Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkare eller annan smittspårare med särskild kompetens identifierar med hjälp av indexpatienten kontakter, dvs personer som varit i nära kontakt med patienten under smittsam period (från och med 48 timmar före symtomdebut). Om patienten har sökt vård under smittsam period informeras aktuell vårdgivare.

Exempel på kontakter kan vara hushållskontakter, vänner och arbetskamrater. Som kontakt räknas personer som indexpatienten varit närmare än två meter under minst 15 minuter. De som indexpatienten bor med (hushållskontakter) räknas alltid som kontakter. För hushållskontakter, se även lite längre ned på denna sida.

De som kan ha utsatts för smitta informeras (av indexpatienten eller behandlande läkare/smittspårare) om att de kan ha exponerats, att de bör träffa så få personer som möjligt under 7 dagar, samt att om de får symtom inom de närmaste 14 dagarna efter exponering ska de isolera sig och se till att bli provtagna.

Vuxna och ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern rekommenderas också testning så snart som möjligt även om de inte har några symtom. Om det redan gått minst fyra dygn från exponering när testet tas behöver inget nytt test tas, annars tas ett andra test dag 5. Har det redan gått sju dygn efter exponering behöver inget test tas på personer utan symtom. De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Får de symtom senare ska de isolera sig och testas igen. Vid misstänkt smittspridning i skol- eller fritidsmiljö kan det vara aktuellt att testa asymtomatiska barn även i låg- och mellanstadieåldern, efter avstämning med kommunens samordnare eller Smittskydd Stockholm. För personer med symtom rekommenderas testning alltid från 6 års ålder och uppåt.

Ovanstående gäller ej kontakter som de senaste sex månaderna haft PCR-bekräftad covid-19 eller inom sex månader från infektionstillfället om kontakten haft antikroppar påvisade med av regionen rekommenderad metod. De ska informeras om exponering och vara uppmärksamma på symtom. Vid symtom ska de stanna hemma så länge de är sjuka, men behöver inte provtas vid lindriga symtom.

Ovanstående gäller inte heller för personer som är fullvaccinerade mot covid-19 om det gått minst två veckor efter andra dosen. De ska informeras om exponering och vara uppmärksamma på symtom. Vid symtom ska de stanna hemma och testas om symtomen varar mer än 24 timmar. Provtagning för asymtomatiska kontakter som är vaccinerade rekommenderas endast för personer som arbetar inom vård eller omsorg (undantaget barnomsorg), enligt samma rutiner som beskrivs ovan.

I de fall indexpatienten själv informerar hushållskontakter, och andra privata kontakter, finns information om hur detta går till på 1177.se.

För information till kontakter (personer som kan ha utsatts för smitta) se länk nedan till 1177.se.

För hushållskontakter gäller dessutom särskilda förhållningsregler, se sektionen Hushållskontakter nedan.

Hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Smittspårning inom öppenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Smittspårning inom slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Utbrotts PM

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Flödesschema för provtagning och smittspårning av misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänst.

Arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter med mera

I de fall indexpatienten på sin arbetsplats eller inom annan verksamhet, till exempel skola, träning eller annan fritidsverksamhet har träffat personer som kan ha utsatts för smitta, men som indexpatienten av olika anledningar inte själv kan eller bör informera, kan indexpatienten eller smittspårare ta hjälp av chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Den personen kan då förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta. Om den som smittspårar är den som informerar chef/arbetsledare eller motsvarande krävs samtycke från indexpatienten.

Mer om smittspårning

I samband med smittspårningssamtalet är det bra att kartlägga var patienten kan ha blivit smittad. Vid misstanke om ansamling av fall som kan ha smittats i samma miljö, t ex på en arbetsplats, en fest etc. ska Smittskydd Stockholm informeras.

I Region Stockholm finns ett centralt smittspårningsteam från SLSO som följer upp att personer med covid-19 som provtagits med egenprovtagning via 1177 blir korrekt smittspårade. I de fallen är det oftast indexpatienten som själv informerar sina kontakter, men hen kan få stöd av smittspårningsteamet vid behov. SLSO-smittspårningsteamet kan också stödja primärvården vid frågor om smittspårning.

Smittskydd Stockholm kan också kontaktas vid frågor om smittspårning.

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19.

Information riktad till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

I de fall indexpatienten själv informerar sina kontakter dokumenteras också i journalen att patienten själv informerar sina kontakter.

I de fall behandlande läkare eller annan smittspårare informerar kontakterna ska det även dokumenteras i en särskild smittspårningshandling.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Exempel på smittspårningshandling.

Smittspårningshandlingen ska arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. Gällande kommunal vård och omsorg kontaktas respektive kommunarkiv inför gallring.

För dokumentation av förhållningsregler och intyg för smittbärarpenning till hushållskontakter, se ovan.

  • Uppdaterad: 20 september 2021

  • Faktagranskad: 16 juli 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm