Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Om patienten varit utomlands, ange detta redan på lab-remissen. Ange även vilket land.

Anledningar till provtagning med PCR

1) Personer med symtom*, oavsett vaccinationsstatus

  • Alla med symtom* som inger misstanke om covid-19 oavsett vårdform**.

2) Symtomfria personer

  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person*, läs mer under "Screening" i riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.
  • I samband med smittspårning i vård och omsorg, av hushållskontakter och av andra nära kontakter är det i vissa fall aktuellt med provtagning av personer utan symtom, se respektive riktlinje (länkar nedan).

Undantag (det vill säga där provtagning inte rekommenderas):

* Undantag görs för personer som de senaste sex månaderna haft PCR-bekräftad covid-19 eller inom sex månader från infektionstillfället om personen haft antikroppar påvisade med av regionen rekommenderad metod. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det dock vara aktuellt med förnyad provtagning för covid-19 utifrån medicinsk bedömning.

** För barn födda år 2016 och senare rekommenderas generellt inte provtagning vid lindriga symtom, men det kan vara aktuellt t ex i samband med smittspårning och/eller vid utbrott/spridning av covid-19 på en förskola.

Anledning till provtagning med antigentest

I vissa fall kan provtagning med antigentest vara aktuellt. Se länk nedan:

Länkar

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 14 januari 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm