Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i öppenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom öppenvård, tandvård och prehospital vård i Region Stockholm.

Den 1 april 2022 omklassificerades covid-19 från en allmän- och samhällsfarlig sjukdom till en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. Inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 får smittspridning allvarligare konsekvenser än i samhället i övrigt, varför smittspårning fortsatt ska utföras.

Smittspårning

I öppenvård smittspåras covid-19 i verksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vårdas, till exempel hemsjukvård, mottagning för immunosupprimerade och geriatrisk mottagning. Akutmottagning, närakut eller vårdcentral innefattas som regel inte, men en individuell bedömning kan alltid göras och i utbrottssituationer kan smittspårning bli aktuell efter samråd med Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.

 • Om en patient som testats positiv för covid-19 i öppenvården vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet ”Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården. 
 • Patienter och personal som befunnit sig inom 2 m >15 min från index smittspåras och skrivs upp på smittspårningslista. Smittspårning sker även om source control använts. Smittspårning ska göras från 48 timmar innan index insjuknande. Om index är symtomfri sker smittspårning från och med provtagningsdatum.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 24 februari 2022.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

I utbrottssituationer kan utökad smittspårning och provtagning bli aktuell. Kontakta då gärna Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Åtgärder för exponerade personer

 • Informera muntligt och skriftligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom.
 • Om patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO eller annat omsorgsboende kontaktas vårdenheten. Hemsjukvård och hemtjänst informeras.
 • Anteckna i patientens journal att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller (14 dagar). 

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Provtagning av exponerade patienter

 • Patient som får symtom provtas endast vid medicinsk indikation.
 • Exponerade personer som bor på SÄBO provtas vid symtom.
 • Provtagning rekommenderas i regel inte om patienten haft bekräftad covid-19 senaste 3 månaderna.

Åtgärder för exponerad personal och studenter

 • Exponerad personal kan fortsätta arbeta förutsatt att hen är helt symtomfri. 
 • Vid symtom ska personal och studenter i hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, informera sin verksamhetschef, stanna hemma och beställa provtagning med PCR via 1177/personalspår (förutsatt att hen inte haft bekräftad covid-19 senaste 3 månaderna).

Om provtagning för covid-19 för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal. 

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningslista för exponerade kontakter i öppenvården.

 • Uppdaterad: 29 november 2022

 • Faktagranskad: 5 oktober 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm