Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskyddsläkarens och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationers rekommendation

Patienter som behandlas med waran/warfarin eller med nya orala antikoagulantia (NOAK) rekommenderas subcutan injektion vid vaccination både mot influensa (gäller standarddosvaccin Vaxigrip Tetra, ej Fluad Tetra) och mot pneumokocker (gäller Pneumovax, ej Prevenar13 eller Synflorix). Vaccination kan ske utan hänsyn till när senaste dosen av aktuell NOAK gavs, samt utan föregående kontroll av PK-INR.

Bakgrund

Patienter som behandlas med waran/warfarin eller med nya orala antikoagulantia (NOAK), där blodförtunningsgraden hos den individuella patienten ej säkert kan värderas, kan löpa risk att få blödningar i samband med injektioner. Typen av injektion har betydelse för hur stor denna risk är:

  • Subkutan vaccination: kan ges utan risk för större blödning.
  • Intramuskulär vaccination: viss risk för muskelblödning finns.

Det är samtidigt mycket viktigt att denna patientgrupp inte går miste om vaccination på grund av rädsla för blödningskomplikationer. Sucutana injektioner kan leda till små subcutana blödningar, men det finns ingen risk för större blödning. Eftersom intramuskulär vaccination medför viss risk för större blödning i muskeln ska, innan injektionen ges, PK-INR kontrolleras hos waranbehandlade och hos patienter som står på NOAK behöver hänsyn tas till när senaste dosen gavs.

Det immunologiska svaret vid vaccination mot influensa (med Vaxigrip) och pneumokocker (med Pneumovax) är i det närmaste likvärdigt om vaccinationen sker subcutant eller intramuskulärt. Även om influensavaccination subcutant i vissa studier visats ge något lägre antikroppsnivåer, än intramuskulär vaccination, har detta inte påvisats ge sämre skyddseffekt mot sjukdomen. 

För minska risken för större blödning och samtidigt förenkla både för patienter och vårdgivare rekommenderas därför att både influensavaccination och vaccination mot pneumokocker med Pneumovax sker med subcutan injektion.

Det fåtal patienter som rekommenderas influensavaccination med det förstärkta vaccinet Fluad Tetra och pneumokockvaccination med Prevenar13/Synflorix bör få dessa injektioner intramuskulärt efter sedvanliga kontroller.

Oavsett injektionsväg rekommenderas alltid 10 min observation efter injektion.

Fördjupning

  • Uppdaterad: 4 oktober 2022

  • Faktagranskad: 4 oktober 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm