Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i slutenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom vården i Region Stockholm.

Den 1 april 2022 omklassificerades covid-19 från en allmän- och samhällsfarlig sjukdom till en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. Inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 får smittspridning allvarligare konsekvenser än i samhället i övrigt, varför smittspårning fortsatt ska utföras.

Vid bekräftat fall hos patient eller personal

 • Om patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården. 

 • Om en patient som testats positiv för covid-19 inte vårdats enligt ovan smittspåras alla personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter och förs upp på smittspårningslista.

 • Om personal testats positiv för covid-19 smittspåras alla personer som varit inom 2 meter från index i mer än 15 minuter och förs upp på smittspårningslista.

 • Smittspårning sker även om source control använts.
 • Smittspårning sker från 48 timmar innan index symtomdebut. Om index inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 24 februari 2022.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Verksamhetschef eller motsvarande bistår behandlande läkare med smittspårning i slutenvården och ansvarar för upprättande av smittspårningslista.

Kontakta Vårdhygien Stockholm och/eller Smittskydd Stockholm vid behov av rådgivning eller vid flera bekräftade fall.

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Åtgärder för exponerade patienter

 • Informera exponerade patienter skriftligt och muntligt. Har patient överflyttats till annan vårdgivare, informera mottagande enhet. Om patient insjuknar ska ansvarig smittspårare meddelas.
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller (14 dagar).
 • Om patient testas positivt inför hemgång informeras berörda kontakter, till exempel hushållskontakter, hemtjänst, hemsjukvård/övrig vård i hemmet.

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Provtagning av exponerade patienter

 • Provtas med PCR vid symtom (patient som haft covid-19 de senaste 3 månaderna provtas som regel inte). Frikostig provtagning även vid lindriga symtom.

 • Patient som skrivs ut till SÄBO provtas med PCR inför utskrivning (patient som haft covid-19 de senaste 3 månaderna provtas som regel inte).

Vårdplats och vårdhygieniska rutiner

Exponerade patienter vårdas i enkelrum under sju dagar. Ledig plats i flerbäddssal bör inte beläggas under 7 dagar från senaste exponering. Om någon får symtom ska denne vårdas i enkelrum med stängd dörr i minst 7 dagar.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Uppdaterad den 9 mars 2022.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Åtgärder för exponerad personal

 • Informera om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden.

 • Exponerad personal kan fortsätta arbeta förutsatt att hen är helt symtomfri.

 • Personal som får symtom informerar verksamhetschef, provtas med PCR via 1177/personalspår (förutsatt att hen inte haft covid-19 bekräftad senaste 3 månaderna) och stannar hemma.

 • Vid positivt provsvar görs ny smittspårning. 

Om provtagning för covid-19 för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. 

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningslista för exponerade kontakter i slutenvården.

 • Uppdaterad: 29 november 2022

 • Faktagranskad: 5 oktober 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm