Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! Om patienten varit utomlands, ange detta redan på lab-remissen. Ange även vilket land.

Provtagning med PCR rekommenderas för:

1) Personer med symtom på covid-19*, oavsett vaccinationsstatus

  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

  • Patienter inom hälso- och sjukvård.
    För personer som söker öppenvård (t ex primärvård, akutbesök utan inläggningsbehov) görs en medicinsk bedömning av provtagningsbehovet.

  • Omsorgstagare inom äldreomsorg och övriga omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder.

2) Symtomfria personer

  • Provtagning rekommenderas inte för personer utan symtom.

Undantag (det vill säga där provtagning inte rekommenderas):

* Undantag görs för personer som de senaste tre månaderna haft bekräftad covid-19. Vid typiska symtom och vid slutenvård kan det dock vara aktuellt med förnyad provtagning för covid-19 utifrån medicinsk bedömning.

Anledning till provtagning med antigentest

I vissa fall kan provtagning med antigentest vara aktuellt.

Samlingssida om aktuella rutiner avseende antigentester för covid-19 i Region Stockholm.

Länkar

Samlingssida med information och aktuella rutiner som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

  • Uppdaterad: 24 juli 2023

  • Faktagranskad: 24 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen