Till start

Vårdgivarguiden

Smittspårning görs på alla bekräftade fall och fokuserar på smittspårning inom vård och omsorg. Har indexpatienten under smittsam fas sökt vård, haft omsorg exempelvis i form av hemtjänst, eller arbetar hen själv inom vård eller omsorg? Behandlande läkare eller annan smittspårare med särskild kompetens identifierar med hjälp av indexpatienten vilka vård- och omsorgskontakter patienten haft under smittsam period (från och med 48 timmar före symtomdebut, om hen saknar symtom från provtagningsdatum) och ser till att den enheten/mottagningen blir informerad. Berörd enhet genomför smittspårning enligt särskilda rutiner. Indexpatienten kan också gärna informera dem hen bor med. De behöver inte stanna hemma om de inte har symtom. Andra nära kontakter behöver inte kontaktas.

De som blir kontaktade i en smittspårning informeras (av indexpatienten eller behandlande läkare/smittspårare) om att de:

  • kan ha exponerats och ska vara extra uppmärksamma på symtom inom de närmaste 14 dagarna efter exponering
  • om de får symtom bör stanna hemma/isolera sig
  • om de är vård- eller äldreomsorgspersonal alltid bör testa sig vid symtom och vara hemma/isolerade i väntan på provsvar. Det gäller även personal inom annan omsorgsverksamhet med personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, samt studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik inom nämnda verksamheter.

  • om de inte arbetar inom vård eller omsorg vanligen inte behöver  testa sig vid lindriga symtom, men att det kan bli aktuellt om de söker vård, vid nedsatt immunförsvar och om de är omsorgstagare inom äldreomsorg eller annan omsorg enligt ovan.

Provtagning av personer som de senaste tre månaderna haft bekräftad infektion med covid-19 behöver inte göras, inte heller vid nytillkomna lindriga symtom. De som har lindriga nytillkomna symtom ska dock uppmanas att stanna hemma tills de känner sig friska och varit feberfria i minst ett dygn. Om symtomen gör att de behöver söka vård tas prov vid behov utifrån medicinsk bedömning.

Asymtomatisk personal rekommenderas endast i vissa fall provtagning efter exponering i vård- eller omsorgsmiljöer.

Se rekommendationer om smittspårning inom öppen- och slutenvård liksom riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet, samt LSS- och socialpsykiatriska boenden nedan.

Information till indexpatienten på 1177:

För information till kontakter (personer som kan ha utsatts för smitta) se länk nedan till 1177.se.

Smittspårning inom öppenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Smittspårning inom slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Utbrotts PM

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, dagverksamhet samt LSS- och socialpsykiatriska boenden

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Mer om smittspårning

I samband med smittspårningssamtalet är det bra att kartlägga var patienten kan ha blivit smittad. Vid misstanke om ansamling av fall som kan ha smittats i samma miljö, till exempel på en arbetsplats, en fest etc. ska Smittskydd Stockholm informeras.

I Region Stockholm finns ett centralt smittspårningsteam från SLSO som följer upp att vård- och omsorgspersonal med covid-19 som provtagits med egenprovtagning via 1177 blir korrekt smittspårade. Indexpatienten informerar ofta själv sin arbetsgivare och sina kontakter, men hen kan få stöd av smittspårningsteamet vid behov. SLSO-smittspårningsteamet kan också stödja primärvården vid frågor om smittspårning.

Smittskydd Stockholm kan också kontaktas vid frågor om smittspårning.

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning.

Information riktad till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

I de fall indexpatienten själv informerar sina vård- och omsorgskontakter dokumenteras också i journalen att patienten själv informerar sina kontakter, alternativt att inga kontakter som behöver informeras finns.

I de fall behandlande läkare eller annan smittspårare informerar kontakterna ska det även dokumenteras i en särskild smittspårningshandling.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Exempel på smittspårningshandling.

Smittspårningshandlingen ska arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. Gällande kommunal vård och omsorg kontaktas respektive kommunarkiv inför gallring.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm