Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Om patienten varit utomlands, ange detta redan på lab-remissen. Ange även vilket land.

Provtagning med PCR rekommenderas för:

1) Personer med symtom*, oavsett vaccinationsstatus

  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

  • Patienter och personal inom hälso- och sjukvård. Detta gäller även studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik i patientnära vård.

  • Omsorgstagare och personal inom äldreomsorg och övriga omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Detta gäller även studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik.

2) Symtomfria personer

  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person*, läs mer under "Screening" i riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.
  • I samband med smittspårning i vård och omsorg, är det i vissa fall aktuellt med provtagning av personer utan symtom, se respektive riktlinje (länkar nedan).

Undantag (det vill säga där provtagning inte rekommenderas):

* Undantag görs för personer som de senaste tre månaderna haft bekräftad covid-19. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det dock vara aktuellt med förnyad provtagning för covid-19 utifrån medicinsk bedömning.

Anledning till provtagning med antigentest

I vissa fall kan provtagning med antigentest vara aktuellt. Se länk nedan:

Länkar

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 24 februari 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm