Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler, smittspåra och göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet. Se "Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

OBS! Om patienten nyligen varit utomlands ange aktuellt land både på lab-remissen för provet och i den kliniska smittskyddsanmälan.

Provtagning

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19 med avseende på förhållningsregler, anmälan och smittspårning.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Flödesschema för provtagning och smittspårning av misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänst.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-06-17. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-09-28.

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-09-28 med förtydligande på sidan 2 om hur länge förhållningsreglerna gäller. Översättningar grundas på föregående version från juni 2021 som i övrigt är oförändrad.

Vårdhygieniska rutiner

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Source control

Personal rekommenderas att använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Gäller från 15 juli 2021.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd inom slutenvård.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars 2020.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Informationsblad till polikliniska patienter

Vårdgivare kan använda detta informationsblad att ge till polikliniska patienter som provtagits för covid-19. Patienten bör få muntlig info om när och hur hen kommer att få sitt provsvar (alla som provtas måste få sitt provsvar). Vårdgivare kan även skicka med patientsmittskyddsbladet och smittskyddsbladet för hushållskontakter, men måste förklara att dessa båda bara gäller om provet visar sig vara positivt.

Patienter som är positiva för covid-19 ska alltid kontaktas och handläggas på vanligt sätt, dvs få information, förhållningsregler, smittspåras och smittskyddsanmälas. Se 'Handläggning av nyupptäckt fall' ovan.

Informationsbladet kan användas av vårdgivare för att ge till polikliniska patienter vid provtagning.

Restauranger och serveringsställen

Enligt en ny lag är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar för serveringsställen.

Förskolor och skolor

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Idrotts-, fritids-, och kulturverksamhet

Sedan den 8 februari har regionen ingen särskild inriktning utan hänvisar till de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 20 september 2021

  • Faktagranskad: 16 juli 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm