1. Informera patient, ge förhållningsregler (se smittskyddsblad till patienter).
  2. Genomför smittspårning snarast: Smittspårning ska genomföras enligt rutiner beskrivna nedan.
  3. Om patienten inte redan vårdas på enkelrum, flytta patienten till enkelrum med stängd dörr. Alternativt vårda i kohortvård (se separat PM, länk nedan under "PM och anvisningar från Vårdhygien"). Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet använd stänkskydd (visir alt skyddsglasögon och sk kirurgiskt munskydd).
  4. Diskutera med infektionskonsult eller motsvarande om eventuell överföring.
  5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet är inte längre aktuellt.

För bedömning av smittsamhet se Folkhälsomyndighetens vägledning nedan:

Smittskyddsblad

Smittspårning

Behandlande läkare identifierar kontakter, dvs personer som varit i nära kontakt med patienten under smittsam period (från och med 24 timmar före symtomdebut). T.ex. medpatienter, personal, hushållskontakter och andra personer som patienten  varit i nära kontakt med. Dessa informeras muntligen/per brev om att de kan ha exponerats, att de bör träffa så få personer som möjligt och ska se till att bli provtagna om de får  symtom de närmaste 14 dagarna efter exponering. För information till kontakter (personer som kan ha utsatts för smitta), se:

Patienten kan  själv informera hushållskontakter och andra privata kontakter om patientens allmäntillstånd tillåter detta. Information till indexpatienten finns på 1177.se:

Smittspårning på SÄBO

Smittspårning inom vården

Smittspåring av medpatienter

Behandlande läkare identifierar exponerade medpatienter enligt nedan:

  • Patienter som delat vårdrum med index mer än sex timmar.
  • Patienter som delat rum med index under aerosolbildande procedurer (till exempel endotrakeal intubation, trakeotomi, icke-invasiv ventilering och hjärt-lung-räddning med ventilering).
  • Personer som suttit i samma väntrum exkluderas.

Identifierade kontakter (medpatienter enligt punkterna ovan) informeras av behandlande läkare muntligen och/eller via informationslänk (se "information till covid-19 kontakter" nedan) att de kan ha exponerats och ska vara uppmärksamma på symtom de närmaste 14 dagarna efter exponering.

Undersök om exponerade medpatienter finns kvar i vården eller äldreboende. Om dessa har symtom skall de provtas.

Symtomfria exponerade medpatienter

Vid fortsatt vårdbehov bör exponerad medpatient vårdas i enkelrum under inkubationstiden (14 dagar). Basala hygienrutiner gäller.

Notera i journal att exponering kan ha skett och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.

Informera mottagande enhet muntligt och skriftligt vid överflytt till annan vårdenhet inom 14 dagar efter exponering och för vilken tid ökad uppmärksamhet gäller.

Information till exponerad personal

Ansvarig chef informerar personal på vårdenheten om att exponering kan ha skett och att man ska vara extra uppmärksam på symtom.

Provtagningsrutin för personal inom vård och omsorg:

PM, anvisningar och städrutiner från vårdhygien