Till start

Vårdgivarguiden

Arlanda flygplats är klassad som karantänsflygplats.
Smittskyddsläkaren har ansvaret för att samordna smittskyddskontrollen i karantänshamnar. Då särskilda åtgärder kan bli nödvändiga vid smittsam sjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa finns en arbetsgrupp för att kontinuerligt ha en beredskap i enlighet med lagen om internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570).

1-4 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

5. Epidemiberedskapsplaner

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

6. Lagar och förordningar

7. IHR 2005

8. IHR Karantänssjukdomar

9. Information om smittsamma sjukdomar och matförgiftning

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

Smittskydd Stockholms information om MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

10. Vårdhygieniska- och städrutiner

Information om smittvägar, hygienrutiner och rengöring.

11. Allmänna råd, information, CDC guidelines, WHO guidelines

 WHO: Handbook for management of public health events in air transport

12. Informationsbrev, hälsodeklaration och formulär

13-15 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

 

  • Uppdaterad: 18 september 2018

  • Faktagranskad: 1 oktober 2017

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen