Till start

Vårdgivarguiden

Utifrån en sammanvägd bedömning av det aktuella epidemiologiska läget för covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner rekommenderar Smittskydd Stockholm användande av source control enligt nedan. Rekommendationen gäller hälso-och sjukvård, prehospital vård, kommunal vård och omsorg samt tandvård i Region Stockholm.

Source control (kirurgiskt munskydd IIR) enligt nivå 1 rekommenderas nu för personal/medarbetare/studenter vid patientnära arbete (inom 2 meter) där patienter med hög risk för allvarlig sjukdom vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner vårdas. Detta gäller till exempel inom SÄBO och hemtjänst, sjukvård i hemmet, geriatrik och mottagningar/avdelningar med immunsupprimerade.

På vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar (inklusive vaccinationsmottagningar) med många olika patientkategorier rekommenderas inte source control generellt, men kan vara aktuellt vid vissa patientbesök (patienter med hög risk för allvarlig sjukdom vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner).

För patienter eller besökare/medföljande finns ingen allmän rekommendation om source control.

Riskbedömning

Varje verksamhet ansvarar för att göra en egen riskbedömning och kan utefter denna anpassa användandet av source control.

Misstänkt smittspridning

Vid misstänkt smittspridning på enheten rekommenderas source control enligt nivå 2–3.

Mer information om de olika nivåerna av source control

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad covid-19 enligt dokumentet nedan.

Instruktioner om när och hur engångsförkläde, undersökningshandskar, source control och personlig skyddsutrustning ska användas i olika vårdsituationer.

Läs mer

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 8 februari 2023.

Om rekommendationen

Rekommendationen kan ändras med kort varsel och meddelas som nyhet på Vårdgivarguiden samt i andra informationskanaler.

  • Uppdaterad: 24 november 2023

  • Faktagranskad: 8 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen