Till start

Vårdgivarguiden

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Under 2021 anmäldes 2085 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 137 fall (6 %) jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 2222 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 568 fall (20 %) jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 2790 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 82 fall (3 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 2708 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 110 fall jämfört med 2017.

Under 2021 anmäldes 53 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 10 fall jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 43 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en minskning med 32 fall jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 75 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 16 fall jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 59 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 12 fall jämfört med 2017.

Under 2021 anmäldes 752 fall av MRSA, en minskning med 147 fall (16 %) jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 899 fall av MRSA, en minskning med 34 fall (4 %) jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 933 fall av MRSA, en ökning med 157 fall (20 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 861 fall av MRSA, jämfört med 855 fall 2017.

Under 2021 anmäldes 75 fall av VRE, en ökning med 47 fall jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 28 fall av VRE, en minskning med 71 fall jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 99 fall av VRE, en minskning med 47 fall jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 146 fall av VRE, en ökning med 54 fall (59 %) jämfört med 2017.

Hepatiter

Under 2021 anmäldes 20 fall, varav 8 smittades utomlands.

Under 2020 anmäldes 18 fall, jämfört med 23 fall 2019, vilket är en minskning med 5 fall.

Under 2019 anmäldes 23 fall, varav 14 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Under 2018 anmäldes 29 fall, varav 16 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Under 2021 anmäldes 9 fall av akut och 248 fall av kronisk hepatit B.

Under 2020 anmäldes 6 fall av akut och 273 fall av kronisk hepatit B. Det är en betydlig minskning av antalet fall jämfört med tidigare år innan pandemin.

Under 2019 anmäldes 10 fall av akut och 378 fall av kronisk hepatit B. Det är fortfarande angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Under 2018 anmäldes 11 fall av akut och 395 fall av kronisk hepatit B. Det är angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall ökade något under 2021 jämfört med 2020, från 253 till 291. De senaste två åren har dock en minskning setts jämfört med föregående år.

Under 2020 anmäldes 263 nya fall av hepatit C, baserat på anti-HCV, vilket är en minskning från föregående år. En minskad provtagning har även rapporterats under samma år.

Under 2019 anmäldes 455 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Motsvarande antal var 545 förra året.

Under 2018 anmäldes 545 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Samma år fick ca 1300 personer behandling, varav >95% botades. Remittera alla med hepatit C för behandling!

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Nydiagnostiserade fall med hiv har fortsatt minskat i Region Stockholm under 2021 liksom antal smittade i Sverige.

Under 2020 syns en kraftig minskning av nydiagnostiserade personer med hiv-infektion, 70 fall (2020) mot 102 fall (2019).

111 personer fick hiv diagnos under 2018, oförändrat jmf med föregående år (110). Av dessa 111 var 58 män som har sex med män, detta är något fler än föregående år (41).

Luftvägsinfektioner

Under åren 2020-2021 (pandemiåren) sågs en minskning av GAS jämfört med tidigare år.

Under 2018 anmäldes 126 fall av invasiv infektion med grupp A-streptokocker jämfört med 115 fall 2017 och 139 fall 2016.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Under åren 2020-2021 (pandemiåren) sågs en minskning av haemophilus jämfört med tidigare år.

Under 2018 anmäldes 46 fall av invasiv infektion med Haemophilus influenzae jämfört med 52 fall 2017.

Under åren 2020-2021 (pandemiåren) sågs en minskning av legionella jämfört med tidigare år.

Under 2018 anmäldes 67 fall av Legionellainfektion jämfört med 47 fall 2017. Ökningen bestod även i år framför allt av inhemsk smitta.

Under åren 2020-2021 (pandemiåren) sågs en minskning av meningokocker jämfört med tidigare år.

Under 2018 anmäldes 18 fall av meningokocker.

Under åren 2020-2021 (pandemiåren) sågs en minskning av invasiva pneumokocker jämfört med tidigare år.

Under 2018 anmäldes 304 fall av invasiv pneumokocksjukdom jämfört med 298 fall 2017. 4 fall hos barn 0-2 år.

STI

Under 2021 anmäldes 1 613 fall av gonorré, vilket är en minskning med 43 fall jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 1 656 fall av gonorré, vilket är en minskning med 143 fall (8 %) jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 1799 fall av gonorré, vilket är en ökning med 293 fall (19 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 1 506 fall av gonorré, jämfört med 1 440 fall 2017, en ökning med 66 fall (5 %).

Under 2021 anmäldes 8 209 fall av klamydia, vilket är en minskning med 781 fall (9 %) jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 8 990 fall av klamydia, vilket är en minskning med 933 fall (9 %) jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 9923 fall av klamydia, vilket är en ökning med 1107 fall (13 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 8 816 fall av klamydia, vilket är en minskning med 570 fall (6 %) jämfört med 2017.

Under 2021 anmäldes 375 fall av syfilis, vilket är en ökning med 95 fall jämfört med 2020.

Under 2020 anmäldes 280 fall av syfilis, vilket är en ökning med 7 fall jämfört med 2019.

Under 2019 anmäldes 273 fall av syfilis, vilket är en minskning med 24 fall (8 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 297 fall av syfilis, vilket är en ökning med 42 fall (16 %) jämfört med 2017.

Tarminfektioner

Antalet fall är nu på lägre nivå än före utbrottet kopplat till svensk kyckling under 2015-2017.

Antalet fall av cryptosporidier är på ungefär samma nivå som 2017.

Under året anmäldes 53 fall av EHEC, varav 34 var smittade i Sverige.

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Det totala antalet salmonellafall minskade jämfört med 2017, vilket skulle kunna förklaras av att regionen inte haft något större livsmedelsorsakat utbrott.

Under 2018 rapporterades totalt 67 fall av shigella varav 13 var smittade i Sverige.

Under 2018 rapporterades totalt 50 fall av yersiniainfektion varav 33 var smittade i Sverige.

TBE

Under 2018 anmäldes 118 fall av TBE i Stockholms län. Flest fall anmäldes under augusti och september.

Tuberkulos

114 fall av tuberkulos anmäldes, vilket är i nivå med vad som sågs innan pandemin. En minskning av fall sågs i åldern 20–40 hos både kvinnor och män.

Påtaglig minskning av antal fall (från 125 till 90) vilket bedöms vara relaterat till minskad migration under pandemin. I åldersgrupperna 20–40 år dominerar kvinnor detta år.

En viss minskning av antalet fall (125) jämfört med år 2018 (139). Som tidigare är majoriteten av fallen mellan 20 och 40 år och smittade utomlands.

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Övriga

Under året anmäldes 52 fall av denguefeber vilket var en marginell ökning jämfört med 2017.

Sjutton fall med harpest anmäldes under 2018, med flest fall under andra delen av året (augusti-november).

2018 anmäldes 254 fall av kikhosta jämfört med 253 året innan.

71 fall anmäldes under året, vilket var en ökning från 53 fall 2017.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen