Brödsmule-navigation

Sökträffar

Ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Basala hygienrutiner och egenkontroll

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Blodburen smitta

Stick- och skärskador inom vården utgör en risk för blodburen smitta. Risk för blodburen smitta gäller främst virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C.

Byggnationer

Vårdlokalernas betydelse för smittspridning samt Locums konceptprogram och riktlinjer vid olika typer av byggnationer.

Djur i vården

Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet.

Endoskop

Vårdhygieniska rutiner vid handhavande av höggradigt rena flexibla endoskop. Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning.

Handlingsplan värmebölja - hälso- och sjukvård 2020

Handlingsplanen beskriver effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i Region Stockholm vid värmebölja samt ger vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer.

Handlingsplan värmebölja - hälso- och sjukvård 2020 - kortversion

Handlingsplanen beskriver effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i Region Stockholm vid värmebölja samt ger vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer.

Operationsvård - vårdhygieniska aspekter

Riktlinjer för aktiv luftprovtagning under operation. Låga bakterietal i operationssalsluften bidrar till att sänka frekvensen postoperativa sårinfektioner.

Patientinformation

Handhygien för patient, vårdtagare och besökare.

Rengöring och desinfektion

Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Städning av vårdlokaler

Vårdhygieniska krav som gäller vid städning av vårdlokaler och vad som är viktigt att tänka på i städavtal.

Särskilt boende

Hur smittspridning i särskilt boende kan förhindras.

Vårdrelaterade infektioner

En översikt av Region Stockholms handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning.

Vägglöss

Instruktion om hantering av vägglöss i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län

Värmedesinfektion

Inom vård och omsorg används spol- och diskdesinfektorer för värmedesinfektion av flergångsprodukter.