Till start

Vårdgivarguiden

Hepatiter

Under 2019 anmäldes 23 fall, varav 14 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Under 2018 anmäldes 29 fall, varav 16 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

40 fall har rapporterats under 2017 jämfört med förra årets 28 fall. Det pågår ett utbrott i Europa bland män som har sex med män. I Stockholm ingår 14 fall i det utbrottet.

28 fall av hepatit A anmäldes under 2016. Endast tre var smittade i Sverige. Många fall kunde ha undvikits genom vaccination inför utlandsresa.

Under 2019 anmäldes 10 fall av akut och 378 fall av kronisk hepatit B. Det är fortfarande angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Under 2018 anmäldes 11 fall av akut och 395 fall av kronisk hepatit B. Det är angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Fortsatt minskning av kronisk hepatit B. 344 fall jämfört med 2016 då 391 fall rapporterades. Antalet fall av akut hepatit B var 18 fall, vilket är lägst antal sedan 2013.

27 fall av akut hepatit B, en minskning jämfört med föregående "toppår". Antalet nya fall av kronisk hepatit B var oförändrat med 391 fall 2016 jämfört med 404 fall 2015.

Under 2019 anmäldes 455 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Motsvarande antal var 545 förra året.

Under 2018 anmäldes 545 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Samma år fick ca 1300 personer behandling, varav >95% botades. Remittera alla med hepatit C för behandling!

531 fall av Hepatit C har rapporterats under 2017. Primärvården hittade flest fall, följt av sprututbytet och beroendevården. Viktigt att testa fler, det finns behandling som läker ut infektionen.

553 nydiagnostiserade fall av hepatit C rapporterades under 2016. Primärvården hittar flest fall. Angeläget med ökad testning för denna "tysta" infektion.

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

33 fall av hepatit D har rapporterats under 2017, en minskning med sex fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

39 fall av hepatit D, oförändrat jämfört med föregående tre år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län. Detta är väsentligen oförändrat jämfört med motsvarande period tidigare år.

Smittväg för nydiagnostiserade hiv-fall januari-september i SLL.

111 personer fick hiv diagnos under 2018, oförändrat jmf med föregående år (110). Av dessa 111 var 58 män som har sex med män, detta är något fler än föregående år (41).

Fortsatt ökning av hiv bland personer som injicerar narkotika.

Oroande ökning av hiv bland personer som injicerar narkotika.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Under 2019 anmäldes 2790 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 82 fall (3 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 2708 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 110 fall jämfört med 2017.

Under 2017 anmäldes 2598 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 346 fall jämfört med 2016.

Antalet anmälda fall av ESBL-bildande tarmbakterier fortsätter att öka.

Under 2019 anmäldes 75 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 16 fall jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 59 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 12 fall jämfört med 2017.

Under 2017 anmäldes 47 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en minskning med 10 fall jämfört med 2016.

Fortfarande anmäls få fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, 57 fall under 2016. Dock är det en kraftigt stigande tendens vilket är något oroande.

Under 2019 anmäldes 933 fall av MRSA, en ökning med 157 fall (20 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 861 fall av MRSA, jämfört med 855 fall 2017.

Under 2017 anmäldes 855 fall av MRSA, jämfört med 846 fall 2016.

Antalet MRSA-fall sjönk under 2016. 846 fall anmäldes, jämfört med 865 året innan.

Under 2019 anmäldes 99 fall av VRE, en minskning med 47 fall jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 146 fall av VRE, en ökning med 54 fall (59 %) jämfört med 2017.

Under 2017 anmäldes 92 fall av VRE, en ökning med 44 fall (85 %) jämfört med 2016. Den kraftiga ökningen beror på ett vårdrelaterat utbrott våren 2017.

Antalet anmälda VRE-fall var ungefär detsamma under 2016 som de senaste 3-4 åren.

STI

Under 2019 anmäldes 1799 fall av gonorré, vilket är en ökning med 293 fall (19 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 1 506 fall av gonorré, jämfört med 1 440 fall 2017, en ökning med 66 fall (5 %).

Kraftig ökning av antalet fall av gonorré. Under 2017 anmäldes 1440 fall av gonorré, jämfört med 881 fall 2016, en ökning med 559 fall (63 %).

Under 2016 rapporterades 881 fall av gonorré, jämfört med 905 fall 2015, vilket är en minskning med 21 fall (2 %).

Under 2019 anmäldes 9923 fall av klamydia, vilket är en ökning med 1107 fall (13 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 8 816 fall av klamydia, vilket är en minskning med 570 fall (6 %) jämfört med 2017.

Under 2017 anmäldes 9386 fall av klamydia, vilket är en minskning med 557 fall (6 %) jämfört med 2016.

Under 2016 inkom 9 943 fall till Smittskydd Stockholm, vilket är en minskning med 190 fall, jämfört med 2015.

Under 2019 anmäldes 273 fall av syfilis, vilket är en minskning med 24 fall (8 %) jämfört med 2018.

Under 2018 anmäldes 297 fall av syfilis, vilket är en ökning med 42 fall (16 %) jämfört med 2017.

Under 2017 anmäldes 255 fall av syfilis, vilket är en ökning med 35 fall (16 %) jämfört med 2016.

Antalet anmälda syfilisfall under 2016 var 220, jämfört med 158 för 2015; en ökning med 62 fall.

Tarminfektioner

Antalet fall är nu på lägre nivå än före utbrottet kopplat till svensk kyckling under 2015-2017.

Antalet fall ligger på samma nivå som 2016. Utbrottet kopplat till svensk kyckling förklarades avslutat i september. Antalet inhemskt smittade fall minskade något under året.

För tredje året i rad ökar antalet fall med Campylobacter.

Antalet fall av cryptosporidier är på ungefär samma nivå som 2017.

Antalet fall av cryptosporidier fortsätter att öka för andra året i rad.

Under 2016 rapporterades 178 fall cryptosporidium vilket är en kraftig ökning jämfört med de senaste fem åren.

Under året anmäldes 53 fall av EHEC, varav 34 var smittade i Sverige.

Under året anmäldes 34 fall av EHEC, varav 17 var smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2016.

Ökat antal fall av EHEC under 2016 beroende på ett utbrott av EHEC O157.

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Antal fall är i nivå med de senaste åren. Majoriteten av fallen har, liksom tidigare, smittats utomlands.

Antal fall är i nivå med förra året. Majoriteten av fallen har, liksom tidigare, smittats utomlands.

Det totala antalet salmonellafall minskade jämfört med 2017, vilket skulle kunna förklaras av att regionen inte haft något större livsmedelsorsakat utbrott.

Det totala antalet salmonellafall ökade något liksom antalet inhemskt smittade, vilket berodde på ett livsmedelsorsakat nationellt utbrott.

Antal anmälda fall av salmonella är i samma storleksordning som förra året.

Under 2018 rapporterades totalt 67 fall av shigella varav 13 var smittade i Sverige.

Under 2017 rapporterades totalt 61 fall av shigella varav 16 var smittade i Sverige.

En kraftig ökning av antalet fall beroende på två inhemska utbrott.

Under 2018 rapporterades totalt 50 fall av yersiniainfektion varav 33 var smittade i Sverige.

Antalet fall av Yersinia är det lägsta på fem år.

 

Under 2018 anmäldes 118 fall av TBE i Stockholms län. Flest fall anmäldes under augusti och september.

Under 2016 diagnostiserades 150 fall av TBE i Stockholms län, vilket är det högsta antalet fall som anmälts i Stockholms län.

Under 2016 anmäldes 92 personer med diagnosen TBE, de flesta är smittade i redan kända TBE-områden.

Tuberkulos

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Fortsatt minskning av fall smittade i Sverige, mer än halvering av andelen unga vuxna bland utrikesfödda.

Fortsatt dominerar insjuknandet i tuberkulos av tämligen nyanlända personer smittade i högendemiska områden.

Säsongsstatistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Sammanfattning av influensasäsongen 2016-2017 avseende antal fall, vaccinationstäckning i olika grupper och med en analys av vaccinets skyddseffekt.

Sammanfattning av influensasäsongen 2015-2016 avseende antal fall, vaccinationstäckning i olika grupper och med en analys av vaccinets skyddseffekt.

Övriga

Under 2018 anmäldes 126 fall av invasiv infektion med grupp A-streptokocker jämfört med 115 fall 2017 och 139 fall 2016.

Under 2017 anmäldes 115 fall av iGAS, jämfört med 139 fall 2016.

Under året anmäldes 52 fall av denguefeber vilket var en marginell ökning jämfört med 2017.

Fyrtioåtta fall anmälda under året. Thailand dominerande smittland även i år.

Totalt 82 fall under 2016. Thailand bidrar liksom tidigare år med flest antal fall (48, motsvarande 59%).

Under 2018 anmäldes 46 fall av invasiv infektion med Haemophilus influenzae jämfört med 52 fall 2017.

Under 2017 anmäldes 52 fall av invasiv Haemophilus influenzae, jämfört med 34 fall 2016.

Sjutton fall med harpest anmäldes under 2018, med flest fall under andra delen av året (augusti-november).

Tretton fall anmälda under året. Oförändrad smittantal i Stockholms län.

Totalt anmäldes 18 fall av harpest (10 män, 8 kvinnor) i åldern 7-72 år och för 14 av dessa uppgavs en smittort inom SLL.

2018 anmäldes 254 fall av kikhosta jämfört med 253 året innan.

För fjärde året i rad ökade antalet anmälda fall av kikhosta.

Den kraftiga ökningen av antalet rapporterade kikhostefall 2014 och 2015 höll sig på samma höga nivå 2016 med ännu fler anmälda fall; 182 stycken.

Under 2018 anmäldes 67 fall av Legionellainfektion jämfört med 47 fall 2017. Ökningen bestod även i år framför allt av inhemsk smitta.

2017 sågs en ökning av inhemskt smittade legionella fall: 34 av 47 fall bedömdes vara smittade i Sverige. Ökningen förklaras delvis av ett utbrott kopplat till ett kyltorn.

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.

71 fall anmäldes under året, vilket var en ökning från 53 fall 2017.

Femtiotre fall anmälda under året. Smittländer och typ.

Antalet malariafall under 2016 var 58, något färre än föregående år (64).

Under 2018 anmäldes 18 fall av meningokockinfektion.

Elva fall anmälda under året. Serogrupp C dominerande.

16 fall av invasiv meningokocksjukdom rapporterades under 2016, vilket är i nivå med de tre föregående åren.

Under 2018 anmäldes 304 fall av invasiv pneumokocksjukdom jämfört med 298 fall 2017. 4 fall hos barn 0-2 år.

Under 2017 anmäldes 298 fall av invasiv pneumokocksjukdom, jämfört med 277 fall 2016. 6 fall hos barn 0-2 år, inget vaccingenombrott.

Pneumokockvaccinering av barn mycket effektivt. Inga vaccingenombrott och fortsatt mycket låg incidens av invasiv pneumokocksjukdom hos de minsta barnen.

  • Uppdaterad: 12 mars 2021

  • Faktagranskad: 12 mars 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm