Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns flera planer som beskriver hur länets smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Epidemiberedskapsplanen för Region Stockholm anger ramen. Fördjupade planer beskriver beredskapen inför en influensaepedemi, vid en attack med antrax och hur man bäst ska ta hand om patienter med fågelinfluensa.

Region Stockholm har också en regional katastrofmedicinsk beredskapsplan. Målet med den är att minimera konsekvenserna för de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid särskilda och extraordinära händelser, som olyckor och katastrofer.

Beredskapsplaner

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Pulverbrev/misstänkta postförsändelser

Handlingsplan inom Stockholms läns landsting för hantering av misstänkta postförsändelser, så kallade "pulverbrev”, som kan innebära hot. Gäller till exempel mjältbrand (antrax).

Influensa/fågelinfluensa

Planen ska vara till hjälp i förberedelsearbetet inför en kommande influensapandemi och även tjäna som underlag för lokala planer i till exempel kommunal och annan verksamhet.

Plan för handläggning av patienter med misstänkt fågelinfluensa inom Stockholms läns landsting.

Internationella hot mot människors hälsa

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Vid internationella hot mot människors hälsa har smittskyddsläkaren tillsammans med andra aktörer ett särskilt ansvar att ha en beredskapsplan gällande smittsamma sjukdomar.

Rutiner vid transport

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Information om smittvägar, hygienrutiner och rengöring.

  • Uppdaterad: 12 juli 2019

  • Faktagranskad: 4 maj 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen