Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Detta är en riktlinje om smittspårning framtaget av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm. Syftet är att förebygga smittspridning av covid-19 inom öppenvården i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. För smittspårning av kontakter utanför vården se instruktion under rubriken smittspårning via länken nedan:

Smittspårning ska ske från 24 timmar innan indexpatientens symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum. Verksamhetschef/smittskyddsansvarig bistår behandlande läkare med smittspårning i öppenvården och ansvarar för och upprättande av smittspårningslista.

Om patient har vårdats enligt rutinerna i dokumentet "Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom", behöver ingen smittspårning i vården göras.

Smittspårning i öppenvård/poliklinisk vård vid bekräftat fall hos patient

Om patient besökt mottagning och inom 24 timmar efter besöket insjuknar i covid-19, ska kartläggning av exponerad personal göras. Patienter som besökt mottagningen under samma tidsperiod ingår inte i smittspårning.

Verksamhetschef/lokalt smittskyddsansvarig ansvarar för smittspårningen och undersöker om patient är handlagd enligt "Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård" (se länk ovan). Är patienten inte handlagd enligt instruktionen ska en smittspårningslista upprättas på exponerad personal som varit inom två meter i samma rum som patient. Exkludera personal som senaste 6 månaderna haft bekräftad PCR-positivitet eller IgG-antikroppar påvisade med en av Region Stockholm rekommenderad metod.

Personal som ingår i smittspårningen ska informeras om exponering och vara uppmärksamma på symtom, men kan fortsätta arbeta, se länk nedan:

Personal som får symtom förenliga med covid-19 under arbetspasset eller inom 24 timmar efter arbetspasset ska isolera sig och provtas, se instruktion:

Vid positivt provsvar ska verksamhetschef informeras. Ny smittspårning görs kring personal som insjuknat.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall bland exponerade personer som ingår i smittspårningen.

Smittspårning i öppenvård/poliklinisk vård vid bekräftat fall hos personal

Personal som får symtom förenliga med covid-19 under arbetspasset eller inom 24 timmar efter arbetspasset ska isolera sig och utan dröjsmål kontakta hälso-och sjukvården för provtagning:

I väntan på provsvar ska personen utgå från att hen är smittad, det vill säga stanna hemma och undvika nära kontakter och vara noga med hygien för att undvika att andra utsätts för smittrisk. Hen ska också skyndsamt meddela verksamhetschefen vid positivt provsvar.

En smittspårningslista upprättas på exponerad personal och patienter som har varit inom 2 meter i samma rum som index.

Exkludera personer som senaste 6 månaderna haft bekräftad PCR-positivitet eller IgG-antikroppar påvisade med en av Region Stockholm rekommenderad metod.

Exponerad personal

Personal som ingår i smittspårningen ska informeras om exponering och vara uppmärksamma på symtom, men kan fortsätta arbeta:

Personal som får symtom ska provtas, se instruktioner:

Vid positivt provsvar ska verksamhetschef informeras. Ny smittspårning görs kring personal som insjuknat.

Exponerade patienter

Informera exponerade patienter skriftligt och muntligt. Vid/om insjuknande bör patient meddela ansvarig smittspårare.

Notera i journal att exponering kan ha skett och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller

Undersök om exponerad patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO. Kontakta i sådana fall vårdenheten. Exponerad patient vårdas i enkelrum med stängd dörr i minst 10 dagar, om möjligt 14 dagar och vårdas enligt:

Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Uppdaterat 30 juni.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall bland exponerade personer som ingår i smittspårningen.

Utökad smittspårning med provtagning av asymtomatiska personer görs inte i normalfall, men kan bli aktuellt i särskilda fall, till exempel patienter boende på SÄBO. Rådgör med Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

En smittspårningshandling upprättas upprättas för all exponerad patienter och personal. Smittspårningshandlingen ska arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningshandling - covid-19

Smittspårningslista för exponerade kontakter i öppenvården.