Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Andningsskydd – instruktionsfilm

I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

Basala hygienrutiner och egenkontroll

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Byggnationer

Vårdlokalernas betydelse för smittspridning samt Locums konceptprogram och riktlinjer vid olika typer av byggnationer.

Djur i vården

Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet.

Endoskop

Vårdhygieniska rutiner vid handhavande av höggradigt rena flexibla endoskop. Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning.

Grundläggande vårdhygieniska arbetssätt

Dokument med konkreta råd samt länkar till handlingsprogram, rekommendationer, riktlinjer och beskrivande dokument om vårdhygieniska arbetssätt.

Handlingsplan värmebölja – hälso- och sjukvård

Effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i Region Stockholm vid värmebölja samt vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer.

Operationssjukvård - vårdhygieniska aspekter

Riktlinjer för aktiv luftprovtagning under operation. Låga bakterietal i operationssalsluften bidrar till att sänka frekvensen postoperativa sårinfektioner.

Patientinformation

Handhygien för patient, vårdtagare och besökare.

Prehospital vård - vårdhygieniska rutiner

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård.

Rengöring och desinfektion

Väl fungerande rutiner för rengöring och desinfektion i vårdmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Städning av vårdlokaler

Vårdhygieniska krav som gäller vid städning av vårdlokaler och vad som är viktigt att tänka på i städavtal.

Särskilt boende

Hur smittspridning i särskilt boende kan förhindras.

Tillgång till vårdhygienisk kompetens – Socialstyrelsen

Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner

En översikt av Region Stockholms handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning.

Vägglöss

Instruktion om hantering av vägglöss i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län

Värmedesinfektion

Inom vård och omsorg används spol- och diskdesinfektorer för värmedesinfektion av flergångsprodukter.

Visar 1-17/17