Brödsmule-navigation

Det finns flera planer som beskriver hur länets smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Epidemiberedskapsplanen för Region Stockholm anger ramen. Fördjupade planer beskriver beredskapen inför en influensaepedemi, vid en attack med antrax och hur man bäst ska ta hand om patienter med fågelinfluensa.

Region Stockholm har också en regional katastrofmedicinsk beredskapsplan. Målet med den är att minimera konsekvenserna för de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid särskilda och extraordinära händelser, som olyckor och katastrofer.

Beredskapsplaner

Epidemiberedskapsplan

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Katastrofmedicinsk beredskapsplan

Beskriver en modell för ledning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting vid stor olycka, katastrof eller extraordinära händelser. (under revision, klar oktober 2019).

Pulverbrev/misstänkta postförsändelser

Handlingsplan för pulverbrev

Handlingsplan inom Stockholms läns landsting för hantering av misstänkta postförsändelser, så kallade "pulverbrev”, som kan innebära hot. Gäller till exempel mjältbrand (antrax).

Influensa/fågelinfluensa

Internationella hot mot människors hälsa

Epidemiberedskapsplan flyg (IHR)

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Epidemiberedskapsplan hamn (IHR)

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Rutiner vid transport

Ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.