Till start

Vårdgivarguiden

Allmänna riktlinjer

Sjukdomen covid-19 är i Sverige sedan 1 april 2022 inte längre en samhällsfarlig sjukdom utan klassificeras enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig och inom vissa områden smittspårningspliktig sjukdom (vård och omsorg). Det finns inte längre några specifika och bindande förhållningsregler för den som har covid-19 men skyddsplikten som beskrivs i smittskyddslagen (SFS 2004:168, 2 kap 2 §) gäller: ”den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk”. Individer med symtom som kan bero på covid-19 stannar därför hemma från arbete, skola och andra aktiviteter. Rekommendationen gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller tidigare haft covid-19. Genom att stanna hemma vid symtom kan spridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner som influensa förhindras.

Vuxna, elever och förskolebarn kan återgå till skolverksamhet eller förskola när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. I förskolemiljö är det dock viktigt att poängtera att man vid utbrott av magsjuka som ofta orsakas av norovirus (vinterkräksjuka) ser till att barn som insjuknat stannar hemma under två dygn utan fortsatt kräkning eller diarré innan återgång till förskolan.

I rekommendationerna till allmänheten ska den enskilde individen med symtom inte testa sig för covid-19, men om man behöver söka vård för sina symtom kan provtagning bli aktuell. Det finns ingen rekommendation om att köpa och ta antigentest själv. Resultatet från ett sådant antigentest ersätter inte rekommendationen till den som har symtom att stanna hemma.

En person som genom laboratorietest som hanterats av vårdpersonal bekräftas ha en pågående infektion med covid-19 ska av behandlande läkare få information om sjukdomen för att kunna skydda andra mot smittrisk. Detta innebär att man då ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra så länge man är smittsam, i regel minst 5 dagar från symtomdebut eller från provtagningsdagen.

Skolans ansvar & förebyggande arbete

För att motverka spridning av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar är det viktigt att förebyggande åtgärder fortsätter att tillämpas i skolverksamheterna. Exempel på hygienrutiner och arbetssätt finns hos Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket, se nedanstående länkar.

Smittspårning runt fall av covid-19 utförs i nuläget endast inom vård- och omsorgsmiljöer (ej barnomsorg). Således behöver skolverksamheter inte informera om misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 som man får kännedom om, men det är viktigt att man fortsätter informera om att individer ska stanna hemma vid symtom.

Sedan den 1 augusti 2022 gäller inte längre den tillfälliga förordningen (SFS 2020:115) som infördes under pandemin och som bland annat möjliggjorde fjärr- eller distansundervisning vid situationer som kunde kopplas till covid-19. På Skolverkets hemsida finns uppdaterad information till skolhuvudmännen (se nedan).

Vaccination

Alla från 12 års ålder rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Information om rekommenderat antal doser, inhämtande av samtycke samt bokningsförfarande finns via nedanstående länk.

Läs mer

Material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal samt information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern

  • Uppdaterad: 26 augusti 2022

  • Faktagranskad: 24 augusti 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm