Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla barn och ungdomar upp till 18 år, som kommer till Region Stockholm från ett land där det finns risk för sjukdomar som HIV, Tuberkulos, Hepatit B och C, ska erbjudas provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Region Stockholms interaktiva verktyg visar vilka prover som rekommenderas beroende på ålder, kön och ursprungsland.

Interaktiv hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Sedan oktober 2021 kan även barn utan personnummer remitteras för provtagning enligt ”Frikod Ung”.

Vilka barn ingår i Frikod Ung?

Alla barn som inte definieras som asylsökande, kvotflyktingar eller papperslösa, som ändå har behov av hälsoundersökning, remitteras enligt Frikod Ung. Exempel är barn till studerande eller till föräldrar som fått arbetstillstånd i Sverige och anhöriginvandrare vars föräldrar inte är asylsökande.

Vilka barn ingår inte i Frikod Ung?

Asylsökande skolbarn kallas till hälsoundersökning via regionen till någon av de åtta vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Kvotflyktingar och skolbarn utan tillstånd ("papperslösa") som inte har genomgått hälsoundersökning, remitteras av kommun eller elevhälsan till någon av de åtta vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Remisshantering

Remiss skickas antingen till den vårdcentral där barnet är listat eller, för icke-listade, till vårdcentralen närmast skolan. Detta innebär att även andra vårdcentraler än de åtta som utför hälsoundersökningar av asylsökande tar emot dessa remisser. Vårdcentralen ansvarar för att återkoppla resultat från provtagningen till elevhälsan.

Registrering och fakturering

Barnet registreras antingen på personnummer eller reservnummer.
Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som vanligt besök. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera beställaren med 1100 kronor. På fakturan skall vårdgivaren ange barnets personnummer, datum för undersökningen och att det avser ersättning enligt konto 5110 och Frikod UNG (enligt HSN 9145).

Fördjupning

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Används vid remittering för provtagning av nyanlända skolbarn.

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen