Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om diagnosen, hur länge man är smittsam, hur man kontaktar vården vid eventuell försämring samt vad man ska vara uppmärksam på.

  2. Förhållningsregler till patienten: Inga tvingande förhållningsregler, men information och råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

  3. Smittspårning:  Fokus på smittspårning inom vård och omsorg (se sektionen smittspårning nedan).

  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan behöver inte göras av laboratorieverifierade fall, i de fallen räcker det med den anmälan laboratoriet gör. I de fall diagnosen endast konstaterats med antigentest ska klinisk smittskyddsanmälan göras om kriterierna för bekräftat fall är uppfyllda enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition. I Region Stockholm rekommenderas alltid att positivt antigentest av den typ som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal verifieras med PCR.
    Positiva självtester (antigentester för vilka individen själv utfört provtagning, analys och avläsning av resultat, till exempel tester köpta på apotek) ska ej anmälas.

Lathund inklusive smittspårning

Sammanställning av åtgärder för behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk. Översättningar grundas på föregående version från 2022-04-01.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Smittspårning

Smittspårning ska genomföras snarast och fokuseras på kontakter inom vård och omsorg.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

  • Uppdaterad: 11 november 2022

  • Faktagranskad: 21 juli 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm