Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Ev. behandling, enligt resistensmönster. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma – gäller förskolebarn och viss sjukvårdspersonal. Se smittskyddsblad för läkare och "Handläggning av pneumokocker" nedan. Ring Smittskydd Stockholm för planering av fortsatt handläggning!
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Ska göras om patienten är ett förskolebarn eller vuxen/skolbarn med nära kontakt med förskolebarn. Innebär att provta familjemedlemmar och förskolekamrater.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • yrke/sysselsättning
 • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare
 • vilka förhållningsregler som getts
 • om smittspårning påbörjats
 • namn och telefonnummer till ansvarig smittspårare
 • vaccinationsstatus.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om penicillinresistenta pneumokocker.

Smittskyddsblad för patienter om penicillinresistenta pneumokocker.

PM och anvisningar

PM för behandlande läkare alt. lokalt smittskydds-/stramaansvarig läkare avseende handläggning av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) med MIC > 1 mg/L.

Information till barnomsorgen avseende barn som är bärare av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) i näsan.

Föräldrainformation från Smittskydd Stockholm.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Mer om pneumokocker

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Antalet anmälda fall av PNSP har ökat de senaste åren som ett tecken på ökad förekomst av resistens.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Chef/Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 13 juni 2022

 • Faktagranskad: 13 juni 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen