Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Om patienten varit utomlands, ange detta redan på lab-remissen. Ange även vilket land.

Provtagning med PCR rekommenderas för:

1) Personer med symtom*, oavsett vaccinationsstatus

  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

  • Patienter och personal inom hälso- och sjukvård. Detta gäller även studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik i patientnära vård.

  • Omsorgstagare och personal inom äldreomsorg och övriga omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Detta gäller även studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik.

2) Symtomfria personer

  • Inför inflytt till SÄBO; screening av symtomfri person*, läs mer under "Screening" i riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.
  • I samband med smittspårning i vård och omsorg, är det i vissa fall aktuellt med provtagning av personer utan symtom, se respektive riktlinje (länkar nedan).

Undantag (det vill säga där provtagning inte rekommenderas):

* Undantag görs för personer som de senaste tre månaderna haft bekräftad covid-19. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det dock vara aktuellt med förnyad provtagning för covid-19 utifrån medicinsk bedömning.

Anledning till provtagning med antigentest

I vissa fall kan provtagning med antigentest vara aktuellt. Se länk nedan:

Antigentester kan användas för att snabbt identifiera högsmittsamma asymtomatiska patienter vid inläggning inom slutenvård samt vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare.

Länkar

Samlingssida med information och aktuella rutiner som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

  • Uppdaterad: 24 februari 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm