Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är viktigt att ni som vaccinatörer genomför vaccinationen på korrekt sätt, kommunicerar rätt information till invånaren och registrerar vaccinationen varje dag. På länken nedan kan en checklista laddas ner och skrivas ut. I checklistan finns alla steg som en vaccinatör ska genomföra inför, under och efter vaccination av invånare.

Uppdaterad den 6 augusti 2021.

Att bedriva vaccinationsverksamhet

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Sida med samlad information om nödvändiga tekniska förberedelser för covid-19-vaccinatörer.

Rutiner och instruktioner för beställning av vaccin mot covid-19 i Region Stockholm.

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Här finns en överblick över de aktörer som vaccinerar mot covid-19.

Ordination och journalföring

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför alla vaccindoserna.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Personer utan svenskt personnummer eller utan ID-handling

Alla personer som vistas i Sverige ska kunna erbjudas vaccin. Ingen som vill bli vaccinerad ska nekas vaccination. Det är viktigt att hålla reda på vilka personer som är vaccinerade och med vilket vaccin, för att veta när och med vilket vaccin nästa vaccination ska ges.

Legitimering

När det gäller legitimering, kan följande alternativ användas om person saknar giltig svensk ID-handling:

 1. Utländsk ID-handling såsom pass, körkort, ID-kort
 2. Annan person som kan legitimera sig intygar den aktuella individens identitet.

Registrering

Personer som saknar personnummer ska i första hand registreras på samordningsnummer, i andra hand på reservnummer och i tredje hand som ”identitet okänd” vid journalföring i Vaccinera.

 1. Använd redan befintligt reservnummer/samordningsnummer/ LMA-nummer
 2. Skapa ett nytt reservnummer. Se till att personen får sitt reservnummer med instruktion att ta med sig detta när dos 2 ska ges. (Detta kräver tillgång till journalsystem som kan tillhandahålla nya reservnummer och kan utföras av husläkarmottagning eller annan ordinarie sjukvårdsinrättning, men inte av vaccinationsmottagning.)
 3. Registrera vaccinationen för ”okänd person” i Vaccinera.
 4. Vid varje given dos är det viktigt att ge ett intyg från Vaccinera att vaccinet getts som vederbörande kan visa upp vid påföljande doser.

Redan journalförda registreringar kan behöva justeras till samordningsnummer. Instruktioner om hur detta görs finns på Vaccineras startsida. Vår regionala invånarsupport för Covidbevis kan behöva kontakta den verksamhet som har utfört en vaccination på invånares begäran, det är därför viktigt att alla verksamheter anger ett tjänstenummer i EK.

Vid behov av support för Vaccinera, kontakta serviceförvaltningen IT.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Journalföring av utlandssvenskar

  Vid vaccination av utlandssvenskar som kommit tillbaka till Sverige ska journalföringen i Vaccinera göras på deras befintliga (gamla) personnummer och inte på reservnummer. När registreringen görs på personnummer kan de få ett covidbevis. Personer behåller sitt personnummer livet ut även om personen flyttar utomlands.

  I Vaccinera visas texten ”Ej tillgänglig i PU” när personnummer anges för svenska medborgare som är bosatta utomlands. För att registrera vaccination väljer du då ”Ny ordination” och hanterar som vanligt. Utlandssvenskar som vill ha covidbevis men redan fått sin vaccination registrerad med reservnummer kan kontakta e-hälsomyndighetens support för att få vägledning i processen att justera registreringen. Du som vaccinatör behöver vid förfrågan justera registreringar. Registreringen med reservnummer ska då makuleras och ny registrering göras på personnumret.

  Ersättning 

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter vaccinationer som rapporteras i Vaccinera. Ersättningsnivån är samma för alla vårdgivare som vaccinerar. Ersättningen inkluderar alla kostnader förenat med uppdraget, så som material och lokal. Själva vaccinet betalas centralt. Ersättningen är beslutad till:

  • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Pfizer/BioNTech 
  • 175 kr per rapporterad vaccination med vaccin från Moderna

  Hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning

  Information om hälsodeklaration, samtycke och mognadsbedömning vid vaccination inom Region Stockholm. Gäller covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker.

  Medicinskt stöd vid vaccinordination

  Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till infektionsmottagning.

  Avgränsningar:

  • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
  • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
  • Ej telefonkonsultationer.
  • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor under rubriken Allergi och tidigare allergisk reaktion.

  Allergi och tidigare allergisk reaktion

  I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägles invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I följande dokument finns frågor kring och riktlinjer för  bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

  Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad den 27 januari 2022.

  Målgrupper

  Här hittar du mer information om dosintervall och genomförandet av vaccinationen på olika målgrupper:

  Medicinsk information

  Vaccination av gravida

  Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men det finns vanligen inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ges under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre. Nuvaxovid rekommenderas inte till gravida eller till ammande kvinnor. Folkhälsomyndigeten rekommenderar följande tidpunkter för vaccination av gravida med Spikevax eller Comirnaty:

  • För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
  • För gravida med annan underliggande sjukdom kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.
  • För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, det vill säga att dos 2 ges med ordinarie dosintervall oavsett graviditetsvecka.
  • Påfyllnadsdoser ges efter 12:e graviditetsveckan.

  Vid behandling med orala antikoagulantia

  Särskilda rekommendationer finns för vaccination av personer som behandlas med orala antikoagulantia.

  Rapportering av biverkningar

  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Vaccinerna mot covid-19 är föremål för utökad övervakning varför hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

  Den vaccinerade kan också rapportera biverkningar.

  Vaccinationskort

  Varje vaccin mot covid-19 har tillhörande vaccinationskort som levereras med vaccinet. Du som vaccinatör ska fylla i korten och ge till varje patient. Om ni behöver fler vaccinationskort än vad som har levererats kan extra vaccinationskort för Modernas vaccin beställas via Proceedo. Extra vaccinationskort för Pfizers vaccin kan beställas via deras webbplats. 

  Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

  Covidbevis och andra intyg

  När en person utan personnummer får vaccination registrerad på reservnummer eller ofullständig identitet kan personen få ut ett vaccinationsbevis på papper genom att ringa till 08-123 365 78. Senaste dosen måste vara tagen i Region Stockholm. Är senaste dosen tagen i annan region behöver personen vända sig till den regionen.

  Personer som har fått sina vaccinationer registrerade på samordningsnummer behöver ansöka om vaccinationsbevis via en blankett på E-hälsomyndighetens webbplats:

  Covidbevis används för resor inom Europa och kan visa att någon fått vaccin mot covid-19, testat negativt för covid-19 eller tillfrisknat från covid-19. E-hälsomyndigheten ansvarar för covidbevis.

  Invånare har rätt att få en utskrift från regionens journalsystem för vaccination även om de inte är lämpliga för utlandsresor eller giltiga som vaccinationsbevis i Sverige.

  Avgiftsfritt för regionens invånare

  Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla invånare och alla som är bosatta eller vistas i Sverige. Detta inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

  Kommunikation

  Material och filmer att ladda ner, anpassat för digitala skärmar, hänvisningsskyltar och informationsaffischer i flera format.

  Kommunikationsmaterial att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande covid-19.

  Här hittar du som vårdgivare budskap om vaccination och stöd i frågor som invånare kan ha.

  • Uppdaterad: 9 januari 2023

  • Faktagranskad: 25 augusti 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen