Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Detta är en riktlinje om smittspårning i slutenvåden framtaget av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm. Syftet är att förebygga smittspridning av covid-19 inom vården i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall ska behandlande läkare ge förhållningsregler och smittspåra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. För smittspårning av kontakter utanför vården se instruktion under rubriken smittspårning via länken nedan:

Smittspårning ska ske från 24 timmar innan indexpatientens symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum. Verksamhetschef eller motsvarande bistår behandlande läkare med smittspårning i slutenvården och ansvarar för och upprättande av smittspårningslista.

Om patient har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom", behöver ingen smittspårning i vården göras.

Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment för patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Uppdaterat 30 juni.

Exkludera de kontakter (patienter och personal) som senaste 6 månaderna haft bekräftad PCR-positivitet eller IgG-antikroppar påvisade med en av Region Stockholm rekommenderad metod.

Kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm vid behov av generell rådgivning och/eller vid flera bekräftade fall bland exponerade personer som ingår i smittspårningen.

Identifiera exponerade

Vid bekräftat fall hos patient

Identifiera patienter och personal som ska ingå i smittspårningen. För upp dessa på smittspårningslista.

 • Patienter som delat rum/hygienutrymme med index vid insjuknande samt inom 24 timmar innan symtomdebut. Om index inte haft några symtom görs smittspårning från indexpatientens provtagningsdatum till 7 dygn efter provtagning.
 • Övriga patienter som vårdats på avdelningen vid index’ insjuknande samt inom 24 timmar innan symtomdebut.
 • Personal som arbetat på vårdavdelningen vid index’ insjuknande samt inom 24 timmar innan symtomdebut.

Vid bekräftat fall hos personal som arbetat med symtom eller inom 24 timmar innan symtomdebut

Identifiera patienter och personal som ska ingå i smittspårningen. För upp dessa på smittspårningslista.

 • Patienter som vårdats av personal med symtom eller 24 timmar innan symtomdebut. Om index inte haft några symtom görs smittspårning från indexpatientens provtagningsdatum till 7 dygn efter provtagning.
 • Övriga patienter som vårdats på avdelningen vid personalens insjuknande samt inom 24 timmar innan symtomdebut.
 • Personal som arbetat på vårdavdelningen vid personalens insjuknande samt inom 24 timmar innan symtomdebut.

Åtgärder för patienter som delat rum med index eller som vårdats av personal med symtom

Informera exponerade patienter skriftligt och muntligt. Vid/om insjuknande ska patient meddela ansvarig smittspårare.

Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.

Har patient överflyttats till annan vårdgivare, informera mottagande enhet.

Provtagning av patient som är kvar i någon vårdform

 • Provtas dag 5 efter senaste exponering
 • Vid utskrivning till annan vårdenhet
 • Vid hög misstanke om smittspridning och/eller symtom tas prov även senare under inkubationstiden
 • Frikostig provtagning vid även lindriga symtom under inkubationstiden

Vårdplats och vårdhygieniska rutiner

Vårda i enkelrum med stängd dörr i minst 10 dagar, om möjligt 14 dagar, även i de fall prov från dag 5 är negativt. Om utskrivning till hemmet sker under inkubationstid ska exponerad person fortsatt undvika träffa andra om möjligt.

Om patienter delat rum med index i flersal kan de fortsätta vårdas tillsammans, men inte belägga ledig plats i samma flersal under 14 dagar. Om någon får symtom ska denne vårdas i enkelrum med stängd dörr.

Se "Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion" samt separat PM om kohortvård vid covid-19 i slutenvård:

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Flödesschema över provtagningsåtgärder

Provtagning vid smittspårning av patienter vid covid-19

Flödesschema över provtagningsåtgärder för patienter som delat rum med covid-19-patient eller vårdats av personal med symtom.

Åtgärder övriga patienter som vårdats på avdelningen

 • Informera patienten skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och att vara uppmärksam på symtom (se länk nedan).
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.
 • Har patient överflyttats till annan vårdgivare, informera mottagande enhet att exponering kan ha skett och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.
 • Vid utskrivning till annan vårdenhet under inkubationstiden informeras mottagande enhet.
 • Patienter kan fortsatt vårdas som vanligt men med uppmärksamhet på symtom.
 • Endast provtagning vid symtom. Om positivt fall görs ny smittspårning och meddela ansvarig smittspårare.

Åtgärder personal vid bekräftat fall hos patient eller annan personal

 • Informera personal att exponering kan ha skett och att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden.
 • Kan fortsätta arbeta om helt symtomfri.
 • Personal som ingår i smittspårning och får symtom inom 14 dagar ska informera verksamhetschef och provtas via Vårdgivarguiden (länk).
 • Om positivt provsvar ska ny smittspårning göras kring personalen som insjuknat.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

En smittspårningshandling upprättas upprättas för all exponerad patienter och personal. Smittspårningshandlingen ska arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan.

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningshandling - covid-19

Smittspårningslista för exponerade kontakter i slutenvården.