1. Informera patient, ge förhållningsregler (se smittskyddsblad till patienter).
  2. Genomför smittspårning snarast enligt rutiner beskrivna nedan.
  3. Skyddsutrustning: se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien".
  4. För patienter i slutenvård: Om patienten inte redan vårdas på enkelrum, flytta patienten till enkelrum med stängd dörr. Alternativt vårda i kohortvård (se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien"). Diskutera med infektionskonsult eller motsvarande om eventuell överföring.
  5. Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet är inte längre aktuellt.

För bedömning av smittsamhet se Folkhälsomyndighetens vägledning nedan:

Smittskyddsblad

Smittspårning

Behandlande läkare eller annan smittspårare med särskild kompetens identifierar med hjälp av indexpatienten kontakter, dvs personer som varit i nära kontakt med patienten under smittsam period (från och med 24 timmar före symtomdebut). Exempel på kontakter kan vara hushållskontakter, vänner och arbetskamrater. Som kontakt räknas personer som indexpatienten varit närmare än två meter under minst 15 minuter. De som indexpatienten bor med (hushållskontakter) räknas alltid som kontakter. De som kan ha utsatts för smitta informeras (av indexpatienten eller behandlande läkare/smittspårare) om att de kan ha exponerats, att de bör träffa så få personer som möjligt, samt att om de får symtom inom de närmaste 14 dagarna efter exponering ska de isolera sig och se till att bli provtagna. För information till kontakter (personer som kan ha utsatts för smitta) se:

Patienten kan själv informera hushållskontakter och andra privata kontakter om patientens allmäntillstånd tillåter detta. Information till indexpatienten om hur detta går till finns på 1177.se:

I de fall indexpatienten kan ha exponerat andra personer än arbetskamrater för smitta på sin arbetsplats (t ex elever, patienter eller kunder) rekommenderas hen i första hand informera chef/arbetsledare eller motsvarande. Denne kan då förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta. Om den som smittspårar är den som informerar chef/arbetsledare eller motsvarande krävs samtycke från indexpatienten.

Om patienten har sökt vård under smittsam period informeras aktuell vårdgivare.

I samband med smittspårningssamtalet är det bra att kartlägga var patienten kan ha blivit smittad. Vid misstanke om ansamling av fall som kan ha smittats i samma miljö, t ex på en arbetsplats, en fest etc. ska Smittskydd Stockholm informeras.

I Region Stockholm finns ett centralt smittspårningsteam från SLSO som följer upp att personer med covid-19 som provtagits med egenprovtagning via 1177 blir korrekt smittspårade. I de fallen är det oftast indexpatienten som själv informerar sina kontakter, men hen kan få stöd av smittspårningsteamet vid behov. SLSO-smittspårningsteamet kan också stödja primärvården vid frågor om smittspårning.

Smittskydd Stockholm kan också kontaktas vid frågor om smittspårning.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

I de fall indexpatienten själv informerar sina kontakter dokumenteras också i journalen att patienten själv informerar sina kontakter.

I de fall behandlande läkare eller annan smittspårare informerar kontakterna ska det även dokumenteras i en särskild smittspårningshandling.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningshandlingen ska arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. Gällande kommunal vård och omsorg kontaktas respektive kommunarkiv inför gallring.

Riktlinjer på SÄBO

Smittspårning inom öppenvård

Smittspårning inom slutenvård

PM, anvisningar och städrutiner från vårdhygien