Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) ingår inte i smittskyddslagen. Anmälningsplikten utgår från lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar, liksom EU-parlamentets resolution EGT C 85, 17.3.1997, s. 61, och den grundförordning som reglerar TSE (transmissible spongiform encephalopathies), EC/999/2001.

vCJD-fall förutsätter progredierande neuropsykiatrisk sjukdom under mer än 6 månader där alternativa differentialdiagnoser, tidigare exposition för tänkbar iatrogen smitta och familjär prionsjukdom uteslutits.

Misstänkt fall

Förutsättningar enligt ovan

+ klinisk bild förenlig med diagnosen

+ uteslutande av EEG förändringar som vid sporadisk CJD

+ typiska förändringar påvisade med bildteknik (ex. MRT)

eller

förutsättningar enligt ovan

+ positiv tonsillbiopsi

Bekräftat fall

Progredierande neuropsykiatrisk sjukdom

och

post mortem neuropatologiskt verifierat fall

Vårdhygieniska rekommendationer

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 25 juni 2018

  • Faktagranskad: 31 december 2017

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm