Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska ett godkänt hälsointyg uppvisas inför anställning, VIL* eller praktik i Region Stockholms vårdverksamheter och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm. Intyget utfärdas av sjuksköterska eller läkare och av intyget ska det framgå om det finns begränsningar för anställning, VIL eller praktik. Intyget är giltigt om inte förutsättningarna i hälsodeklarationen ändrats. Om förutsättningar förändrats ansvarar medarbetaren/studenten för att informera arbetsgivare/huvudman för utbildningen.

Som grund för intyget ska den arbetssökande/studerande/praktikanten fylla i en hälsodeklaration. Läkare eller sjuksköterska bedömer om kompletterande undersökning eller vaccinering behövs för att kunna utfärda hälsointyg och tillstyrka anställning/VIL/praktik.

Arbetsgivaren ansvarar för att hänvisa till rätt instans, exempelvis företagshälsovård, inför anställning.

Studerande som antas till en vårdutbildning vid skola/högskola i Stockholms län rekommenderas att i god tid innan VIL/praktik fylla en hälsodeklaration. Huvudman för utbildningen ansvarar för att undersökning görs innan VIL/praktik och för kostnader för undersökningen samt kostnader för eventuell vaccination. 

* Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inkluderar arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan (APL), lärande i arbete inom yrkeshögskolan (LIA) och verksamhetsförlagd utbildning inom högskolan (VFU).

Nyanställning inom vården

Gäller vid nyanställning inom vården i Region Stockholm.

Gäller vid nyanställning inom vården i Region Stockholm.

Gäller vid nyanställning inom vården i Region Stockholm.

Praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm och i vårdverksamhet som har avtal med regionen. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm och i vårdverksamhet som har avtal med regionen. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Gäller vid praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL i Region Stockholm och i vårdverksamhet som har avtal med regionen. Rekommenderas vid antagning till vårdutbildning vid högskola i Stockholms län.

Information inför praktik/VIL/LIA/VFU/PRAO/APL/praktik i Region Stockholm eller vårdverksamhet som har avtal med regionen.

Direktiv och riktlinjer avseende MRSA, tuberkulos och vaccinationer

Målsättningen med detta direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den regionfinansierade vården, med syfte att förhindra smittspridning.

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.

Riktlinjer och informationsunderlag för Region Stockholm.

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg

Kontakt

Anna Hammarin|Smittskyddssjuksköterska, enhetschef

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 1 september 2022

  • Faktagranskad: 23 februari 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen