Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner

Styrdokument

Handhygien

Egenkontroll

Som stöd för vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete har Vårdhygien Stockholm tagit fram instrument för egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner.

Checklista - basala hygienrutiner

Riktar sig till chefer. Omfattar förutsättningar och aktiviteter för att uppnå en god följsamhet.

Egenkontroll av följsamhet till Basala hygienrutiner

Instruktioner för självskattning och observation av basala hygienrutiner.

Observation förutsättningar för basala hygienrutiner

Formulär för observation av förutsättningar för basala hygienrutiner.

Observation av följsamhet till basala hygienrutiner

Formulär för observation av följsamhet till basala hygienrutiner.

Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner

Formulär för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner

  • Uppdaterad: 16 april 2021

  • Faktagranskad: 21 november 2018

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen