Vidare är smärtan ofta associerad med negativa kognitiva, beteenden alternativt sexuella eller emotionella konsekvenser. Smärtan är likaså associerad med symtom på LUTS (Lower urinary tract symptoms), sexuell dysfunktion, tarm- eller gynekologisk dysfunktion. Kunskapen om hur många patienter med dessa symtom som finns i regionen är bristfällig och det finns har inte heller någon kunskap om vilka behandlingar som erbjuds. Det har kommit en ny ICD-kod för statistisk klassifikation som kan användas för denna diagnos, men den har sannolikt inte börjat användas särskilt mycket ännu. RPO urinvägssjukdomar vill kartlägga patientgruppen med kronisk bäckenbottensmärta vad gäller antal patienter, vilka diagnoser som används och vilka behandlingar som erbjuds. RPO vill också försöka upprätta en utrednings-och behandlingsplan.

Standardiserade vårdförlopp.

Det finns att flertal standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologiska cancersjukdomar, såsom SVF hematuri (urotelial cancer), prostatacancer, njurcancer, testikelcancer och peniscancer. RPO urinvägssjukdomar önskar diskutera berörda SVF i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), framför allt med syftet att följa upp aktuella SVF-tider och identifiera möjliga förbättringsområden. Fokus för 2022–2023 är att öka samverkan mellan programområdet och RCC.

Prioriterat sakkunnigarbete 2022-2023

Det regionala programområdet för urinvägssjukdomar önskar att under 2022–2023 utveckla samarbetet med följande aktörer; RCC, NPO cancersjukdomar och RPO cancersjukdomar, RPO primärvård och RPO njursjukdomar.

NPO (nationellt programområde) njur- och urinvägssjukdomar planerar att skapa en nationell arbetsgrupp (NAG) för LUTS (Lower urinary tract symptoms). NPO njur- och urinvägssjukdomar kommer aktivt att delta vid uppföljning/ uppdatering av standardiserade vårdförlopp (SVF) för urologisk cancer för att minimera effekten av undanträngning för patienter med de benigna sjukdomsgrupperna och således säkerställa en god tillgänglighet för vård och behandling.

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen