Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! – personer som drabbats av tillbud ska kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Smittskydd Stockholm utför inte dessa bedömningar.  

Sticktillbud/incident/oönskad händelse

Med sticktillbud/incident/oönskad händelse (i fortsättningen kallat "tillbud") menas kontakt med blod genom stick/skärskador från ett blod-förorenat föremål eller genom stänk av blod/blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud eller slemhinnor (öga, näsa, mun). Tillbud kan innebära en risk för överföring av blodsmittor som hiv, hepatit B och hepatit C. Allt blod ska betraktas som potentiellt smittsamt.

Risken för smitta är beroende av mängden blod som förs över samt koncentrationen av virus i blodet. Som enkel regel gäller att risken för smittoöverföring vid tillbud är cirka 2-20 % vid hepatit B, 5 % vid hepatit C och <0,1 % vid hiv. Risken för blodsmitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är mycket liten men ska handläggas som stickskada.

Vad ska man göra vid tillbud?

Vid inträffat tillbud bör den som drabbats/skadats omgående tvätta/skölja bort blodet med vatten och därefter kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Denna bedömning ska inkludera ställningstagande till postexpositionsprofylax mot hepatit B och ibland även hiv. Blodprover bör tas på den skadade såväl vid första vårdkontakten (så kallade 0-prover) som efter 2 respektive 6 månader.

Om personen som blodet kom ifrån, i fortsättningen kallad index, är känd bör sjukvården eftersträva att ta prover (akutmärkes!) för hiv (hiv Ak/ag), hepatit B (HBsAg) och hepatit C (anti-HCV) på denne. Detta kräver index medgivande.

Om index är känd och man vet att index har hiv eller hepatit B bör alltid infektionsläkare kontaktas omgående.

Om index är okänd (eller man ännu inte fått svar på akut tagna blodsmitte-prover) kan tillbudet handläggas enligt en generell rutin, se vidare nedan.

Var söker man vård?

Personer som har varit med om ett tillbud i tjänsten (till exempel vårdpersonal eller poliser) kontaktar i första hand sin företagshälsovård om tillbudet har skett kontorstid. Arbetsplatser för yrken med risk för tillbud bör även ha lokala rutiner för vem som ska kontaktas kvällar och helger. Tillbud som inträffar i tjänsten ska alltid rapporteras till arbetsledare och anmälas som arbetsskada (oavsett om smittöverföring sker eller inte).

Privatpersoner kontaktar sjukvården för medicinsk bedömning.

Om index har känd hiv ska alltid den drabbade bedömas omgående (helst inom 2 timmar) av infektionsläkare, till exempel på hiv-mottagning eller infektionsakut. Om index har känd hepatit B bör den läkare som handlägger tillbudet konsultera infektionsläkare per telefon.

Medicinsk handläggning av tillbud

Se handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta, särskilt punkt 3.1 och 3.2 "Vad läkare som omhändertar drabbad personal ska göra direkt respektive senare". Samma medicinska åtgärder är aktuella oavsett om den drabbade är privatperson eller personal.

Hepatit B-vaccination ska alltid övervägas.

Rådfråga infektionsläkare vid oklarheter.

Beställning av vaccin

Vaccin Engerix som används vid sticktillbud bekostas av Smittskydd Stockholm och beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Handlingsprogram

Kontakt

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 3 augusti 2022

  • Faktagranskad: 30 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm