Till start

Vårdgivarguiden

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet. Handhygien förebygger smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner och ökar därmed patientsäkerheten.

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen. Störst betydelse har indirekt kontaktsmitta via förorenade händer. Genom att använda handdesinfektion i rätt situationer, kan man snabbt och effektivt bryta denna smittväg och minska risken för smittspridning.

Förutsättningar

Naglar

Publikation från SBU, Statens beredning för medicinsk beredning.

Handdesinfektion

Artikel i Läkartidningen om att handsprit är mer skonsamt än tvål och vatten. Uppges ha bäst effekt mot smittspridning och vårdpersonalens hud.

Vård av händer

Kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket. Rapport 2012:8.

Val av handskar

För att underlätta personalens val av rätt handske till olika arbetsmoment har representanter från verksamheten, Centrum för arbets- och miljömedicin och Vårdhygien Stockholm utarbetat handskrekommendationer.

Patient

Handhygien för patient, vårdtagare och besökare.

Fördjupning handhygien

WHO

Global årlig kampanj i regi av WHO.

Rena händer räddar liv

En webbplats som är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg. Här finns informationsmaterial, affischer och verktyg för utvärdering. Framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

  • Uppdaterad: 5 maj 2022

  • Faktagranskad: 5 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen