Till start

Vårdgivarguiden

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet. Handhygien förebygger smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner och ökar därmed patientsäkerheten.

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen. Störst betydelse har indirekt kontaktsmitta via förorenade händer. Genom att använda handdesinfektion i rätt situationer, kan man snabbt och effektivt bryta denna smittväg och minska risken för smittspridning.

Förutsättningar

Naglar

Publikation från SBU, Statens beredning för medicinsk beredning.

Handdesinfektion

Artikel i Läkartidningen om att handsprit är mer skonsamt än tvål och vatten. Uppges ha bäst effekt mot smittspridning och vårdpersonalens hud.

Vård av händer

Foldern "Vårda dina händer" med tips är framtagen av Centrum för Arbets- och miljömedicin i samarbete med Vårdhygien Stockholm.

Kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket. Rapport 2012:8.

Handskar

Affischen "Handskpyramiden" visar när man ska och inte ska använda handskar vid vård- och omsorgsarbete.

Handskguiden gör det lättare för vårdpersonal att välja rätt medicinsk handske till rätt arbetsmoment.

Patient och besökare

Affischen "Så tvättar du händerna" i A4 beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Skriv gärna ut och sätt upp den på ställen du anser lämpliga.

Handhygien för patient, vårdtagare och besökare.

Fördjupning handhygien

Internationella handhygiendagen

5 maj har utsetts till internationell handhygiendag av Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen uppmärksammas årligen världen över med nya vinklingar på budskapet genom påminnelse- och informationsmaterial.

Global årlig kampanj i regi av WHO.

Rena händer räddar liv

En webbplats som är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg. Här finns informationsmaterial, affischer och verktyg för utvärdering. Framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

  • Uppdaterad: 25 mars 2024

  • Faktagranskad: 5 maj 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen