Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Riktlinjen om smittspårning i slutenvård är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i syfte att förebygga smittspridning av covid-19 inom vården i Region Stockholm.

Vid bekräftat fall (PCR och/eller antigen) ger behandlande läkare förhållningsregler till patienten och hens hushållskontakter samt smittspårar andra exponerade kontakter. Behandlande läkare är den som ordinerat provet och/eller bekräftat diagnosen. För smittspårning av kontakter utanför slutenvården se instruktion under respektive rubrik på sidan om smittspårning av covid-19. 

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning ska ske från 48 timmar innan indexpatientens symtomdebut. Om indexpatienten inte har några symtom på covid-19, ska smittspårning göras från och med provtagningsdatum. Verksamhetschef eller motsvarande bistår behandlande läkare med smittspårning i slutenvården och ansvarar för upprättande av smittspårningslista.

Övergripande information om smittspårning i slutenvård

 1. Om patient som testats positiv för covid-19 har vårdats i enkelrum med stängd dörr och enligt dokumentet "Omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom", behöver ingen smittspårning av personal eller patienter utföras i vården.
 2. Om en patient som testats positiv för covid-19 inte vårdats enligt “omhändertagande av patient med feber eller luftvägssymtom” gäller att personal som använt heltäckande visir och munskydd kontinuerligt och på ett korrekt sätt inte behöver smittspåras. Om så ej är fallet eller vid osäkerhet sker smittspårning av personal. Exponerade patienter smittspåras.
 3. Smittspårning behöver inte utföras på arbetsplatsen om den personal som testats positiv för covid-19 använt heltäckande visir och munskydd kontinuerligt och på ett korrekt sätt.  Om så ej är fallet eller vid osäkerhet sker smittspårning av exponerade patienter och personal. 
 4. Patienter och personal som de senaste sex månaderna haft covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigentest behöver inte inkluderas i smittspårning. För patienter och personal som har IgG-antikroppar påvisade med av Region Stockholm rekommenderad metod räknas sex månader från när de var sjuka. Om inget sjukdomstillfälle är känt räknas sex månader från provtagningstillfället. Vaccinerade inkluderas i smittspårningen.

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.

Kontakta Vårdhygien Stockholm och/eller Smittskydd Stockholm vid behov av rådgivning eller vid flera bekräftade fall.

Stöd till sjukvården vid utbrott av Covid-19

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Identifiera exponerade

Vid bekräftat fall hos patient 

(se punkt 1,2 och 4 i övergripande information smittspårning)

Identifiera patienter och personal som ska ingå i smittspårningen. För upp dessa på smittspårningslista.

 • Patienter som delat rum med index vid insjuknande samt inom 48 timmar innan symtomdebut. Gäller oavsett hur lång tid de delat rum. Om index inte haft några symtom görs smittspårning från indexpatientens provtagningsdatum till 7 dygn efter provtagning.
 • Övriga patienter som vårdats på avdelningen vid index’ insjuknande samt inom 48 timmar innan symtomdebut.
 • Personal som arbetat på vårdavdelningen vid index’ insjuknande samt inom 48 timmar innan symtomdebut. 

Vid bekräftat fall hos personal

(se punkt 3 och 4 i övergripande information om smittspårning)

Identifiera patienter och personal som ska ingå i smittspårningen. För upp dessa på smittspårningslista.

 • Patienter som vårdats av personal med symtom eller 48 timmar innan symtomdebut. Om index inte haft några symtom görs smittspårning från provtagningsdatum till 7 dygn efter provtagning.
 • Övriga patienter som vårdats på avdelningen vid personalens insjuknande samt inom 48 timmar innan symtomdebut.
 • Personal som arbetat på vårdavdelningen vid personalens insjuknande samt inom 48timmar innan symtomdebut. 

Åtgärder för patienter som delat rum med index eller som vårdats av personal som insjuknat

Informera exponerade patienter skriftligt och muntligt. Har patient överflyttats till annan vårdgivare, informera mottagande enhet. Om patient insjuknar ska ansvarig smittspårare meddelas. Förslag på brevmall till exponerade personer: 

Brev till exponerade personer - covid-19

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.

Om utskrivning till hemmet sker under inkubationstid ska exponerad person fortsatt undvika att träffa andra om möjligt under 14 dagar från senaste exponering. Om patient testas positivt inför hemgång informeras berörda kontakter, till exempel hushållskontakter, hemtjänst, hemsjukvård/övrig vård i hemmet. 

Provtagning

 • Provtas omgående, dag 5 efter senaste exponering och vid utskrivning.
 • Vid utskrivning till hemmet innan dag 5 informeras patient om att beställa provtagning till dag 5 via 1177 alt. vårdcentral. 
 • Provtagning vid utskrivning till annan vårdenhet. Informera mottagande enhet om att prov ska upprepas dag 5 efter senaste exponering
 • Vid symtom tas prov även senare under inkubationstiden
 • Frikostig provtagning även vid lindriga symtom. 

Vårdplats och vårdhygieniska rutiner

Vårda i enkelrum med stängd dörr i minst 7 dagar, samt tills negativt provsvar finns för prov taget dag 5.  Om möjligt vård i enkelrum under hela inkubationstiden (14 dagar). 

Om patienter delat rum med index i flersal kan de fortsätta vårdas tillsammans, men ledig plats i samma flersal ska inte beläggas så länge exponerade patienter fortsatt vårdas under inkubationstiden (14 dagar).

Om någon får symtom ska denne vårdas i enkelrum med stängd dörr.

Se "Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion" samt separat PM om kohortvård vid covid-19 i slutenvård: 

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Flödesschema över provtagningsåtgärder

Provtagning vid smittspårning av patienter vid covid-19

Flödesschema över provtagningsåtgärder för patienter som delat rum med covid-19-patient eller vårdats av personal med symtom.

Åtgärder övriga patienter som vårdats på avdelningen

 • Informera skriftligt och muntligt om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom.
 • Anteckna i journalen att patient ingår i smittspårning samt datum för senaste exponering och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.
 • Provtagning vid utskrivning till annan vårdenhet. Informera mottagande enhet att exponering kan ha skett och under vilken period ökad uppmärksamhet gäller.
 • Patienter kan fortsatt vårdas som vanligt men med uppmärksamhet på symtom.
 • Frikostig provtagning även vid lindriga symtom
 • Vid positivt provsvar görs ny smittspårning och ansvarig smittspårare meddelas. 

Brev till dig som vårdats på avdelning där covid-19 infektion har förekommit

Brevmall att använda till övriga patienter som vårdats på avdelningen.

Åtgärder för exponerad personal

 • Informera om att exponering kan ha skett och om att vara uppmärksam på symtom under inkubationstiden.
 • Provtagning omgående och dag 5 efter senaste exponering
 • Kan fortsätta arbeta om helt symtomfri.
 • Personal som får symtom informerar verksamhetschef och provtas (se länk nedan)
 • Vid positivt provsvar ska ny smittspårning göras.

Förslag på brevmall till exponerade personer:

Brev till exponerade personer - covid-19

Brevmall att använda till exponerade personer i vården.

Dokumentation av smittspårning

I indexpatientens journal dokumenteras att smittspårning påbörjats och avslutats och vem som utfört smittspårningen. Obs! Ingen information om kontakternas identitet får finnas i indexpatientens journal.

En smittspårningshandling upprättas för alla exponerade patienter och personal. Smittspårningshandlingen arkiveras i den egna verksamheten separat från journalen. En koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingen och indexpatientens journal. Gallring av smittspårningshandlingen kan ske efter tre år enligt Regionarkivets gallringsplan. 

Exempel på smittspårningshandling som kan användas:

Smittspårningshandling - covid-19

Smittspårningslista för exponerade kontakter i slutenvården.

 • Uppdaterad: 15 april 2021

 • Faktagranskad: 23 december 2020

 • Redaktör: Johanna Klefbeck

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm