Brödsmule-navigation

I början av 2020 identifierades ett nytt coronavirus i staden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Infektion med detta virus ger upphov till varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu. Utanför Kina har ett trettiotal länder inklusive Sverige rapporterat bekräftade fall. I enlighet med rekommendationer från WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och Folkhälsomyndigheten är det viktigt att sjukvården är medveten om detta sjukdomsutbrott och att man kan komma att träffa på misstänkta fall. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige är hög, men att risken för allmän spridning i landet är låg.

Handläggningsrekommendationer

För att kunna göra en adekvat bedömning är det av största vikt att alltid efterfråga reseanamnes hos patient som söker med feber och/eller luftvägsbesvär.

I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset ske om ett misstänkt fall uppfyller såväl något av följande epidemiologiska som något av följande kliniska kriterier:

1. Epidemiologiska kriterier för provtagning

Vistelse i något av följande områden inom 14 dagar före symptomdebut:

 • Hela Kina utom Macau
 • Hong Kong
 • Iran
 • Sydkorea
 • Norra Italien: regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter. Observera – omfattar ej transit på flygplatser eller genomresa utan uppehåll i dessa regioner.

eller

Nära kontakt med fall av 2019-nCoV-infektion, inom 14 dagar före symptomdebut

Nära kontakt definieras som:

 • vistelse i slutet rum eller efter kontakt ansikte-mot-ansikte, <2 meters avstånd, med 2019-nCoV-infekterad person,
 • boende och/eller vistelse i samma hushåll eller motsvarande närkontakt med 2019nCoV-infekterad person,
 • flygplansresa där medpassagerare är ett bekräftat fall av infektion med 2019-nCoV, bedöms från fall-till-fall i enlighet med internationella riktlinjer.

2. Kliniska kriterier för provtagning

Akut insjuknande med feber, hosta eller dyspné utan annan känd orsak 

eller

Akut infektionsinsjuknande utan känd orsak med behov av sjukhusvård.

Obs att diagnostik av 2019-nCoV inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.

3. Om misstänkt fall kontaktar vården via telefon

Kontakta infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: 08-585 800 00 (växel). och kontakta samtidigt smittskyddsläkare i beredskap, 08-123 143 00. Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.

Transport från hemmet sker i första hand med egen bil eller med ambulans, se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien".

4. Om misstänkt fall befinner sig på mottagningen

Det misstänkta fallet tas direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum. Håll 2 meters avstånd om du inte har skyddsutrustning.

Vårdpersonal använder följande skyddsutrustning:

 • Vätskeavvisande engångsskyddsrock, om det inte finns tillgängligt använd långärmat plastförkläde. Om operationsrock används, knyt inte inre knuten
 • Andningsskydd FFP3/FFP2, om det inte finns tillgängligt använd kirurgiskt munskydd IIR
 • Visir (om FFP3 med täckt ventil används kan visir ersättas med skyddsglasögon)
 • Handskar

Låt kollega hjälpa till med checklista och vid avklädning – se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien".

Patient förses med engångsnäsdukar och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning.

Kontakta infektionsbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 08-585 800 00 (växel). och kontakta samtidigt smittskyddsläkare i beredskap. 08-123 143 00. Om bakjouren så beslutar, hänvisas patienten direkt till infektionskliniken, Karolinska, Huddinge.

För ambulanstransport, se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien". Informera om sjukdomsmisstanken vid beställning av ambulans.

5. Städrutiner efter undersökning

Rummet rengörs och desinficeras noggrant av personal iklädd skyddsutrustning enligt ovan, alternativt spärras av tills provsvar föreligger.

Vid ytdesinfektion används till exempel alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid.

Avfall och använd skyddsutrustning läggs i gul box och hanteras som smittförande avfall.

PM och anvisningar från vårdhygien

Epidemiologisk information och länkar

Sedan årsskiftet 2019/2020 har WHO rapporterat om ett utbrott av lunginflammation som pågått sedan december 2019, till en början med koppling till staden Wuhan i provinsen Hubei i centrala Kina. Efter att man uteslutit infektion med influensa, fågelinfluensa, adenovirus, SARS- och MERS-coronavirus har kinesiska hälsovårdsmyndigheter i början av januari 2020 från patientprover påvisat ett nytt coronavirus som vid genetisk kartläggning uppvisat släktskap med det SARS-coronavirus som orsakade ett världsomspännande utbrott 2002–2003. I takt med att laboratoriediagnostik för det nya coronaviruset blivit tillgänglig har utbrottets omfattning bättre kunnat beskrivas och det rapporteras nu ökande antal fall från flera områden i Kina. Enligt WHO har cirka tjugo procent av fallen beskrivits som allvarligt sjuka, hittills har cirka två procent av de bekräftade fallen avlidit men då ofta i kombination med underliggande sjukdomstillstånd.

Tidigt i utbrottet kunde den epidemiologiska kartläggningen beskriva en koppling till en lokal fisk- och djurmarknad i staden Wuhan där smitta kan ha skett genom djurkontakt. Det finns nu tydliga bevis för att det nya coronaviruset sprids från människa till människa främst genom dropp- och kontaktsmitta, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu. I provinsen Hubei där utbrottet började föreligger ett epidemiskt spridningsmönster, men situationen är mer svårbedömd i andra kinesiska provinser och storstäder. Ett trettiotal andra länder inklusive Sverige har rapporterat bekräftade fall; till en början sågs entydig epidemiologisk koppling till vistelse i Kina men på senare tid har lokal smittspridning även förekommit i bland annat Sydkorea, Iran och Italien.

Informationsmaterial för sjukvården

Publicerade nyheter

Om det nya coronaviruset

26 januari, 2020

Region Stockholm är väl förberett för att hantera eventuellt smittade personer. Ett drygt 60-tal personer har hittills provtagits i Stockholm, samtliga provsvar har visat att patienterna inte burit på det nya coronaviruset. Texten är senast uppdaterad 2020-02-20.

Kontaktpersoner

Information till invånare