Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Eventuellt behandling enligt resistensmönster. Se vidare smittskyddsblad för läkare.

 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt där det blir aktuellt, se smittskyddsblad för läkare.

 3. Smittspårning:  Smittspårning av familjemedlemmar, hushållskontakter eller andra nära kontakter är i normalfallet inte aktuell. Vid fynd av PNSP hos flera barn på samma förskola eller vid misstanke om utbrott kan smittspårning, provtagning och andra smittförebyggande åtgärder bli aktuella. Kontakta i denna situation Smittskydd Stockholm. Se även smittskyddsblad för läkare.

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

 5. Kostnadsfrihet: provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • yrke/sysselsättning

 • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare

 • vilka förhållningsregler som getts

 • vaccinationsstatus.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om penicillinresistenta pneumokocker.

Smittskyddsblad för patienter om penicillinresistenta pneumokocker. Finns även på engelska.

PM och anvisningar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Mer om pneumokocker

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Under 2022 anmäldes 58 fall av PNSP, en ökning med 22 fall (61%) jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar

 • Uppdaterad: 25 maj 2023

 • Faktagranskad: 25 maj 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen