Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Elevhälsan möter anknytningsinvandrade barn och ungdomar i skolan. I och med att elevhälsan inte kan genomföra provtagningar ska skolbarnen remitteras, med särskild remiss för provtagning, till vårdgivare som har avtal för husläkarverksamhet.  Tidigare har krävts att barnet fått fullständigt personnummer men sedan oktober 2021 kan även barn utan personnummer remitteras för provtagning.

Alla anknytningsinvandrade barn och ungdomar (utom från Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Nya Zealand) ska remitteras om inte undersökning redan gjorts. Elevhälsan kan i sin bedömning inför remittering ta hjälp av ”Interaktiv hjälp att välja rätt provtagning” där länder som står med i listan motiverar provtagning.

Asylsökande skolbarn kallas till hälsoundersökning och behöver inte remitteras från elevhälsan.

Kvotflyktingar och skolbarn utan tillstånd ("papperslösa") som inte har genomgått hälsoundersökning remitteras till någon av de åtta vårdcentraler som utför hälsoundersökning av asylsökande.

Övriga barn remitteras enligt Frikod Ung antingen till den vårdcentral de är listade på eller, för de elever som inte är listade, till den vårdcentral som är närmast skolan. Detta innebär att även andra vårdcentraler än de åtta som utför hälsoundersökningar av asylsökande ska ta emot dessa remisser.

Barnet registreras antingen på personnummer eller reservnummer. Provtagning ska utföras enligt Smittskydd Stockholms riktlinjer.

Vårdcentralen ansvarar för att skicka tillbaka svar på remissen till elevhälsan.

För elever från högriskland eller riskmiljö för tuberkulos bör om möjligt hälsoundersökning göras och svar på IGRA inväntas innan kompletteringsvaccination med MPR ges. Undantag görs för nyanlända från Ukraina utan känd exponering eller kliniska tecken på tuberkulos.

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Används vid remittering för provtagning av nyanlända skolbarn.

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

Frikod UNG

Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som vanligt läkarbesök. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera Beställaren med 1100 kronor. På fakturan skall vårdgivaren ange barnets personnummer, datum för undersökningen och att det avser ersättning enligt konto 5110 och Frikod UNG (enligt HSN 9145).

  • Uppdaterad: 7 april 2022

  • Faktagranskad: 2 februari 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm