Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Ange redan på lab-remissen ifall patienten varit utomlands, ange land.

Anledning till provtagning med PCR

Personer med symtom

Gäller oavsett vaccinationsstatus.

  • Alla med symtom* som inger misstanke om covid-19 oavsett vårdform**.

Symtomfria personer

  • Efter vissa utlandsresor. Se vidare information i länk nedan till Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person*, läs mer under "Screening" i riktlinje för SÄBO, PM III.
  • I samband med smittspårning på SÄBO, i slutenvård, av hushållskontakter och andra nära kontakter är det i vissa fall aktuellt med provtagning av personer utan symtom, se respektive riktlinje (länkar nedan)

Undantag:

* Undantag görs för personer som de senaste sex månaderna haft PCR-bekräftad covid-19 eller inom sex månader från infektionstillfället om personen haft antikroppar påvisade med av regionen rekommenderad metod. Om inget känt infektionstillfälle finns görs undantag inom sex månader från första tillfälle antikroppar påvisats. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det vara aktuellt med förnyad provtagning utifrån medicinsk bedömning.

** För barn födda år 2016 och senare rekommenderas generellt inte provtagning vid lindriga symtom, men det kan vara aktuellt t ex i samband med smittspårning och/eller vid utbrott/spridning av covid-19 på en förskola.

Anledning till provtagning med antigentest

I vissa fall kan provtagning med antigentest vara aktuellt. Se länk nedan:

Länkar

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Smittspårning inom slutenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Smittspårning av hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 24 augusti 2021

  • Faktagranskad: 19 februari 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm