Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Ange redan på lab-remissen ifall patienten varit utomlands, ange land.

Anledning till provtagning med PCR

Personer med symtom

  • Alla med symtom* som inger misstanke om covid-19 oavsett vårdform**.

Symtomfria personer

  • Efter utlandsresa provtas personer snarast efter ankomst och dag 5. Personer som lämnat godkänt prov inför inresa tar endast prov dag 5. Barn födda år 2015 och senare undantas från provtagning. Se vidare information i länk nedan.
  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person*, läs mer under "Screening" i riktlinje för SÄBO, PM III.
  • I samband med smittspårning på SÄBO, i slutenvård, av hushållskontakter och andra nära kontakter är det i vissa fall aktuellt med provtagning av personer utan symtom, se respektive riktlinje (länkar nedan)

Undantag:

* Undantag görs för personer som de senaste sex månaderna haft PCR-bekräftad covid-19 eller inom sex månader från infektionstillfället om personen haft antikroppar påvisade med av regionen rekommenderad metod. Om inget känt infektionstillfälle finns görs undantag inom sex månader från första tillfälle antikroppar påvisats. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det vara aktuellt med förnyad provtagning utifrån medicinsk bedömning.

** För barn födda år 2015 och senare rekommenderas generellt inte provtagning vid lindriga symtom, men det kan vara aktuellt t ex i samband med smittspårning och/eller vid utbrott/spridning av covid-19 på en förskola.

Anledning till provtagning med antigentest

Symtomfria personer

Inför kirurgi, förlossning, inläggning i slutenvård och på SÄBO kan provtagning med antigentest i vissa fall vara aktuellt.

Länkar

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Smittspårning inom slutenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Smittspårning av hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 30 april 2021

  • Faktagranskad: 19 februari 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm