Till start

Vårdgivarguiden

Utifrån en sammanvägd bedömning av det aktuella epidemiologiska läget i Region Stockholm för covid-19 och andra virusorsakade luftvägsinfektioner finns, från och med 4 mars 2024, inte längre någon allmän rekommendation om source control i hälso-och sjukvård, prehospital vård, kommunal vård och omsorg samt tandvård i Region Stockholm.

För patienter eller besökare/medföljande finns ingen allmän rekommendation om source control.

Riskbedömning

Varje verksamhet ansvarar för att göra en egen riskbedömning och kan utefter denna anpassa användandet av source control.

Misstänkt smittspridning

Vid misstänkt smittspridning på enheten rekommenderas source control enligt nivå 2–3.

Mer information om de olika nivåerna av source control

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad covid-19 enligt dokumentet nedan.

Dokumentet beskriver i bild och text hur personlig skyddsutrustning används, hanteras och förvaras.

Läs mer

Denna vägledning syftar till att framöver arbeta på ett likartat sätt vid alla misstänkta luftvägsinfektioner inom öppenvård.

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Om rekommendationen

Rekommendationen kan ändras med kort varsel och meddelas som nyhet på Vårdgivarguiden samt i andra informationskanaler.

  • Uppdaterad: 14 maj 2024

  • Faktagranskad: 4 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen