Till start

Vårdgivarguiden

Allmänna riktlinjer

Från och med 9 februari 2022 ska individer med symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma från arbete, skola och andra aktiviteter. Rekommendationen gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller tidigare haft covid-19. Genom att stanna hemma vid symtom kan spridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner som influensa förhindras.

Vuxna, elever och förskolebarn kan återgå till skolverksamhet eller förskola när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. I förskolemiljö är det dock viktigt att poängtera att man vid utbrott av magsjuka som ofta orsakas av norovirus (vinterkräksjuka) ser till att barn som insjuknat stannar hemma under två dygn utan fortsatt kräkning eller diarré innan återgång till förskolan.

I de aktuella rekommendationerna till allmänheten ingår att den enskilde individen med symtom inte ska testa sig för covid-19. Om man behöver söka vård för sina symtom kan provtagning bli aktuell. Det finns ingen rekommendation om att köpa och ta antigentest själv. Resultatet från ett sådant antigentest registreras inte av vården och ersätter inte rekommendationen till den som har symtom att stanna hemma.

Som en konsekvens av riktlinjerna om att stanna hemma under tiden som man har symtom utan att testa sig för covid-19 utförs inte längre smittspårning utanför vård- och omsorgsmiljöer. Således behöver skolverksamheter inte informera om misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 som man får kännedom om, men det är viktigt att man fortsätter informera om att individer ska stanna hemma när man har symtom.

I en situation med hög sjukfrånvaro i skolverksamheten kopplad till pågående smittspridning av covid-19 i samhället kan skolhuvudmannen själv fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning utan föregående samråd med Smittskydd Stockholm. Fjärr- eller distansundervisning är då inte tänkt att användas som en förebyggande smittskyddsåtgärd utan för att hantera en besvärlig situation med hög frånvaro av elever och lärare och möjliggöra att undervisning alls sker.

Vaccination

Sedan sommaren 2021 erbjuds elever i gymnasieåldern vaccination mot covid-19 på vaccinationsmottagningar som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Under perioden 11 oktober 2021 – 31 mars 2022 erbjöds barn 12 -15 år vaccination vid länets skolor. Åldersgruppen är nu hänvisade till att boka tid på vaccinationsmottagning som finns som alternativ sedan september 2021.

Förebyggande arbete

För att motverka spridning av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar är det viktigt att förebyggande åtgärder fortsätter att tillämpas i skolverksamheterna. Exempel på hygienrutiner och arbetssätt finns hos Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, se nedanstående länkar.

Läs mer

Material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal samt information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern

  • Uppdaterad: 30 mars 2022

  • Faktagranskad: 10 februari 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm