Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2023–2024

Analys och uppföljningsområden 2023–2024

Njursten

Njursten är en folksjukdom där 10–20 procent av männen och ca 5 procent av kvinnorna får en njursten under sin livstid. Återfallsrisken är 50 procent. Sjukdomen drabbar ofta arbetsföra personer, vilket medför stora samhällskostnader till följd av sjukskrivningar. För att minska variation i hur olika stensituationer ska behandlas har ett nationellt vårdprogram tagits fram.  Det regionala arbetet startar med en gapanalys för att utveckla regionala mål och att ta fram relevanta resultatmått för sjukvårdsregionen samt sprida kunskap om nationellt vårdprogram, så att det används och finns tillgängligt i varje patientmöte. RPO bistår även Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning med kartläggning av organisationsstrukturer och analys av hur den ekonomiska ersättningen fungerar för närvarande.  Nationellt fortsätter arbetet med att säkerställa uppföljning av behandlingsresultat av patienter njurstenssjukdomen med ett register. RPO urinvägssjukdomar kommer hjälpa till i det arbetet om det behövs.

Katetervård

Kvarliggande urinkateter är en vanlig orsak till vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) och en riskfaktor för utveckling av antibiotikaresistens framför allt hos sköra äldre. Katetrar används inom hela sjukvården i stor omfattning och tyvärr ofta både i onödan och för länge. Många fall av vårdrelaterade urinvägsinfektioner kan alltså undvikas. Det är således värdefullt att förbättra katetervården så den blir säkrare. Idag saknas ofta journaluppgifter om varför en kateter har satts, samt en plan för hur den ska avvecklas.

Det regionala programområdet önskar att, i samverkan med andra berörda RPO, minska andelen patienter med permanent kvarliggande kateter eller långvarig kateterbehandling utan indikation. Programområdet planerar bland annat förbättra följsamheten till fastställda riktlinjer för dokumentation och informationsöverföring vårdgivare emellan, samt säkerställa att patienten erhåller en god personanpassad information om katetervård. Detta arbeta planeras genomföras inom ramen för en regional arbetsgrupp med representanter för flera professioner och olika delar av sjukvården. 

Kronisk bäckenbottensmärta

Kallas på engelska för Cronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS). Enligt Europeiska urologförbundet kan man definiera det som en kronisk eller ihållande smärta i bäckenets strukturer hos kvinnor eller män. Typiskt är frånvaro av infektion eller annan uppenbar lokalpatologi som förklarar smärtan. Smärtan är ofta associerad med negativa kognitiva, beteende, sexuella eller emotionella konsekvenser. Det är vanligt att tillståndet är associerat med symtom på LUTS (Lower Urinary Tract Symtom), sexuell dysfunktion, tarm- eller gynekologisk dysfunktion. Det finns dålig kunskap om hur många patienter som finns i sjukvårdsregionen med dessa symtom och det saknas kunskap om vilka behandlingar som erbjuds. Det har kommit en ny ICD-kod (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) som kan användas för denna diagnos, men den har sannolikt inte börjat användas särskilt mycket ännu. RPO kommer kartlägga patientgruppen med kronisk bäckenbottensmärta avseende antal, vilka diagnoser som används och vilka behandlingar som erbjuds. RPO kommer verka för att upprätta en utrednings-och behandlingsplan.

Urologiska cancersjukdomar: Det finns att flertal standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologiska cancersjukdomar, såsom SVF hematuri (urotelial cancer), prostatacancer, njurcancer, testikelcancer och peniscancer. RPO kommer initiera samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC) för att diskutera berörda SVF. Syftet är att identifiera möjliga förbättringsområden. Fokus för 2023–2024 är att öka samverkan mellan RPO och RPO cancersjukdomar.

Prioriterat sakkunnigarbete 2023-2024

Det regionala programområdet för urinvägssjukdomar önskar att under 2023–2024 utveckla samarbetet med RPO Cancersjukdomar, RPO primärvård och RPO njursjukdomar.

RPO kommer verka för att förbättra kunskapen bland sjukvårdsregionens vårdverksamheter om prioriterade områden som beskrivs i programområdets mål och insatsplan.

En nationell genomlysning av hela den urologiska vården har nyligen gjorts på ett initiativ av Socialdepartementet och SKR. En handlingsplan för att stärka den urologiska vården ska tas fram och RPO urinvägssjukdomar kommer att arbeta med detta tillsammans med RPO cancersjukdomar.

Kontakt

  • Uppdaterad: 15 juni 2023

  • Faktagranskad: 15 juni 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen