Brödsmule-navigation

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra. Se ”handläggning av nyupptäckt fall av covid-19". Vid bekräftat fall i slutenvård eller på SÄBO för äldre ska behandlande läkare göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet.

Provtagningsindikation och provtagning

Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens pga lokala förutsättningar.

I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-19 hos patienter med symtom på covid-19 i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden. Även på LSS-boenden kan det bli aktuellt att provta boende med symtom. Detta görs efter medicinsk bedömning av den boendes patientansvariga läkare eller motsvarande med hänsyn till riskfaktorer/somatisk sjukdom hos den boende och medboende, samt risken för spridning på boendet. Diskutera vid behov med infektionsläkare och/eller Smittskydd Stockholm.

Observera att diagnostik av covid-19 inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t. ex lungemboli och sepsis.

Anledning till provtagning: klinisk bild

Akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus eller särskilt boende för äldre.

Barn som behöver inneliggande vård kan provtas även om de har en annan känd orsak till luftvägsinfektion. I förlossningsvården provtas alltid födande förälder som har luftvägssymtom/feber.

Provta samtliga patienter som har feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak och vårdas i slutenvård, även om anledningen till slutenvården är en annan än de symtomen.

Provtagning

För SÄBO och LSS-boenden finns även möjlighet till mobil provtagning, läs mer på sidan för kommunal verksamhet.

Handläggning - olika symtom och scenarier

Klicka på respektive länk för information om riktlinjer och rekommendationer för de olika fallen

Smittskyddsblad

PM, anvisningar och städrutiner från vårdhygien

Informationsmaterial för sjukvården

Entréskylt med information om covid-19

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet. Uppdaterad 12 mars.

Statistik

Länkar till epidemiologisk information

Publicerade nyheter

Kontakt

1177 Vårdguiden

Privatpersoner som misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör kontakta 1177 Vårdguiden.

Webbadress: 1177.se

113 13 Nationellt informationsnummer

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information kring covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten dygnet runt, årets alla dagar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion

Frågor från journalister angående covid-19 besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressfunktion.