Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i slutenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom vården i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall av covid-19 (PCR) oavsett vaccinationsstatus ger behandlande läkare förhållningsregler till patienten och hens hushållskontakter samt smittspårar andra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. För smittspårning av kontakter utanför slutenvården, se instruktion under respektive rubrik på sidan om smittspårning av covid-19: 

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning ska ske från 48 timmar innan indexpatientens symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum. Verksamhetschef eller motsvarande bistår behandlande läkare med smittspårning i slutenvården och ansvarar för upprättande av smittspårningslista.

Kontakta Vårdhygien Stockholm och/eller Smittskydd Stockholm vid behov av rådgivning eller vid flera bekräftade fall.

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Vid bekräftat fall hos patient eller personal

 • Om patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården. 
 • Om en patient som testats positiv för covid-19 inte vårdats enligt dokumentet “Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion” smittspåras alla personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter och förs upp på smittspårningslista. Vaccinerade personer inkluderas i smittspårningen.
 • Om personal testas positiv för covid-19 smittspåras alla personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter och förs upp på smittspårningslista. Vaccinerade personer inkluderas i smittspårningen. Personer som haft covid-19 bekräftat med PCR de senaste sex månaderna behöver inte provtas, men förs upp på smittspårningslistan. 

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 15 juli 2021.

Åtgärder för exponerade patienter

Informera exponerade patienter skriftligt och muntligt. Har patient överflyttats till annan vårdgivare, informera mottagande enhet. Om patient insjuknar ska ansvarig smittspårare meddelas. Förslag på brevmall till exponerade personer: 

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.

Om utskrivning till hemmet sker under inkubationstid ska exponerad person fortsatt undvika att träffa andra om möjligt under 7 dagar från senaste exponering. Om patient testas positivt inför hemgång informeras berörda kontakter, till exempel hushållskontakter, hemtjänst, hemsjukvård/övrig vård i hemmet. 

Provtagning

 • Provtas omgående, samt dag 5 efter senaste exponering och vid utskrivning.
 • Vid utskrivning till hemmet innan dag 5 informeras patient om att beställa provtagning till dag 5 via 1177 alt. vårdcentral. 
 • Provtagning vid utskrivning till annan vårdenhet. Informera mottagande enhet om att prov ska upprepas dag 5 efter senaste exponering
 • Vid symtom tas prov även senare under inkubationstiden
 • Frikostig provtagning även vid lindriga symtom. 
 • Provtagningsrekommendationerna gäller även vaccinerade. 

Vårdplats och vårdhygieniska rutiner

Vårda i enkelrum med stängd dörr i minst 7 dagar, samt tills negativt provsvar finns för prov taget dag 5. Om möjligt vård i enkelrum under hela inkubationstiden (14 dagar). 

Om patienter delat rum med index i flersal kan de fortsätta vårdas tillsammans, men ledig plats i samma flersal ska inte beläggas så länge exponerade patienter fortsatt vårdas där under inkubationstiden (14 dagar).

Om någon får symtom ska denne vårdas i enkelrum med stängd dörr.

Se "Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion" samt separat PM om kohortvård vid covid-19 i slutenvård: 

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Flödesschema över provtagningsåtgärder

Flödesschema över provtagningsåtgärder för patienter.

Åtgärder för exponerad personal

 • Informera om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering gäller även vaccinerad personal
 • Exponerad personal kan fortsätta arbeta förutsatt att hen är helt symtomfri.
 • Personal som får symtom informerar verksamhetschef och provtas (se länk nedan)
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras. 

Förslag på brevmall till exponerade personer:

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg och de med samhällsviktig funktion som är sjuka med symtom på covid-19.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. 

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningslista för exponerade kontakter i slutenvården.

 • Uppdaterad: 26 november 2021

 • Faktagranskad: 15 juli 2021

 • Redaktör: Johanna Klefbeck

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm