Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta från person med symtom, men kan också ske från personer utan symtom.

Den 1 april 2022 omklassificerades covid-19 från samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig sjukdom med smittspårningsplikt i vissa miljöer, till exempel inom hälso- och sjukvård.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge information och smittspåra. Se "Handläggning av nyupptäckt fall", nedan.

Provtagning

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Om provtagning för covid-19 för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen.

Samlingssida med information och aktuella rutiner som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.

Handläggning av nyupptäckt fall

Information om hur du som behandlande läkare handlägger ett nyupptäckt fall av covid-19 avseende information, anmälan och smittspårning.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

För LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden finns även möjlighet till mobil provtagning.

Riktlinjer för öppen- och slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 5 april 2022.

Vårdhygieniska rutiner för vård och omsorg

Rekommenderad skyddsutrustning ska användas även av personal som genomgått infektion med covid-19.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Source control

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk. Översättningar grundas på föregående version från 2022-04-01.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Informationsmaterial för sjukvården

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Kommunikationsmaterial att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande covid-19.

Informationsblad till polikliniska patienter

Vårdgivare kan använda detta informationsblad att ge till polikliniska patienter som provtagits för covid-19. Patienten bör få muntlig info om när och hur hen kommer att få sitt provsvar (alla som provtas måste få sitt provsvar). Vårdgivare kan även skicka med patientsmittskyddsbladet men måste förklara att detta bara gäller om provet visar sig vara positivt.

Patienter som är positiva för covid-19 ska alltid kontaktas och handläggas på vanligt sätt, dvs få information och smittspåras med fokus på kontakter inom vård och omsorg. Se 'Handläggning av nyupptäckt fall' ovan.

Informationsbladet kan användas av vårdgivare för att ge till polikliniska patienter vid provtagning.

Förskolor och skolor

Vad behöver du som skolledare eller du som arbetar inom elevhälsan tänka på gällande covid-19?

Statistik

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Vaccination

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177

Privatpersoner som misstänker att de blivit sjuka i covid-19 och behöver rådgivning kan kontakta 1177.

Webbadress: 1177.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.

  • Uppdaterad: 5 oktober 2022

  • Faktagranskad: 9 september 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen