Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Ev. behandling, enligt resistensmönster. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma – gäller förskolebarn och viss sjukvårdspersonal. Se smittskyddsblad för läkare och "Handläggning av pneumokocker" nedan. Ring Smittskydd Stockholm för planering av fortsatt handläggning!
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  3. Smittspårning: Ska göras om patienten är ett förskolebarn eller vuxen/skolbarn med nära kontakt med förskolebarn. Innebär att provta familjemedlemmar och förskolekamrater.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • yrke/sysselsättning
  • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare
  • vilka förhållningsregler som getts
  • om smittspårning påbörjats
  • namn och telefonnummer till ansvarig smittspårare.

Smittskyddsblad

PM och anvisningar

Handläggning av pneumokocker

PM för behandlande läkare alt. lokalt smittskydds-/stramaansvarig läkare avseende handläggning av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) med MIC > 1 mg/L.

Mer om pneumokocker

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Externa länkar