Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i öppenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom öppenvård och prehospital vård i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall av covid-19, oavsett vaccinationsstatus, ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. Verksamhetschef/smittskyddsansvarig bistår behandlande läkare med smittspårning i öppenvården och ansvarar för upprättande av smittspårningslista. För smittspårning av kontakter utanför vården se: 

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning vid bekräftat fall hos patient 

 • Om patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården. 
 • Om en patient som testats positiv för covid-19 inte vårdats enligt dokumentet "omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom" smittspåras alla exponerade personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter. Vaccinerade personer inkluderas i smittspårningen.
 • Personer som haft covid-19, bekräftad med PCR, de senaste sex månaderna, behöver inte inkluderas i smittspårning.
 • Smittspårning ska göras från 48 timmar innan index insjuknande. Om patienten är symtomfri sker smittspårning från och med provtagningsdatum.
 • Upprätta en smittspårningslista med i personal och patienter som exponerats.   

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 15 juli 2021.

Exponerad personal

 • Informera muntligt och skriftligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden. Se förslag på brevmall nedan.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering, gäller även vaccinerad personal.
 • Exponerad personal kan fortsätta arbeta förutsatt att hen är helt symtomfri. 
 • Personal som får symtom ska informera verksamhetschef och provtas.
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras.

Exponerade patienter 

 • Informeras skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom (se länk nedan). 
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller. 
 • Provtagning rekommenderas omgående samt dag 5 efter exponeringen, gäller även fullvaccinerade
 • Vid symtom ska patient alltid beställa provtagning för covid-19, gäller även fullvaccinerade.
 • Prov beställs via 1177 alternativt vårdcentral.
 • Om patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO kontaktas vårdenheten. Hemsjukvård och hemtjänst informeras. 

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg och de med samhällsviktig funktion som är sjuka med symtom på covid-19.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall bland exponerade personer som ingår i smittspårningen.

Smittspårning vid bekräftat fall hos personal 

 • Personal som får symtom förenliga med covid-19 ska isolera sig och utan dröjsmål kontakta hälso- och sjukvården för provtagning. I väntan på provsvar ska personen utgå från att hen är smittad, det vill säga stanna hemma och undvika nära kontakter och vara noga med hygien för att undvika att andra utsätts för smittrisk. Hen ska också skyndsamt meddela verksamhetschefen vid positivt provsvar.
 • Om personal testas positiv för covid-19 smittspåras alla exponerade personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter. Vaccinerade personer inkluderas i smittspårningen.
 • Personer som haft covid-19, bekräftad med PCR de senaste sex månaderna, behöver inte inkluderas i smittspårning.
 • En smittspårningslista upprättas på exponerad personal och patienter som har varit inom 2 meter mer än 15 minuter i samma rum som index. 

Exponerad personal

 • Informera muntligt och skriftligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden. Se förslag på brevmall nedan.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering, även fullvaccinerade. 
 • Kan fortsätta arbeta om helt symtomfri.
 • Personal som får symtom ska informera verksamhetschef och provtas.
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras.

Exponerade patienter

 • Informeras skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom (se länk nedan). 
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller. 
 • Provtagning rekommenderas omgående samt dag 5 efter exponeringen, gäller även fullvaccinerade
 • Vid symtom ska patient alltid beställa provtagning för covid-19, gäller även fullvaccinerade.
 • Prov beställs via 1177 alternativt vårdcentral.
 • Om patient är inskriven i slutenvård, aktuell på annan vårdenhet eller bor på SÄBO kontaktas vårdenheten. Hemsjukvård och hemtjänst informeras. 

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg och de med samhällsviktig funktion som är sjuka med symtom på covid-19.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal. 

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningslista för exponerade kontakter i öppenvården.

 • Uppdaterad: 23 september 2021

 • Faktagranskad: 16 juli 2021

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm