Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i öppenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom öppenvård och prehospital vård i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. För smittspårning av kontakter utanför vården se:

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning ska ske från 48 timmar innan indexpatientens symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19 ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum. Verksamhetschef/smittskyddsansvarig bistår behandlande läkare med smittspårning i öppenvården och ansvarar för upprättande av smittspårningslista.

Övergripande information om smittspårning i öppenvård 

 1. Om patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården. 
 2. Om en patient som testats positiv för covid-19 inte vårdats enligt “omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom” gäller att personal som använt heltäckande visir och munskydd kontinuerligt och på ett korrekt sätt inte behöver smittspåras. Om så ej är fallet eller vid osäkerhet sker smittspårning av personal. Exponerade patienter smittspåras.
 3. Smittspårning behöver inte utföras på arbetsplatsen om den personal som testats positiv för covid-19 använt heltäckande visir och munskydd kontinuerligt och på ett korrekt sätt. Om så ej är fallet eller vid osäkerhet sker smittspårning av exponerade patienter och personal. 
 4. Personer som de senaste sex månaderna haft covid-19 som bekräftats med PCR-eller antigentest behöver inte inkluderas i smittspårning. För patienter och personal som har IgG-antikroppar påvisade med av Region Stockholm rekommenderad metod räknas sex månader från när de var sjuka. Om inget sjukdomstillfälle är känt räknas sex månader från provtagningstillfället. Vaccinerade personer inkluderas i smittspårningen. 

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.

Smittspårning vid bekräftat fall hos patient 

(se punkt 1,2 och 4 i övergripande information smittspårning)

 • Om patient efter öppenvårdsbesök insjuknar i covid-19 ska verksamhetschef/lokalt smittskyddsansvarig undersöka om patient är handlagd enligt "Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård" (se ovan). Om patienten inte handlagts enligt instruktion ska smittspårning göras.
 • Smittspårning av exponerade personer ska göras från 48 timmar innan index insjuknande. Om patienten är fortsatt symtomfri sker smittspårning från och med provtagningsdatum.
 • Patienter som exponerats (inom 2 meter i mer än 15 min) ska också smittspåras. 
 • Upprätta en smittspårningslista på exponerad personal och patienter.  

Exponerad personal

 • Informera muntligt och skriftligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden. Se förslag på brevmall nedan.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering
 • Kan fortsätta arbeta om helt symtomfri.
 • Personal som får symtom ska informera verksamhetschef och provtas.
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras.

Exponerade patienter 

 • Informeras skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom (se länk nedan). 
 • Om patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO kontaktas vårdenheten. Hemsjukvård och hemtjänst informeras.
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller. 
 • Vid symtom ska patient beställa provtagning för covid-19.
 • Rekommenderas provtagning omedelbart samt dag 5 efter exponering. 
 • Prov beställs via 1177 alternativt vårdcentral.

Brev till exponerade personer - covid-19

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall bland exponerade personer som ingår i smittspårningen.

Smittspårning vid bekräftat fall hos personal 

(se punkt 3 och 4 övergripande information om smittspårning) 

Personal som får symtom förenliga med covid-19 ska isolera sig och utan dröjsmål kontakta hälso- och sjukvården för provtagning. I väntan på provsvar ska personen utgå från att hen är smittad, det vill säga stanna hemma och undvika nära kontakter och vara noga med hygien för att undvika att andra utsätts för smittrisk. Hen ska också skyndsamt meddela verksamhetschefen vid positivt provsvar.

En smittspårningslista upprättas på exponerad personal och patienter som har varit inom 2 meter i samma rum som index.

Exponerad personal

 • Informera muntligt och skriftligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden. Se förslag på brevmall nedan.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering
 • Kan fortsätta arbeta om helt symtomfri.
 • Personal som får symtom ska informera verksamhetschef och provtas.
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras.

Exponerade patienter

 • Informera skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom (se länk nedan). 
 • Om patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO kontaktas vårdenheten. Hemsjukvård och hemtjänst informeras.  
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.
 • Vid symtom ska patient beställa provtagning för covid-19 
 • Rekommenderas provtagning omedelbart samt dag 5 efter exponering. 
 • Prov beställs via 1177 alternativt vårdcentral.

Brev till exponerade personer - covid-19

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal. 

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningshandling - covid-19

Smittspårningslista för exponerade kontakter i öppenvården.

 • Uppdaterad: 29 mars 2021

 • Faktagranskad: 23 december 2020

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm