Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) ingår inte i smittskyddslagen men är anmälningspliktig enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Anmälan görs företrädesvis i SmiNet via klinisk anmälan alternativt via telefon till Folkhälsomyndighetens kundtjänst.

Sjukdomskriterier

vCJD-fall förutsätter progredierande neuropsykiatrisk sjukdom under mer än 6 månader där alternativa differentialdiagnoser, tidigare exposition för tänkbar iatrogen smitta och familjär prionsjukdom uteslutits.

Misstänkt fall

Förutsättningar enligt ovan

+ klinisk bild förenlig med diagnosen

+ uteslutande av EEG förändringar som vid sporadisk CJD

+ typiska förändringar påvisade med bildteknik (ex. MRT)

eller

förutsättningar enligt ovan

+ positiv tonsillbiopsi

Bekräftat fall

Progredierande neuropsykiatrisk sjukdom

och

post mortem neuropatologiskt verifierat fall

Vårdhygieniska rekommendationer

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 27 januari 2023

  • Faktagranskad: 27 januari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen