Till start

Vårdgivarguiden

Allmänna riktlinjer

Pandemin kräver fortsatt arbete i alla förskole- och skolverksamheter för att förebygga smittspridning. Vid förekomst av sjukdomsfall behöver smittspårning genomföras, se nedanstående avsnitt om gurgeltest med tillhörande informationsmaterial.

I samband med smittspårning är huvudregeln att även smittutsatta barn och ungdomar kan gå i förskola och skola som vanligt om de inte har symtom. Detta gäller även personal. Provtagning rekommenderas för alla smittutsatta från förskoleklass och uppåt (se nedan).

Vid symtom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla, är grundregeln att elever från förskoleklass och uppåt ska testas för covid-19 och givetvis stanna hemma i väntan på provsvar.

  • Vid negativt provsvar kan elev eller vuxen återgå till skolan när man känner sig frisk och varit feberfri ett dygn.
  • Vid positivt provsvar för covid-19 gäller särskilda förhållningsregler enligt smittskyddslagen som innebär att man ska stanna hemma i minst sju dygn efter symtomdebut.

Förskolebarn ska stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd samt varit feberfri ett dygn.

Vid smittspridning inom verksamheten kan särskilda åtgärder behöva diskuteras med skolhuvudmannens utsedda samordningsperson för covid-19 eller med smittskyddsläkare (Smittskydd Stockholm).

Vaccination

Sedan sommaren 2021 erbjuds elever i gymnasieåldern vaccination mot covid-19 på vaccinationsmottagningar som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Under hösten 2021 har vaccination mot covid-19 påbörjats från åldern 12 år och äldre i ett samarbete mellan Region Stockholm, elevhälsan vid skolorna och Länsstyrelsen.

Gurgeltest vid smittspårning

Från och med 8:e november ges alla skolor i Region Stockholm möjlighet att använda gurgeltest för att underlätta smittspårning vid fall av covid-19. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och tidigt identifiera sekundära smittfall. Smittskydd Stockholm står bakom erbjudandet.

När du som skolledare nås av information om att en elev eller medarbetare har covid-19 ska du vidta åtgärder för att underlätta smittspårning i skolmiljön. Gurgeltest är avsett att underlätta smittspårningen. Provtagningskiten beställs och levereras ut till skolverksamheten där dessa delas ut till elever och personal som utsatts för smittrisk i samband med att någon på skolan meddelat att de är sjuka i covid-19. Provtagningen genomförs i hemmet mellan två skoldagar.

Observera att gurgeltester inte är avsedda för elever/personal med symtom på covid-19. Individer med symtom ska stanna hemma och därifrån beställa test som tidigare via appen Alltid Öppet, via telefonbokning 08-428 429 30. Alternativt via vårdcentral eller provtagningsbuss/assisterad provtagning.

Gurgeltest är enklare och skonsammare att genomföra än den annars använda provtagningen med pinne i näsa och svalg och förhoppningsvis ökar därför elevers och medarbetares vilja att testa sig. Gurgeltestet analyseras med PCR-teknik vilket ger ett säkert provsvar inom ett dygn från det att provet lämnats in. I normalfallet behövs bara en provtagning från varje elev som varit smittutsatt.

Det kan förekomma lokala rutiner som fortsättningsvis ska gälla - till exempel kontakt med elevhälsan eller skolhuvudmannens covid-samordnare för diskussion om testningens omfattning. Detta avgör ni lokalt på varje enskild skola i en dialog mellan ledning, elevhälsan och skolhuvudman. Vid frågor om smittspårningen som inte kan besvaras internt är ni alltid välkomna att diskutera med Smittskydd Stockholm. Se nedan för vägledning i samband med smittspårning.

Här finns dokument, film och beställningsformulär för nedladdning

Information om hur gurgeltest kan användas i skolmiljö.

Brevmall som kan användas av skolledning för att informera om covid-smitta på skolan.

Information till elever som fått ett gurgeltest från skolan. Att läsas tillsammans med förälder eller vårdnadshavare.

Fyll i denna blankett med antal önskade testkit, leveransadress och övrig information. Skicka in beställningen före klockan 10.00 för leverans samma dag.

Förskolebarn

Förskolebarn rekommenderas generellt inte testning för covid-19 utanför sjukvårdsmiljön. Vid symtom på luftvägsinfektion behöver ett förskolebarn då stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd, samt varit feberfritt ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar vissa symtom. Observera att detta upprepas varje gång symtom uppstår på nytt. I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Smittskydd Stockholm vill även påminna om viktiga råd för att minska spridningen av andra infektioner i förskolemiljön; exempelvis vid utbrott av magsjuka som ofta orsakas av norovirus (kallas ofta för vinterkräksjuka) är det också viktigt att barnet stannar hemma under två dygn utan fortsatt kräkning eller diarré innan återgång till förskolan. Nedan återfinns länk till Smittskydd Stockholms råd och stöd för minskad smittspridning i förskolan.

Material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal samt information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern

Läs mer

  • Uppdaterad: 26 november 2021

  • Faktagranskad: 5 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm